Hint: To browse or limit your search, select an entity type from the dropdown list next to the search box. Help
Key:   A=Biological Activity C=Chemical E=Ethnobotany Plant P=Plant S=Syndrome U=Ethnobotany Use
E Alcea rosea (Gul Hero; Ward Al Khatmi; Khatmah Barri; Malva Real)
E Rubus alceaefolius (Da Ye She Pao Le)
E Malva alcea (Sigmarswurz)
P Canavalia rosea
E Clusia rosea (Resina De Copei; Figuier Maudit Marron; Bois Pale; Gros Figuier; Balsam Apple; Cupey; Figuier Maudit; Copey)
E Plumbago rosea (Disotu)
E Arundo donax (Z'Herbe Roseau; Arundo; Cana; Herbe Roseau; Kamis; Ghab Farsi; Canne De Provence; Qamish; Roseau)
E Althaea rosea (Wu K'Uei Hwa; Gulhatmi; Shu K'Uei; Malva Real; Jung K'Uei)
E Tabebuia rosea
E Oenothera rosea (Yerba Del Gople)
E Zephyranthes rosea
E Cotoneaster rosea
E Catharanthus rosea (Tahi ayam (Fowl feces))
E Renealmia antillarum (Gengibre Amarillo; Gingembre Marron; Canne Roseau)
E Kielmeyera rosea
E Sedum rosea
E Antennaria rosea
E Rauvolfia rosea
E Hartmannia rosea
E Euphorbia rosea