Hint: To browse or limit your search, select an entity type from the dropdown list next to the search box. Help
Key:   A=Biological Activity C=Chemical E=Ethnobotany Plant P=Plant S=Syndrome U=Ethnobotany Use
E Arracacia xanthorrhiza (Afio; Apio)
E Xanthosoma sagittifolium (Malanga; Ocumo; Pediveau Sagitte)
E Xanthium catharticum
E Xanthium chinense
E Xanthium indicum (Bhargi)
E Xylopia quintasii (Negro Pepper)
E Amomum xanthioides (So Sha Mi; Tavoy cardamom)
E Arisaema amurense (Tian Nan Xing)
E Arisaema heteroiphyllum (Tian Nan Xing)
E Xylopia carminativa (Pao D'Embira; Pimenta Da Macaco)
E Xanthorrhoea sp (Black Boy)
E Xanthosoma violaceum (Linjik)
E Xyris ambigua (Vare Goldies)
E Xanthophyllum excelsum
E Xysmalobium parviflorum
E Pentaphragma x ellipticum
E Iva xanthifolia
E Croton xalapensis
E Euphorbia xanti
E Xyris anceps (Chelagi)