P Geissospermum laeve (Apocynaceae) PDF

Back to previous
  1. Common name(s)

    Pau pereira