E Hyptis stellulata (Lamiaceae) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Uses: 3
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Use Reference
  Dyspepsia Mexico Martinez, Maximino. 1969. Las Plantas Medinales de Mexico.
  Tetanus Mexico Martinez, Maximino. 1969. Las Plantas Medinales de Mexico.
  Wound Mexico Martinez, Maximino. 1969. Las Plantas Medinales de Mexico.