E Buchanania latifolia (Anacardiaceae) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Uses: 7
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Use Reference
  Burn India(Santal)
  Cholera India(Santal)
  Diarrhea Elsewhere
  Dysuria India(Santal)
  Fever India(Santal)
  Gingivitis India(Santal)
  Phthisis India(Santal)