E Ervatamia malaccensis (Apocynaceae) PDF

Back to previous
 1. Common name(s)

  Lada-lada; Lelada; Tandok-tandok; Perachit; Kayu gurang

 2. Data Views

  Total Uses: 5
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Use Reference
  Arrow-poison Malaya
  Boil Malaya
  Rhinosis Malaya
  Sore Malaya
  Syphilis Malaya