U Hookworms PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 11
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Abrus precatorius ( Cain Ghe , Liane Reglisse , Paternoster , Pois Rouge , Weesboontje , Paratella , Hung Tou , Rakat , Ma Liao Tou , Gunchi , Peonia , Reglisse , Jequerit , To-Azuki , Hint Meyankoku , Rosary Pea , Peonia De St Tomas , Graines Reglisse )
  Chenopodium ambrosioides ( Semin Contra , Semen Contra , L. , Pazote , Feuilles A Vers , Chenopode , Herbe A Vers , Meksika Cayi , Apasote , Simon Contegras , Paico )
  Clausena anisata
  Dryopteris crassirhizoma ( O-Sida )
  Hoslundia opposita
  Macleaya cordata ( Takeni-Gusa )
  Mezoneuron benthamianum
  Microglossa pyrifolia
  Omphalea lapidecens
  Sargentodoxa cuneata
  Trema orientalis ( Anggrung , Mendarung , Narong paya )