U Hairblack PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 30
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Betula alba ( Hua Mu , Bouleau , Shajarat Al Talmul , Husagaci , Qush Aghaji , Qayin Aghaji )
  Bidens tripartita ( Lang Pa Ts'Ao , Tel Maiy , Qinnab Maiy , Water Agrimony , Sukeneviri )
  Cannabis sativa ( Hemp,Indian , Hint Keneviri , Mariguana , Ma Fen , Tchene , Ma Jen Chiu , Bhang , Ganja , Han Ma , Qunnab , Hemp , Kenevir , Bangue , Canamo Indio , Huang Ma , Ta Ma , Canamo , Huo Ma )
  Cocos nucifera ( Hsu Yu , Ipai , Nyor , Cocoye , Kelapa , Drakht I Badinja , Kerambil , Yeh Tzu , Nyiur , Palma De Coco , Coqueiro , Yeh Chung Chiu , Noix De Coco , Niyu , Kelambir , Coco , Mata De Coco , Cocotier , Cocotero , Cocoyeur , Jeho , Kechambil , Yueh Wang T'Ou , Kerambir , Kalapa )
  Davallia tenuifolia ( Shih Hua , Kwei Li , Wu Chiu , Shih Ma Tsung , Shih I , Shih Hsu , Shih T'Ai )
  Hibiscus rosa-sinensis ( Cayena , Shoe-Black , Ch'Ih Chin , Chu Chin , Woro-wari , Gumamela , Ru Sang , China Rose , Khatmah Siniyah , Feuilles Choublak , Rose Of China , Bussoge , Fu Sang , Cin Gulu , Bunga raya (Big flower) , Jih Chi )
  Juglans regia ( Nogal , Hu T'Ao , Qoz , Jawiz , Guz , Hei T'Ao , Joz , Ceviz Agaci , Hu Tao , Ch'Iang T'Ao )
  Juglans sieboldiana ( Shan Hu T'Ao )
  Ligustrum lucidum ( To-Nezumi-Moti , Nu Chen , Nu Chen P'I Chiu )
  Marsdenia tinctoria ( Tarum hutan , Akar tarum (Climbing indigo) , Aka taman , Aka sanum )
  Morus alba ( Sang , Tukki , Hsun , Shan Sang , Morera , Mures , T'An , Pai Sang , Dut Agaci , Tu , Sang Shen Chiu , Besaran , Mora , I Sang , Sang Pi , Chin Sang , Ma-Guwa , Chi Sang , Tut , Lu Sang , Kitaoe , Ti Sang , Sang Shen Tzu , Ching Sang , Sang Shen Kao , Nu Sang , Sang Ken Pai P'I , Tuth , Lampoeng , Shen )
  Nardostachys jatamansi ( Kan Sung Hsiang , Hint Sumbulu , Mansi , K'U Mi Ch'E , Nard , Jatamansi )
  Nelumbo nucifera ( Chieh Fen , Shih Lien Tzu , Lien , Hasu , Hung Pai Lien Hua , Fo Tso Hsu , Ti , Kaya , Ho Yeh , Hsia , Lien Hua , I , Lotus Bean , Han T'Ao , Lien Tzu Hsin , Lien I , Ou Fen , Ho , Ou , Lotus,Blue , Ho Lien Hua , Lien Ou , Fu Ch'U , Lien Tzu , Lien Shih , Ch'Ieh , Mi )
  Pachycereus marginatus
  Paris quadrifolia ( Uva De Raposa , Oneberry , Wang Sun , Einbeere , Herb Paris , Tilki Uzumu )
  Paulownia imperialis ( Pai T'Ung , P'Ao T'Ung , Huang T'Ung , I T'Ung , Jung T'Ung , T'Ung )
  Polygonum multiflorum ( Ho Chou Wu , She Chien Ts'Ao , Ho Shou Wu , Turu-Dokudami )
  Pyrus chinensis ( Ming Cha , Ming Li , Mu Li )
  Saussurea auriculata ( Costus , Kuang Mu Hsiang )
  Saussurea lappa ( Quang Mu Xiang , Kushta , Costus , Patchak , Kust , Mu Xiang )