U Hairblack PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 30
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Betula alba ( Hua Mu , Qush Aghaji , Qayin Aghaji , Bouleau , Shajarat Al Talmul , Husagaci )
  Bidens tripartita ( Sukeneviri , Lang Pa Ts'Ao , Water Agrimony , Tel Maiy , Qinnab Maiy )
  Cannabis sativa ( Hemp,Indian , Huang Ma , Kenevir , Canamo Indio , Ta Ma , Qunnab , Mariguana , Bangue , Huo Ma , Ma Jen Chiu , Hemp , Bhang , Canamo , Ganja , Hint Keneviri , Tchene , Han Ma , Ma Fen )
  Cocos nucifera ( Cocoyeur , Nyiur , Cocotero , Nyor , Kalapa , Kechambil , Coqueiro , Kelapa , Mata De Coco , Ipai , Kerambil , Drakht I Badinja , Palma De Coco , Yueh Wang T'Ou , Yeh Chung Chiu , Kerambir , Kelambir , Yeh Tzu , Cocoye , Cocotier , Noix De Coco , Jeho , Hsu Yu , Coco , Niyu )
  Davallia tenuifolia ( Shih Hsu , Shih Ma Tsung , Wu Chiu , Shih I , Shih Hua , Shih T'Ai , Kwei Li )
  Hibiscus rosa-sinensis ( Jih Chi , Woro-wari , China Rose , Feuilles Choublak , Cayena , Bunga raya (Big flower) , Ch'Ih Chin , Shoe-Black , Bussoge , Cin Gulu , Ru Sang , Chu Chin , Fu Sang , Rose Of China , Khatmah Siniyah , Gumamela )
  Juglans regia ( Ch'Iang T'Ao , Hu T'Ao , Hu Tao , Qoz , Jawiz , Ceviz Agaci , Nogal , Hei T'Ao , Guz , Joz )
  Juglans sieboldiana ( Shan Hu T'Ao )
  Ligustrum lucidum ( To-Nezumi-Moti , Nu Chen P'I Chiu , Nu Chen )
  Marsdenia tinctoria ( Aka taman , Tarum hutan , Akar tarum (Climbing indigo) , Aka sanum )
  Morus alba ( Chi Sang , Besaran , Sang Shen Kao , Nu Sang , Mures , T'An , Hsun , Shen , Tut , Tu , Sang Ken Pai P'I , Lampoeng , Kitaoe , Sang , Sang Shen Chiu , Sang Shen Tzu , Mora , Shan Sang , I Sang , Pai Sang , Ti Sang , Dut Agaci , Ching Sang , Morera , Sang Pi , Chin Sang , Ma-Guwa , Tukki , Lu Sang , Tuth )
  Nardostachys jatamansi ( Mansi , Jatamansi , K'U Mi Ch'E , Kan Sung Hsiang , Hint Sumbulu , Nard )
  Nelumbo nucifera ( Lien Tzu Hsin , Ti , Lotus Bean , Hsia , Mi , Ho , Lien Ou , Ho Lien Hua , Lien Tzu , Ou Fen , Ch'Ieh , Lien I , Chieh Fen , Han T'Ao , Hasu , Shih Lien Tzu , Ho Yeh , Lotus,Blue , Lien Shih , Fu Ch'U , Lien Hua , Kaya , Hung Pai Lien Hua , I , Ou , Lien , Fo Tso Hsu )
  Pachycereus marginatus
  Paris quadrifolia ( Wang Sun , Tilki Uzumu , Oneberry , Herb Paris , Einbeere , Uva De Raposa )
  Paulownia imperialis ( T'Ung , P'Ao T'Ung , Pai T'Ung , Jung T'Ung , Huang T'Ung , I T'Ung )
  Polygonum multiflorum ( Ho Shou Wu , She Chien Ts'Ao , Turu-Dokudami , Ho Chou Wu )
  Pyrus chinensis ( Ming Cha , Ming Li , Mu Li )
  Saussurea auriculata ( Kuang Mu Hsiang , Costus )
  Saussurea lappa ( Kust , Kushta , Patchak , Mu Xiang , Costus , Quang Mu Xiang )