U Hairblack PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 30
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Betula alba ( Qayin Aghaji , Bouleau , Husagaci , Qush Aghaji , Shajarat Al Talmul , Hua Mu )
  Bidens tripartita ( Sukeneviri , Tel Maiy , Lang Pa Ts'Ao , Water Agrimony , Qinnab Maiy )
  Cannabis sativa ( Ta Ma , Bhang , Ganja , Ma Fen , Canamo , Han Ma , Huang Ma , Hemp , Hemp,Indian , Canamo Indio , Huo Ma , Bangue , Hint Keneviri , Tchene , Mariguana , Qunnab , Ma Jen Chiu , Kenevir )
  Cocos nucifera ( Kalapa , Palma De Coco , Jeho , Kelapa , Drakht I Badinja , Nyiur , Kelambir , Yeh Tzu , Kechambil , Kerambir , Mata De Coco , Nyor , Cocotier , Coqueiro , Cocoye , Niyu , Cocotero , Ipai , Hsu Yu , Noix De Coco , Coco , Yeh Chung Chiu , Yueh Wang T'Ou , Cocoyeur , Kerambil )
  Davallia tenuifolia ( Shih Hsu , Shih I , Wu Chiu , Shih Ma Tsung , Shih T'Ai , Kwei Li , Shih Hua )
  Hibiscus rosa-sinensis ( Ru Sang , Bussoge , Ch'Ih Chin , Feuilles Choublak , China Rose , Fu Sang , Jih Chi , Bunga raya (Big flower) , Shoe-Black , Khatmah Siniyah , Woro-wari , Cin Gulu , Chu Chin , Cayena , Rose Of China , Gumamela )
  Juglans regia ( Hei T'Ao , Nogal , Qoz , Hu T'Ao , Jawiz , Ch'Iang T'Ao , Hu Tao , Guz , Joz , Ceviz Agaci )
  Juglans sieboldiana ( Shan Hu T'Ao )
  Ligustrum lucidum ( Nu Chen P'I Chiu , To-Nezumi-Moti , Nu Chen )
  Marsdenia tinctoria ( Tarum hutan , Aka taman , Akar tarum (Climbing indigo) , Aka sanum )
  Morus alba ( Hsun , Tut , Sang Shen Kao , Sang Shen Chiu , Pai Sang , Dut Agaci , Ti Sang , Sang Pi , Kitaoe , I Sang , Sang Shen Tzu , Sang Ken Pai P'I , Ma-Guwa , Sang , T'An , Lu Sang , Chi Sang , Tukki , Besaran , Mora , Morera , Shan Sang , Lampoeng , Shen , Nu Sang , Chin Sang , Tu , Ching Sang , Mures , Tuth )
  Nardostachys jatamansi ( K'U Mi Ch'E , Mansi , Jatamansi , Kan Sung Hsiang , Hint Sumbulu , Nard )
  Nelumbo nucifera ( Shih Lien Tzu , Lien Shih , Ho , Fu Ch'U , Lien I , Mi , Lien Ou , Ho Yeh , Ou Fen , Han T'Ao , Lien , Lien Hua , Hung Pai Lien Hua , Ho Lien Hua , Ou , Hasu , Lien Tzu Hsin , Chieh Fen , Lien Tzu , Lotus,Blue , Fo Tso Hsu , Ti , I , Ch'Ieh , Lotus Bean , Kaya , Hsia )
  Pachycereus marginatus
  Paris quadrifolia ( Einbeere , Oneberry , Herb Paris , Wang Sun , Uva De Raposa , Tilki Uzumu )
  Paulownia imperialis ( P'Ao T'Ung , Pai T'Ung , Jung T'Ung , I T'Ung , T'Ung , Huang T'Ung )
  Polygonum multiflorum ( Ho Shou Wu , Turu-Dokudami , She Chien Ts'Ao , Ho Chou Wu )
  Pyrus chinensis ( Mu Li , Ming Cha , Ming Li )
  Saussurea auriculata ( Costus , Kuang Mu Hsiang )
  Saussurea lappa ( Patchak , Kushta , Costus , Kust , Quang Mu Xiang , Mu Xiang )