U Hairblack PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 30
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Betula alba ( Qush Aghaji , Qayin Aghaji , Hua Mu , Shajarat Al Talmul , Husagaci , Bouleau )
  Bidens tripartita ( Tel Maiy , Qinnab Maiy , Sukeneviri , Lang Pa Ts'Ao , Water Agrimony )
  Cannabis sativa ( Bangue , Bhang , Canamo Indio , Hemp,Indian , Qunnab , Huo Ma , Ta Ma , Ganja , Huang Ma , Han Ma , Mariguana , Hint Keneviri , Tchene , Canamo , Hemp , Ma Fen , Ma Jen Chiu , Kenevir )
  Cocos nucifera ( Kelapa , Kechambil , Kerambil , Yueh Wang T'Ou , Ipai , Kelambir , Coqueiro , Niyu , Nyiur , Cocoye , Yeh Chung Chiu , Noix De Coco , Cocotier , Hsu Yu , Coco , Mata De Coco , Nyor , Cocotero , Drakht I Badinja , Kalapa , Cocoyeur , Palma De Coco , Jeho , Kerambir , Yeh Tzu )
  Davallia tenuifolia ( Wu Chiu , Shih Ma Tsung , Shih Hua , Shih Hsu , Kwei Li , Shih I , Shih T'Ai )
  Hibiscus rosa-sinensis ( Bussoge , Gumamela , Cayena , Ch'Ih Chin , Bunga raya (Big flower) , Chu Chin , Khatmah Siniyah , Ru Sang , Woro-wari , Jih Chi , Feuilles Choublak , Cin Gulu , Shoe-Black , China Rose , Rose Of China , Fu Sang )
  Juglans regia ( Ch'Iang T'Ao , Guz , Ceviz Agaci , Hei T'Ao , Qoz , Hu T'Ao , Nogal , Hu Tao , Jawiz , Joz )
  Juglans sieboldiana ( Shan Hu T'Ao )
  Ligustrum lucidum ( Nu Chen , To-Nezumi-Moti , Nu Chen P'I Chiu )
  Marsdenia tinctoria ( Tarum hutan , Akar tarum (Climbing indigo) , Aka sanum , Aka taman )
  Morus alba ( Sang Shen Kao , Sang Pi , Pai Sang , Ma-Guwa , Sang Shen Tzu , Besaran , Ti Sang , Dut Agaci , Sang Shen Chiu , Hsun , Tuth , Ching Sang , Shen , Lu Sang , T'An , Morera , Chi Sang , Mures , Shan Sang , Tu , Kitaoe , Tukki , Tut , Nu Sang , Mora , I Sang , Chin Sang , Sang Ken Pai P'I , Sang , Lampoeng )
  Nardostachys jatamansi ( Nard , Hint Sumbulu , Jatamansi , K'U Mi Ch'E , Kan Sung Hsiang , Mansi )
  Nelumbo nucifera ( Lien , Shih Lien Tzu , Lien Shih , Lien Ou , Lotus,Blue , Lien Tzu , I , Ch'Ieh , Ou , Han T'Ao , Lien Tzu Hsin , Mi , Ho Yeh , Ti , Fu Ch'U , Ho Lien Hua , Hasu , Fo Tso Hsu , Lien I , Ho , Lotus Bean , Chieh Fen , Hsia , Kaya , Lien Hua , Ou Fen , Hung Pai Lien Hua )
  Pachycereus marginatus
  Paris quadrifolia ( Uva De Raposa , Oneberry , Herb Paris , Tilki Uzumu , Einbeere , Wang Sun )
  Paulownia imperialis ( P'Ao T'Ung , Huang T'Ung , I T'Ung , Pai T'Ung , Jung T'Ung , T'Ung )
  Polygonum multiflorum ( She Chien Ts'Ao , Ho Chou Wu , Turu-Dokudami , Ho Shou Wu )
  Pyrus chinensis ( Ming Li , Mu Li , Ming Cha )
  Saussurea auriculata ( Kuang Mu Hsiang , Costus )
  Saussurea lappa ( Kust , Kushta , Patchak , Quang Mu Xiang , Costus , Mu Xiang )