U Hairblack PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 30
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Betula alba ( Qush Aghaji , Shajarat Al Talmul , Qayin Aghaji , Husagaci , Hua Mu , Bouleau )
  Bidens tripartita ( Water Agrimony , Sukeneviri , Tel Maiy , Lang Pa Ts'Ao , Qinnab Maiy )
  Cannabis sativa ( Canamo , Han Ma , Hemp , Tchene , Ganja , Mariguana , Canamo Indio , Huo Ma , Hemp,Indian , Ta Ma , Bhang , Kenevir , Hint Keneviri , Huang Ma , Bangue , Ma Fen , Ma Jen Chiu , Qunnab )
  Cocos nucifera ( Noix De Coco , Yueh Wang T'Ou , Palma De Coco , Hsu Yu , Cocoye , Mata De Coco , Kalapa , Nyiur , Cocoyeur , Kerambil , Kechambil , Kelambir , Drakht I Badinja , Yeh Chung Chiu , Niyu , Kelapa , Coco , Nyor , Cocotero , Yeh Tzu , Ipai , Kerambir , Cocotier , Jeho , Coqueiro )
  Davallia tenuifolia ( Shih Hsu , Wu Chiu , Shih Hua , Shih Ma Tsung , Shih I , Shih T'Ai , Kwei Li )
  Hibiscus rosa-sinensis ( Gumamela , Cin Gulu , Khatmah Siniyah , Shoe-Black , Ru Sang , Woro-wari , Fu Sang , Jih Chi , Rose Of China , Ch'Ih Chin , Cayena , China Rose , Feuilles Choublak , Chu Chin , Bunga raya (Big flower) , Bussoge )
  Juglans regia ( Nogal , Joz , Ceviz Agaci , Qoz , Hu Tao , Guz , Jawiz , Hu T'Ao , Hei T'Ao , Ch'Iang T'Ao )
  Juglans sieboldiana ( Shan Hu T'Ao )
  Ligustrum lucidum ( Nu Chen , To-Nezumi-Moti , Nu Chen P'I Chiu )
  Marsdenia tinctoria ( Aka sanum , Aka taman , Akar tarum (Climbing indigo) , Tarum hutan )
  Morus alba ( Ma-Guwa , Lampoeng , I Sang , Mures , Shen , Tukki , Sang Ken Pai P'I , Hsun , T'An , Tuth , Sang Shen Chiu , Chin Sang , Sang Shen Kao , Sang Pi , Chi Sang , Pai Sang , Mora , Besaran , Tut , Lu Sang , Sang Shen Tzu , Sang , Shan Sang , Kitaoe , Morera , Ti Sang , Nu Sang , Dut Agaci , Ching Sang , Tu )
  Nardostachys jatamansi ( Mansi , Jatamansi , K'U Mi Ch'E , Hint Sumbulu , Kan Sung Hsiang , Nard )
  Nelumbo nucifera ( Fu Ch'U , I , Ch'Ieh , Ou , Lien Hua , Lien I , Lien Tzu Hsin , Kaya , Lien , Lien Shih , Ho , Lotus Bean , Lien Tzu , Ou Fen , Mi , Shih Lien Tzu , Ho Yeh , Chieh Fen , Lien Ou , Hasu , Hsia , Ti , Hung Pai Lien Hua , Han T'Ao , Ho Lien Hua , Lotus,Blue , Fo Tso Hsu )
  Pachycereus marginatus
  Paris quadrifolia ( Uva De Raposa , Oneberry , Tilki Uzumu , Einbeere , Herb Paris , Wang Sun )
  Paulownia imperialis ( P'Ao T'Ung , Huang T'Ung , T'Ung , Jung T'Ung , I T'Ung , Pai T'Ung )
  Polygonum multiflorum ( Turu-Dokudami , Ho Chou Wu , She Chien Ts'Ao , Ho Shou Wu )
  Pyrus chinensis ( Ming Cha , Mu Li , Ming Li )
  Saussurea auriculata ( Costus , Kuang Mu Hsiang )
  Saussurea lappa ( Kust , Patchak , Costus , Kushta , Mu Xiang , Quang Mu Xiang )