U Hair-Tonic PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 43
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Ailanthus altissima ( Lisan At Tair , Gok Aghaji , Ch'U , Ch'Ou Ch'Uang Shu Ken , Niwa-Urusi )
  Arctium lappa ( Wu Shih , Kuang Mu Hsiang , Burdock , Kewe , Bardana , Niu Ts'Ai , Dulavratotu , Waisar , Lampazo Mayor , Ta Li Tzu , Arqityon , Niu P'Ang Tzu , Gobo , Shu Nien , Burdock Blood )
  Artemisia campestris ( Boja , Field Southernwood , Sheeh , Rode Bijvoet , Beifuss , Roter Beifuss , Armoise Champetre , Abrotano Femmina , Feld Beifuss , Escobilla Parda , Mugwort , Wilde Averuit )
  Artemisia cana
  Artemisia stelleriana ( Pai Hao , Fan , Lu )
  Brassica chinensis ( Pai Ts'Ai )
  Brassica rapa ( Yu T'Sai , Turnip , Yun T'Ai , Shalgham , Wu Ching , Abura-Na , Shelem , Man Ching )
  Buxus sempervirens ( Boj , Le Buis , Boxwood , Simsir , Huang Yang Mu , Buis , Bwes Beni )
  Cannabis sativa ( Hemp , Canamo Indio , Ma Jen Chiu , Hemp,Indian , Bangue , Bhang , Hint Keneviri , Ma Fen , Mariguana , Kenevir , Huang Ma , Ta Ma , Ganja , Han Ma , Qunnab , Huo Ma , Tchene , Canamo )
  Chaectospermum glutinosum
  Cirsium flodmani
  Crescentia cujete ( Camasa , Calebasse Marron , Tabu kayu , Guiro , Higuera , Higuero , Berenuk , Jiguero , Callebasse Marronne , Petite Calabasse Des Bois , Calabash Tree , Calebasse , Calebassier , Higuero Galion )
  Cyperus rotundus ( Hsiang Fu Tzu , Musta , Hsiang Fu , Souchet , Topalak , Tage-tage , Hama-Suge , Boeai , Woeta , Muskezamin , Mustaka , Mota , So Ts'Ao , Teki , Roekoet teki , So Ken Chiu , Mutha )
  Davallia tenuifolia ( Wu Chiu , Shih Hua , Shih I , Shih Ma Tsung , Shih T'Ai , Shih Hsu , Kwei Li )
  Dianthus superbus ( Ezo-Kawara-Nadesiko , Kawara-Nadesiko , Ch'U Mai )
  Eupatorium sp ( Tse Lan , Ti Sun , Marmaquilla )
  Eurotia lanata
  Fagopyrum esculentum ( T'Ien Ch'Iao , Hua Ch'Iao , Wu Mai , Ch'Iao Mai , Qamh Al Baqar )
  Lonicera ciliosa
  Magnolia conspicua ( Mu Pi , P'Ao , Hsin I , Hou T'Ao , Ying Ch'Un )