U Hair-Tonic PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 43
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Ailanthus altissima ( Lisan At Tair , Ch'Ou Ch'Uang Shu Ken , Gok Aghaji , Ch'U , Niwa-Urusi )
  Arctium lappa ( Gobo , Wu Shih , Kewe , Bardana , Arqityon , Dulavratotu , Kuang Mu Hsiang , Niu Ts'Ai , Niu P'Ang Tzu , Burdock , Lampazo Mayor , Shu Nien , Burdock Blood , Ta Li Tzu , Waisar )
  Artemisia campestris ( Field Southernwood , Sheeh , Mugwort , Roter Beifuss , Beifuss , Abrotano Femmina , Rode Bijvoet , Escobilla Parda , Feld Beifuss , Armoise Champetre , Boja , Wilde Averuit )
  Artemisia cana
  Artemisia stelleriana ( Fan , Lu , Pai Hao )
  Brassica chinensis ( Pai Ts'Ai )
  Brassica rapa ( Yun T'Ai , Shelem , Turnip , Shalgham , Yu T'Sai , Wu Ching , Man Ching , Abura-Na )
  Buxus sempervirens ( Huang Yang Mu , Boxwood , Simsir , Le Buis , Boj , Buis , Bwes Beni )
  Cannabis sativa ( Hemp,Indian , Bhang , Qunnab , Ta Ma , Bangue , Huo Ma , Ma Fen , Canamo Indio , Tchene , Huang Ma , Ma Jen Chiu , Mariguana , Hint Keneviri , Han Ma , Kenevir , Canamo , Ganja , Hemp )
  Chaectospermum glutinosum
  Cirsium flodmani
  Crescentia cujete ( Higuero Galion , Berenuk , Calebasse Marron , Higuera , Guiro , Calebasse , Callebasse Marronne , Jiguero , Tabu kayu , Camasa , Petite Calabasse Des Bois , Higuero , Calabash Tree , Calebassier )
  Cyperus rotundus ( Musta , Souchet , Woeta , Tage-tage , Hama-Suge , Mustaka , So Ts'Ao , Topalak , Teki , Mota , Mutha , Roekoet teki , Hsiang Fu Tzu , Boeai , Hsiang Fu , So Ken Chiu , Muskezamin )
  Davallia tenuifolia ( Wu Chiu , Kwei Li , Shih T'Ai , Shih I , Shih Ma Tsung , Shih Hsu , Shih Hua )
  Dianthus superbus ( Ch'U Mai , Kawara-Nadesiko , Ezo-Kawara-Nadesiko )
  Eupatorium sp ( Marmaquilla , Tse Lan , Ti Sun )
  Eurotia lanata
  Fagopyrum esculentum ( Wu Mai , Hua Ch'Iao , Qamh Al Baqar , T'Ien Ch'Iao , Ch'Iao Mai )
  Lonicera ciliosa
  Magnolia conspicua ( Mu Pi , Ying Ch'Un , P'Ao , Hsin I , Hou T'Ao )