U Hair-Tonic PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 43
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Ailanthus altissima ( Lisan At Tair , Ch'U , Gok Aghaji , Niwa-Urusi , Ch'Ou Ch'Uang Shu Ken )
  Arctium lappa ( Ta Li Tzu , Shu Nien , Burdock , Gobo , Kuang Mu Hsiang , Niu P'Ang Tzu , Niu Ts'Ai , Arqityon , Wu Shih , Dulavratotu , Lampazo Mayor , Kewe , Waisar , Bardana , Burdock Blood )
  Artemisia campestris ( Armoise Champetre , Mugwort , Wilde Averuit , Escobilla Parda , Beifuss , Roter Beifuss , Abrotano Femmina , Sheeh , Feld Beifuss , Field Southernwood , Boja , Rode Bijvoet )
  Artemisia cana
  Artemisia stelleriana ( Lu , Pai Hao , Fan )
  Brassica chinensis ( Pai Ts'Ai )
  Brassica rapa ( Turnip , Wu Ching , Shalgham , Yu T'Sai , Yun T'Ai , Man Ching , Abura-Na , Shelem )
  Buxus sempervirens ( Boj , Simsir , Le Buis , Huang Yang Mu , Bwes Beni , Boxwood , Buis )
  Cannabis sativa ( Bangue , Ma Fen , Canamo , Bhang , Ta Ma , Qunnab , Mariguana , Han Ma , Huo Ma , Hint Keneviri , Ganja , Tchene , Huang Ma , Canamo Indio , Kenevir , Hemp,Indian , Hemp , Ma Jen Chiu )
  Chaectospermum glutinosum
  Cirsium flodmani
  Crescentia cujete ( Higuero , Camasa , Calebasse Marron , Calebassier , Higuera , Berenuk , Calebasse , Callebasse Marronne , Calabash Tree , Guiro , Jiguero , Tabu kayu , Higuero Galion , Petite Calabasse Des Bois )
  Cyperus rotundus ( So Ken Chiu , Hsiang Fu , Teki , Mustaka , Hama-Suge , Tage-tage , Mota , Hsiang Fu Tzu , Roekoet teki , Topalak , Muskezamin , Woeta , Souchet , Mutha , Boeai , Musta , So Ts'Ao )
  Davallia tenuifolia ( Wu Chiu , Shih Ma Tsung , Shih Hsu , Kwei Li , Shih I , Shih Hua , Shih T'Ai )
  Dianthus superbus ( Ch'U Mai , Kawara-Nadesiko , Ezo-Kawara-Nadesiko )
  Eupatorium sp ( Tse Lan , Marmaquilla , Ti Sun )
  Eurotia lanata
  Fagopyrum esculentum ( Wu Mai , Qamh Al Baqar , Hua Ch'Iao , T'Ien Ch'Iao , Ch'Iao Mai )
  Lonicera ciliosa
  Magnolia conspicua ( P'Ao , Ying Ch'Un , Hou T'Ao , Mu Pi , Hsin I )