U Hair-Tonic PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 43
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Ailanthus altissima ( Ch'U , Ch'Ou Ch'Uang Shu Ken , Gok Aghaji , Lisan At Tair , Niwa-Urusi )
  Arctium lappa ( Waisar , Niu Ts'Ai , Shu Nien , Gobo , Lampazo Mayor , Burdock Blood , Ta Li Tzu , Kewe , Burdock , Niu P'Ang Tzu , Bardana , Arqityon , Kuang Mu Hsiang , Wu Shih , Dulavratotu )
  Artemisia campestris ( Boja , Roter Beifuss , Sheeh , Beifuss , Abrotano Femmina , Field Southernwood , Escobilla Parda , Rode Bijvoet , Wilde Averuit , Feld Beifuss , Armoise Champetre , Mugwort )
  Artemisia cana
  Artemisia stelleriana ( Lu , Pai Hao , Fan )
  Brassica chinensis ( Pai Ts'Ai )
  Brassica rapa ( Man Ching , Shelem , Yu T'Sai , Abura-Na , Wu Ching , Yun T'Ai , Shalgham , Turnip )
  Buxus sempervirens ( Simsir , Boj , Boxwood , Le Buis , Huang Yang Mu , Bwes Beni , Buis )
  Cannabis sativa ( Hemp , Ta Ma , Ma Jen Chiu , Canamo , Huo Ma , Bangue , Mariguana , Hemp,Indian , Ganja , Hint Keneviri , Han Ma , Huang Ma , Ma Fen , Canamo Indio , Bhang , Tchene , Qunnab , Kenevir )
  Chaectospermum glutinosum
  Cirsium flodmani
  Crescentia cujete ( Jiguero , Berenuk , Calebasse Marron , Calebasse , Guiro , Higuero Galion , Camasa , Higuero , Callebasse Marronne , Calebassier , Tabu kayu , Calabash Tree , Higuera , Petite Calabasse Des Bois )
  Cyperus rotundus ( Mutha , Teki , Roekoet teki , Souchet , Mota , So Ken Chiu , Boeai , Topalak , Hsiang Fu , Woeta , Muskezamin , Hama-Suge , Mustaka , Musta , So Ts'Ao , Hsiang Fu Tzu , Tage-tage )
  Davallia tenuifolia ( Wu Chiu , Kwei Li , Shih T'Ai , Shih Ma Tsung , Shih I , Shih Hua , Shih Hsu )
  Dianthus superbus ( Kawara-Nadesiko , Ch'U Mai , Ezo-Kawara-Nadesiko )
  Eupatorium sp ( Tse Lan , Ti Sun , Marmaquilla )
  Eurotia lanata
  Fagopyrum esculentum ( Qamh Al Baqar , Hua Ch'Iao , Wu Mai , T'Ien Ch'Iao , Ch'Iao Mai )
  Lonicera ciliosa
  Magnolia conspicua ( Mu Pi , Hsin I , P'Ao , Ying Ch'Un , Hou T'Ao )