U Gynecopathy PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 18
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Angelica acutiloba ( Toki , Miyama-Toki )
  Angelica anomala ( Pai Chih Hsiang , Pai Ch'Ih , Tse Fen , Pai Chih , Fu Li , Fang Hsiang )
  Angelica uchiyamai
  Bursera jorullensis
  Carthamus tinctorius ( Azafran , Habb Et Quirthim , Beni-Bana , Alazor , E'Sfer , Kesumba , Qurtum , Huang Lan , Hung Hua , Kasumba , Yao Hua , Hung Lan Hua )
  Cryptotaenia canadensis ( Tang Kuei Chiu )
  Deutzia sieboldiana ( Sou Su )
  Euonymus alatus ( Nisikigi )
  Kerria japonica ( Ti T'Ang )
  Laurelia novae1zealandiae
  Leonurus sibiricus ( Yeh T'Ien Ma , I Mu , Tebing agu , T'Ui , Ch'Ung Wei , Ginjean , Mehaziki )
  Narcissus tazetta ( Chin Chan Yin T'Ai , Dohn En Nirdjis , Shui Hsien , Oil Of Narcissus , Suisen )
  Paeonia albiflora ( Bai Shao , Chin Shao Yao , Syakuyaku , Shao Yao )
  Pistacia vera ( O Yueh Chun Tzu , Hu Chen Tzu , Pistachio , Wu Ming Tzu )
  Rheum officinale ( Medicinel Rhubarb , Da Huang , Huang Liang , Cin Ravendi , Kelembak , Ta Huang , Chiang Chun )
  Rhynchosia volubilis ( Lao Tou , Yeh Lu Tou , Lu Huo , Lu Tou )
  Saraca indica ( Wu Yu Hua , Si Soup )
  Withania somnifera ( Ajagandha , Samm Al Ferakh , Kanaje Hindi , Orovale , Strychnos )