U Gynecopathy PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 18
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Angelica acutiloba ( Toki , Miyama-Toki )
  Angelica anomala ( Fu Li , Pai Chih , Fang Hsiang , Pai Ch'Ih , Tse Fen , Pai Chih Hsiang )
  Angelica uchiyamai
  Bursera jorullensis
  Carthamus tinctorius ( Hung Hua , Kesumba , Kasumba , Qurtum , Yao Hua , Huang Lan , Azafran , Habb Et Quirthim , Beni-Bana , Alazor , E'Sfer , Hung Lan Hua )
  Cryptotaenia canadensis ( Tang Kuei Chiu )
  Deutzia sieboldiana ( Sou Su )
  Euonymus alatus ( Nisikigi )
  Kerria japonica ( Ti T'Ang )
  Laurelia novae1zealandiae
  Leonurus sibiricus ( Mehaziki , Ginjean , T'Ui , Tebing agu , Yeh T'Ien Ma , I Mu , Ch'Ung Wei )
  Narcissus tazetta ( Oil Of Narcissus , Dohn En Nirdjis , Suisen , Shui Hsien , Chin Chan Yin T'Ai )
  Paeonia albiflora ( Shao Yao , Chin Shao Yao , Syakuyaku , Bai Shao )
  Pistacia vera ( Hu Chen Tzu , Pistachio , Wu Ming Tzu , O Yueh Chun Tzu )
  Rheum officinale ( Ta Huang , Cin Ravendi , Da Huang , Medicinel Rhubarb , Chiang Chun , Huang Liang , Kelembak )
  Rhynchosia volubilis ( Yeh Lu Tou , Lao Tou , Lu Tou , Lu Huo )
  Saraca indica ( Wu Yu Hua , Si Soup )
  Withania somnifera ( Ajagandha , Orovale , Strychnos , Kanaje Hindi , Samm Al Ferakh )