U Gynecopathy PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 18
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Angelica acutiloba ( Miyama-Toki , Toki )
  Angelica anomala ( Fang Hsiang , Tse Fen , Pai Chih Hsiang , Fu Li , Pai Ch'Ih , Pai Chih )
  Angelica uchiyamai
  Bursera jorullensis
  Carthamus tinctorius ( Kesumba , Yao Hua , Alazor , Huang Lan , Beni-Bana , Habb Et Quirthim , Qurtum , Hung Hua , Kasumba , Azafran , E'Sfer , Hung Lan Hua )
  Cryptotaenia canadensis ( Tang Kuei Chiu )
  Deutzia sieboldiana ( Sou Su )
  Euonymus alatus ( Nisikigi )
  Kerria japonica ( Ti T'Ang )
  Laurelia novae1zealandiae
  Leonurus sibiricus ( Ginjean , Yeh T'Ien Ma , Ch'Ung Wei , Tebing agu , Mehaziki , T'Ui , I Mu )
  Narcissus tazetta ( Oil Of Narcissus , Chin Chan Yin T'Ai , Shui Hsien , Suisen , Dohn En Nirdjis )
  Paeonia albiflora ( Shao Yao , Syakuyaku , Bai Shao , Chin Shao Yao )
  Pistacia vera ( Wu Ming Tzu , O Yueh Chun Tzu , Hu Chen Tzu , Pistachio )
  Rheum officinale ( Ta Huang , Cin Ravendi , Kelembak , Chiang Chun , Da Huang , Huang Liang , Medicinel Rhubarb )
  Rhynchosia volubilis ( Lao Tou , Lu Huo , Yeh Lu Tou , Lu Tou )
  Saraca indica ( Si Soup , Wu Yu Hua )
  Withania somnifera ( Ajagandha , Orovale , Kanaje Hindi , Strychnos , Samm Al Ferakh )