U Favus PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 13
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Anemone cernua ( Pai T'Ou Weng )
  Brasenia peltata ( Shun Ts'Ai , Hsien Mao Chiu , Chu Shun , Shui K'Uei , Shun )
  Cannabis sativa ( Hint Keneviri , Mariguana , Canamo Indio , Ganja , Qunnab , Canamo , Huang Ma , Ta Ma , Han Ma , Hemp,Indian , Ma Jen Chiu , Tchene , Kenevir , Bangue , Hemp , Ma Fen , Huo Ma , Bhang )
  Cinnamomum camphora ( Kusu-No-Ki , Chang , Kafur , Camphora )
  Cuscuta sp ( Chin Hsien Ts'Ao , T'U Ssu , T'Ang Meng , Huo Yen Ts'Ao , Yu Nu , Ch'Ih Wang , Yeh Hu Ssu )
  Daphne genkwa ( Huzimodoki , Tu Yu , Men T'Ou Hua , Yuan Hua )
  Gymnocladus chinensis ( Fei Tsao Chia , Fei Tsao Ho , Fei Tsao T'O , Fei Tsao Tzu , Fei Tsao Tou )
  Illicium verum ( Po Hui Hsiang , Bunga lawan , Yildizanasonu , Pa Chio Hui Hsiang , Pa Chio Yu )
  Juglans regia ( Joz , Qoz , Jawiz , Ceviz Agaci , Hu T'Ao , Nogal , Hu Tao , Hei T'Ao , Ch'Iang T'Ao , Guz )
  Juglans sieboldiana ( Shan Hu T'Ao )
  Juniperus oxycedrus ( Oxicedro , Cade , Ardij Aghaji , A'Rr , Appeggi , Branket Enebaer , Enebro De La Miera , Cedro De Espanha , Havrest , A'Ra'R )
  Opuntia ficus-indica ( Tuna , Pricklypear , Hsien Jen Chang , Penca , Figuier D'Inde , Nopal , Raquette )
  Phellodendron amurense ( Miyama-Kihada , Hiroha-No-Kihada , Kihada , Oba-No-Kihada , Amur Cork Tree , Huang Po , Po Mu , T'An Huan )