U Favus PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 13
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Anemone cernua ( Pai T'Ou Weng )
  Brasenia peltata ( Chu Shun , Hsien Mao Chiu , Shun Ts'Ai , Shun , Shui K'Uei )
  Cannabis sativa ( Hint Keneviri , Ganja , Tchene , Canamo Indio , Canamo , Ma Fen , Ta Ma , Qunnab , Bhang , Mariguana , Kenevir , Han Ma , Ma Jen Chiu , Hemp , Huang Ma , Hemp,Indian , Bangue , Huo Ma )
  Cinnamomum camphora ( Chang , Kusu-No-Ki , Kafur , Camphora )
  Cuscuta sp ( Ch'Ih Wang , Yu Nu , T'Ang Meng , T'U Ssu , Yeh Hu Ssu , Chin Hsien Ts'Ao , Huo Yen Ts'Ao )
  Daphne genkwa ( Yuan Hua , Men T'Ou Hua , Huzimodoki , Tu Yu )
  Gymnocladus chinensis ( Fei Tsao Tou , Fei Tsao Chia , Fei Tsao Ho , Fei Tsao T'O , Fei Tsao Tzu )
  Illicium verum ( Pa Chio Yu , Bunga lawan , Po Hui Hsiang , Yildizanasonu , Pa Chio Hui Hsiang )
  Juglans regia ( Hei T'Ao , Ceviz Agaci , Hu T'Ao , Guz , Ch'Iang T'Ao , Hu Tao , Nogal , Qoz , Joz , Jawiz )
  Juglans sieboldiana ( Shan Hu T'Ao )
  Juniperus oxycedrus ( Enebro De La Miera , Appeggi , Ardij Aghaji , A'Rr , Branket Enebaer , Cade , Cedro De Espanha , A'Ra'R , Havrest , Oxicedro )
  Opuntia ficus-indica ( Penca , Hsien Jen Chang , Tuna , Pricklypear , Raquette , Figuier D'Inde , Nopal )
  Phellodendron amurense ( Oba-No-Kihada , Kihada , Hiroha-No-Kihada , Po Mu , Amur Cork Tree , Huang Po , Miyama-Kihada , T'An Huan )