U Energy PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 25
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Acorus gramineus ( Shih Ch'Ang Pu )
  Areca catechu ( Fufal Agaci , Batang majang , Wohan , Ping Lang , Ta Fu Tzu , Jambe , Poea , Kramuka , Pinang , Bing Lang , Bluk , Chohang )
  Aristolochia debilis
  Bacopa monniera ( Pa Ch T'Ien , Pu Tiao Ts'Ao , Brambhi , Barbin Barri )
  Begonia evanstana
  Cinnamomum camphora ( Kusu-No-Ki , Chang , Kafur , Camphora )
  Citrus reticulata ( Chu Sha Chu , Mandarine , Kan , Tran Bi )
  Codonopsis pilosula ( Dang Shen )
  Conioselinum univittatum ( Chiao Nao Hsiung , T'Ai Hsiung , Hsiang Kuo , Mi Wu , Ma Hsien Hsiung Ch'Iung , Hsi Hsiung , Ch'Uan Hsiung , Ching Hsiung , Fu Hsiung )
  Corydalis ternata
  Curcuma domestica?
  Cyperus rotundus ( Mustaka , So Ts'Ao , Topalak , Tage-tage , Souchet , Hsiang Fu Tzu , Boeai , Mutha , Hsiang Fu , Hama-Suge , Musta , So Ken Chiu , Roekoet teki , Mota , Teki , Woeta , Muskezamin )
  Evodia rutaecarpa ( Wu Chu Yu , Goshu )
  Foeniculum vulgare ( Tzu Mu Lo , L'Anis , Tzu Mo , Rezene , Hinojo , Anis , Adas pedas , Hui Hsiang Chiu , Ama-Uikyo , Karasu-Uikyo , Adas landi , Finocchio Forte , Adas londa , Shamar , Shih Lo , Uikyo , Hsiao Hui Hsiang , Raziyane , Comino , Kaneer Razbana , Anis Vert , Fennel , Shbint , La Nuit )
  Glycyrrhiza sp
  Humularia apiculata
  Justicia procumbens ( Chio Chuang , Ch'Ih Yen Lao Mu Ts'Ao )
  Lilium concolor ( Shan Tan )
  Milletta dielsiana
  Millettia reticulata