U Ejaculation PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 24
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Ailanthus altissima ( Niwa-Urusi , Lisan At Tair , Ch'Ou Ch'Uang Shu Ken , Ch'U , Gok Aghaji )
  Aleurites fordii ( Jabilla Extranjera , Tung )
  Alisma plantago-aquatica ( Damasonium , Alisma )
  Anemarrhena asphodeloides ( Lien Mu , Huo Mu , Chih Mu , Ti Shen )
  Bacopa monniera ( Pa Ch T'Ien , Barbin Barri , Brambhi , Pu Tiao Ts'Ao )
  Cedrela chinense
  Cuscuta japonica ( Nenasi-Kazura )
  Cynanchum stratum
  Dipsacus japonicus ( Hsu Tuan , Ch'Uan Hsu Tuan )
  Juglans regia ( Hu T'Ao , Guz , Ch'Iang T'Ao , Jawiz , Ceviz Agaci , Hei T'Ao , Nogal , Qoz , Hu Tao , Joz )
  Lycium chinense ( Kou Chi Chiu , Kuko , Ti Ku P'I , T'Ien Ts'Ai , Hsien Jen Chang , Kou Chi , Kou Chi Chien , Yang Ju )
  Morinda officinalis
  Nelumbo nucifera ( Fu Ch'U , Ti , Hung Pai Lien Hua , Lien I , Hsia , Lien Tzu Hsin , Ho Lien Hua , Hasu , Lien , Lien Ou , Ho , Lien Hua , Lien Shih , Chieh Fen , Ou Fen , Han T'Ao , Ho Yeh , Kaya , Lotus,Blue , Shih Lien Tzu , Ou , Ch'Ieh , Mi , Fo Tso Hsu , I , Lotus Bean , Lien Tzu )
  Ocimum gratissimum ( Vriadhatulasi , Folle Basin , Selaseh jambi , Basilic Grandes Feuilles , Ramtulsi , Fombasin , Grand Fombasin , Atiayo , Basilic A Petites Fleurs )
  Orobanche sp ( Rape,English )
  Psoralea corylifolia ( Pu Ku Chih , Pha Cot Chi , Ku Tzu , P'O Ku Chih , Cot Chu )
  Rehmannia glutinosa ( Ti Huang , Kaikei-Zio , Shu Ti Huang , Sheng Di , Sheng Ti Huang , Ti Huang Chiu , Akaya-Zio )
  Rosa laevigata ( Chin Ying Tsu , Naniwa-Ibara )
  Schisandra chinensis ( Tyosen-Gomisi , Wu Wei Zi )
  Schisandra sphenanthera