U Ejaculation PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 24
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Ailanthus altissima ( Ch'Ou Ch'Uang Shu Ken , Lisan At Tair , Gok Aghaji , Ch'U , Niwa-Urusi )
  Aleurites fordii ( Tung , Jabilla Extranjera )
  Alisma plantago-aquatica ( Damasonium , Alisma )
  Anemarrhena asphodeloides ( Lien Mu , Ti Shen , Huo Mu , Chih Mu )
  Bacopa monniera ( Barbin Barri , Brambhi , Pa Ch T'Ien , Pu Tiao Ts'Ao )
  Cedrela chinense
  Cuscuta japonica ( Nenasi-Kazura )
  Cynanchum stratum
  Dipsacus japonicus ( Hsu Tuan , Ch'Uan Hsu Tuan )
  Juglans regia ( Hei T'Ao , Ceviz Agaci , Jawiz , Nogal , Qoz , Guz , Hu Tao , Hu T'Ao , Ch'Iang T'Ao , Joz )
  Lycium chinense ( Kuko , Yang Ju , Kou Chi Chiu , Hsien Jen Chang , T'Ien Ts'Ai , Ti Ku P'I , Kou Chi , Kou Chi Chien )
  Morinda officinalis
  Nelumbo nucifera ( Ho , Kaya , Lien Ou , Lien , Fu Ch'U , Hasu , Lien Shih , Ou Fen , Hsia , Shih Lien Tzu , Ti , Lien Tzu Hsin , Ch'Ieh , Fo Tso Hsu , Chieh Fen , Ho Lien Hua , Mi , Han T'Ao , Lien Tzu , I , Lien Hua , Lotus,Blue , Lotus Bean , Hung Pai Lien Hua , Lien I , Ou , Ho Yeh )
  Ocimum gratissimum ( Basilic Grandes Feuilles , Selaseh jambi , Folle Basin , Fombasin , Ramtulsi , Grand Fombasin , Basilic A Petites Fleurs , Atiayo , Vriadhatulasi )
  Orobanche sp ( Rape,English )
  Psoralea corylifolia ( Cot Chu , P'O Ku Chih , Pu Ku Chih , Pha Cot Chi , Ku Tzu )
  Rehmannia glutinosa ( Ti Huang , Akaya-Zio , Kaikei-Zio , Shu Ti Huang , Ti Huang Chiu , Sheng Di , Sheng Ti Huang )
  Rosa laevigata ( Chin Ying Tsu , Naniwa-Ibara )
  Schisandra chinensis ( Tyosen-Gomisi , Wu Wei Zi )
  Schisandra sphenanthera