U Ejaculation PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 24
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Ailanthus altissima ( Niwa-Urusi , Gok Aghaji , Lisan At Tair , Ch'U , Ch'Ou Ch'Uang Shu Ken )
  Aleurites fordii ( Jabilla Extranjera , Tung )
  Alisma plantago-aquatica ( Damasonium , Alisma )
  Anemarrhena asphodeloides ( Chih Mu , Lien Mu , Ti Shen , Huo Mu )
  Bacopa monniera ( Pa Ch T'Ien , Barbin Barri , Pu Tiao Ts'Ao , Brambhi )
  Cedrela chinense
  Cuscuta japonica ( Nenasi-Kazura )
  Cynanchum stratum
  Dipsacus japonicus ( Ch'Uan Hsu Tuan , Hsu Tuan )
  Juglans regia ( Hei T'Ao , Hu T'Ao , Hu Tao , Ch'Iang T'Ao , Qoz , Guz , Joz , Ceviz Agaci , Jawiz , Nogal )
  Lycium chinense ( Kuko , Kou Chi , T'Ien Ts'Ai , Kou Chi Chien , Kou Chi Chiu , Ti Ku P'I , Yang Ju , Hsien Jen Chang )
  Morinda officinalis
  Nelumbo nucifera ( Ho , Chieh Fen , Han T'Ao , Fo Tso Hsu , Lien , Lien Hua , Mi , Lien Shih , Fu Ch'U , Lien Tzu Hsin , Ch'Ieh , Lotus Bean , Hung Pai Lien Hua , Hsia , Kaya , I , Ti , Lien Tzu , Lotus,Blue , Hasu , Shih Lien Tzu , Ou Fen , Ho Yeh , Ou , Lien I , Lien Ou , Ho Lien Hua )
  Ocimum gratissimum ( Vriadhatulasi , Selaseh jambi , Ramtulsi , Basilic A Petites Fleurs , Basilic Grandes Feuilles , Fombasin , Grand Fombasin , Atiayo , Folle Basin )
  Orobanche sp ( Rape,English )
  Psoralea corylifolia ( Pha Cot Chi , Pu Ku Chih , Cot Chu , P'O Ku Chih , Ku Tzu )
  Rehmannia glutinosa ( Sheng Di , Shu Ti Huang , Ti Huang , Ti Huang Chiu , Akaya-Zio , Kaikei-Zio , Sheng Ti Huang )
  Rosa laevigata ( Naniwa-Ibara , Chin Ying Tsu )
  Schisandra chinensis ( Wu Wei Zi , Tyosen-Gomisi )
  Schisandra sphenanthera