U Ejaculation PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 24
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Ailanthus altissima ( Gok Aghaji , Niwa-Urusi , Ch'U , Ch'Ou Ch'Uang Shu Ken , Lisan At Tair )
  Aleurites fordii ( Jabilla Extranjera , Tung )
  Alisma plantago-aquatica ( Alisma , Damasonium )
  Anemarrhena asphodeloides ( Huo Mu , Ti Shen , Chih Mu , Lien Mu )
  Bacopa monniera ( Pu Tiao Ts'Ao , Barbin Barri , Brambhi , Pa Ch T'Ien )
  Cedrela chinense
  Cuscuta japonica ( Nenasi-Kazura )
  Cynanchum stratum
  Dipsacus japonicus ( Hsu Tuan , Ch'Uan Hsu Tuan )
  Juglans regia ( Nogal , Hei T'Ao , Qoz , Joz , Ch'Iang T'Ao , Hu Tao , Jawiz , Ceviz Agaci , Hu T'Ao , Guz )
  Lycium chinense ( Yang Ju , Ti Ku P'I , Kou Chi Chien , Hsien Jen Chang , T'Ien Ts'Ai , Kou Chi , Kou Chi Chiu , Kuko )
  Morinda officinalis
  Nelumbo nucifera ( Lien Shih , Ti , Lotus Bean , Hasu , Chieh Fen , Lien I , Ho Lien Hua , Ou Fen , Lotus,Blue , Mi , Ho Yeh , Fu Ch'U , I , Hsia , Lien Tzu Hsin , Han T'Ao , Lien , Lien Tzu , Hung Pai Lien Hua , Lien Ou , Ou , Ho , Ch'Ieh , Fo Tso Hsu , Lien Hua , Kaya , Shih Lien Tzu )
  Ocimum gratissimum ( Basilic Grandes Feuilles , Selaseh jambi , Basilic A Petites Fleurs , Ramtulsi , Folle Basin , Atiayo , Vriadhatulasi , Fombasin , Grand Fombasin )
  Orobanche sp ( Rape,English )
  Psoralea corylifolia ( Pu Ku Chih , Cot Chu , Pha Cot Chi , P'O Ku Chih , Ku Tzu )
  Rehmannia glutinosa ( Ti Huang Chiu , Shu Ti Huang , Sheng Di , Kaikei-Zio , Akaya-Zio , Ti Huang , Sheng Ti Huang )
  Rosa laevigata ( Chin Ying Tsu , Naniwa-Ibara )
  Schisandra chinensis ( Tyosen-Gomisi , Wu Wei Zi )
  Schisandra sphenanthera