U Ejaculation PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 24
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Ailanthus altissima ( Ch'U , Gok Aghaji , Lisan At Tair , Ch'Ou Ch'Uang Shu Ken , Niwa-Urusi )
  Aleurites fordii ( Jabilla Extranjera , Tung )
  Alisma plantago-aquatica ( Alisma , Damasonium )
  Anemarrhena asphodeloides ( Chih Mu , Ti Shen , Huo Mu , Lien Mu )
  Bacopa monniera ( Pu Tiao Ts'Ao , Pa Ch T'Ien , Barbin Barri , Brambhi )
  Cedrela chinense
  Cuscuta japonica ( Nenasi-Kazura )
  Cynanchum stratum
  Dipsacus japonicus ( Hsu Tuan , Ch'Uan Hsu Tuan )
  Juglans regia ( Hu Tao , Ch'Iang T'Ao , Guz , Hei T'Ao , Nogal , Joz , Jawiz , Ceviz Agaci , Hu T'Ao , Qoz )
  Lycium chinense ( T'Ien Ts'Ai , Yang Ju , Hsien Jen Chang , Kou Chi Chien , Kou Chi , Kou Chi Chiu , Ti Ku P'I , Kuko )
  Morinda officinalis
  Nelumbo nucifera ( Hung Pai Lien Hua , Shih Lien Tzu , Ho Lien Hua , Lien Shih , Lotus,Blue , Chieh Fen , Fu Ch'U , Lien Tzu Hsin , Hasu , Ch'Ieh , Lotus Bean , Ho Yeh , Ou , Lien I , Lien Hua , Ou Fen , I , Lien Ou , Fo Tso Hsu , Lien , Han T'Ao , Kaya , Hsia , Ti , Ho , Mi , Lien Tzu )
  Ocimum gratissimum ( Atiayo , Fombasin , Selaseh jambi , Basilic A Petites Fleurs , Folle Basin , Basilic Grandes Feuilles , Ramtulsi , Vriadhatulasi , Grand Fombasin )
  Orobanche sp ( Rape,English )
  Psoralea corylifolia ( Cot Chu , Ku Tzu , P'O Ku Chih , Pu Ku Chih , Pha Cot Chi )
  Rehmannia glutinosa ( Sheng Ti Huang , Sheng Di , Akaya-Zio , Ti Huang Chiu , Ti Huang , Kaikei-Zio , Shu Ti Huang )
  Rosa laevigata ( Chin Ying Tsu , Naniwa-Ibara )
  Schisandra chinensis ( Tyosen-Gomisi , Wu Wei Zi )
  Schisandra sphenanthera