U Ejaculation PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 24
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Ailanthus altissima ( Ch'U , Ch'Ou Ch'Uang Shu Ken , Lisan At Tair , Niwa-Urusi , Gok Aghaji )
  Aleurites fordii ( Jabilla Extranjera , Tung )
  Alisma plantago-aquatica ( Damasonium , Alisma )
  Anemarrhena asphodeloides ( Lien Mu , Huo Mu , Ti Shen , Chih Mu )
  Bacopa monniera ( Brambhi , Barbin Barri , Pa Ch T'Ien , Pu Tiao Ts'Ao )
  Cedrela chinense
  Cuscuta japonica ( Nenasi-Kazura )
  Cynanchum stratum
  Dipsacus japonicus ( Hsu Tuan , Ch'Uan Hsu Tuan )
  Juglans regia ( Hu T'Ao , Hei T'Ao , Hu Tao , Ch'Iang T'Ao , Jawiz , Qoz , Ceviz Agaci , Joz , Nogal , Guz )
  Lycium chinense ( Kuko , Kou Chi , Kou Chi Chiu , T'Ien Ts'Ai , Ti Ku P'I , Kou Chi Chien , Hsien Jen Chang , Yang Ju )
  Morinda officinalis
  Nelumbo nucifera ( Lien Tzu Hsin , Lien Ou , Hasu , Hsia , Hung Pai Lien Hua , Ho , Lotus,Blue , Han T'Ao , Lien Hua , Chieh Fen , Ou , Mi , Fu Ch'U , Shih Lien Tzu , Ch'Ieh , Ti , Ho Lien Hua , Ho Yeh , Lotus Bean , Lien I , Kaya , I , Lien Tzu , Ou Fen , Fo Tso Hsu , Lien , Lien Shih )
  Ocimum gratissimum ( Selaseh jambi , Grand Fombasin , Basilic Grandes Feuilles , Fombasin , Folle Basin , Ramtulsi , Vriadhatulasi , Atiayo , Basilic A Petites Fleurs )
  Orobanche sp ( Rape,English )
  Psoralea corylifolia ( Pha Cot Chi , Cot Chu , Ku Tzu , Pu Ku Chih , P'O Ku Chih )
  Rehmannia glutinosa ( Sheng Ti Huang , Ti Huang Chiu , Akaya-Zio , Kaikei-Zio , Ti Huang , Sheng Di , Shu Ti Huang )
  Rosa laevigata ( Naniwa-Ibara , Chin Ying Tsu )
  Schisandra chinensis ( Tyosen-Gomisi , Wu Wei Zi )
  Schisandra sphenanthera