U Amnesia PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 8
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Codonopsis pilosula ( Dang Shen )
  Gastrodia elata ( Ch'Ih Chien , Huan T'Ung Tzu , Onino-Yagara , T'Ien Ma )
  Nephelium longana
  Panax schinseng ( Jen Shen , Mandragore Coreenne , Ginseng , Shin Seng , Schin Seng )
  Polygala tenuifolia
  Poria cocos(fungus)
  Suriana maritima ( Crisse Marine )
  Ziziphus vulgaris ( Pei Tsao , Kan Tsao , Mei Tsao , Ta Tsao , Nan Tsao , Liang Tsao , Tsao , Sanebuto-Natume )