U Alcoholism PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 25
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Amomum costatum
  Angelica atropurpurea ( Purplestem Angelica )
  Brassica chinensis ( Pai Ts'Ai )
  Canarium album ( Kan Lan , Ch'Ing Kuo , Lu Lan )
  Citrullus lanatus ( Yang Ch'I Kua , Shuti , Watermelon , Water Melon , Hsi Kua , Patilla , Semongka , Melon D'Eau , Han Kua , Qarbuz , Raggi )
  Dalbergia reniformis
  Dolichos lablab ( Lablab , Katchang bado , Huzi-Mame , Kachang kara , Kekara , Kara-kara )
  Dorstenia drakena
  Elettaria cardamomum ( Tou K'Ou , Kakule , Ts'Ao Kuo , Cardamom , Pai Tou K'Ou , Krako )
  Eupatorium collinum
  Glycine max ( Ta Tou Shih , Hei Tou , Tou Yu , Shu , Ta Tou , Tou Huang , Tou Fu , Shih Yu , Chiang , Chiang Yu , Jung Shu , Jen Shu , Shih Tou , Soybean , Ta Tou Huang Chuen , Huang Tou , Soya Fasulyasi )
  Gonocaryum subrostratum
  Hyoscyamus niger ( Hunabra-So , Black Henbane , Banotu , Jusquiame , Henbane,Black , Altercum , Giusguiamo , Henbane , Sukran , Banj Barry , Hiyosu )
  Magnolia obovata ( Mu Lan )
  Marcgravia umbellata ( Bois Des Couilles )
  Nelumbo nucifera ( Ch'Ieh , Lien Tzu , Han T'Ao , Ho , Ou Fen , Lien I , Lien Hua , Ou , Kaya , Shih Lien Tzu , Lien Ou , Lotus,Blue , Ti , Lien Shih , Ho Lien Hua , Lien , Lien Tzu Hsin , Fu Ch'U , Mi , Hsia , Lotus Bean , Hasu , Chieh Fen , Hung Pai Lien Hua , Fo Tso Hsu , I , Ho Yeh )
  Ocimum basilicum ( Basilic , I Tzu Ts'Ao , Chahchabram , Chiu Ts'Eng T'A , Selaseh jantan , Ai K'Ang , Feslegen , Raihan Al Malik , Lo Le , Selaseh hitam , Basilicon , Selasih , Me-Boki , Raihana , Selaseh , Rainan , Albahaca , Basil , Hsiang Ts'Ai )
  Paederia foetida ( Nu Ch'Ing , Kesimbukan , Kasembukan , Ch'Iao Piao , Akar sekentut , Daun kentut )
  Paederia scandens
  Premna japonica ( Fu Pei )