U Cancer(Thyroid) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 13
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Aquilaria agallocha ( Chen Xiang , Ch'Ing Kuei Hsiang , Chi Ku Hsiang , Chan Hsiang , Ch'En Hsiang , Huang Shu Hsiang , Ma T'I Hsiang , Lignum Aloes , Aguru )
  Coptis teeta ( Altin Ipligi , Huang Lien , Wang Lien , Chih Lien )
  Fritillaria cirrhosa ( Bei Mu )
  Fritillaria delavayi ( Bei Mu )
  Fritillaria thunbergii ( Dai Bei Mu , Bei Mu , Amigasa-Yuri )
  Liriope graminifolia ( Mai Dong )
  Liriope spicata
  Ophiopogon japonicus ( Mai Dong , Zya-No-Hige )
  Paeonia moutan ( Pai Liang Chin , Tan Hsu , Dang Pi , Hua Wang , Tan Ken , Botan , Mou Tan )
  Paeonia suffruticosa ( Botan , Dang Pi )
  Prunus mume ( Ume , Ch'Ing Mei , Mei , Pai Mei , Wu Mei )
  Scrophularia ningpoensis ( Genzin , Xuan Shen )
  Scutellaria baicalensis ( Baikal Skullcap , Huang Qin )