U Cancer(Cervix) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 32
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Angelica glabra
  Angelica sinensis ( Dan Gui , Dang Gui )
  Aster trinervius ( Tzu Chu , Ban Lan Gen , Ma Lan )
  Atractylis ovata ( Shu Chiu , Ts'Ang Shu )
  Atractylodes henryi
  Boswellia glabra ( Olibanum )
  Bupleurum falcatum ( Misima-Saiko , Ch'Ai Hu , Kyushu-Saiko )
  Cinnamomum loureirii ( Chin Kio Kiu , Saigon Cinnamon , Cinnamon , Saigon Kaneel , Saigon Zimt )
  Citrus nobilis
  Codonopsis pilosula ( Dang Shen )
  Codonopsis tangshen
  Coix lacryma-jobi ( Hatomugi , Chi Shih , T'U I Mi , Zyuzu-Dama , Hato-Mugi , Yi Yi Ren , Gavedhu , I I Jen Chiu , Larmes De Job , Graines Chapelet , Gurlu , Kan Mi , Chieh Li , I Chu Tzu , Job'S Tear , I I Jen , Lagrimas De San Pedro , Yokuinin , Tranengras , Hui Hui Mi )
  Cyperus rotundus ( Mutha , Souchet , Muskezamin , Mustaka , Topalak , Hsiang Fu , Hsiang Fu Tzu , Woeta , So Ts'Ao , Hama-Suge , Musta , Mota , Boeai , Tage-tage , Teki , So Ken Chiu , Roekoet teki )
  Dioscorea bulbifera ( Yam , Huang Yao Zi , Niga-Kashu )
  Euchresta japonica ( Shan Dou Gen , Miyama-Tobera )
  Guaiacum officinale ( Gaiac Officinel , Bois Saint , Gaiac , Lignum Vitae , Gaiac Franc , Guayak Agaci , Guaiacum )
  Hedyotis diffusa ( Bai Hua She She Cao )
  Imperata cylindrica ( Hilalang , Alang-alang , Pai Mao , Mao Chen , Lalang , Bai Mao Gen , Tigaya , Ilalang , Mah Chow Kin , Kambengang , Alalang , Mao Ken )
  Isatis tinctoria ( Tien Hua , Woad , Ch'Ing Tai , Ban Lan Gen )
  Juglans regia ( Hu T'Ao , Ch'Iang T'Ao , Nogal , Ceviz Agaci , Joz , Jawiz , Hu Tao , Guz , Qoz , Hei T'Ao )