U Cancer(Cervix) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 32
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Angelica glabra
  Angelica sinensis ( Dang Gui , Dan Gui )
  Aster trinervius ( Ban Lan Gen , Tzu Chu , Ma Lan )
  Atractylis ovata ( Ts'Ang Shu , Shu Chiu )
  Atractylodes henryi
  Boswellia glabra ( Olibanum )
  Bupleurum falcatum ( Kyushu-Saiko , Misima-Saiko , Ch'Ai Hu )
  Cinnamomum loureirii ( Chin Kio Kiu , Saigon Zimt , Saigon Cinnamon , Cinnamon , Saigon Kaneel )
  Citrus nobilis
  Codonopsis pilosula ( Dang Shen )
  Codonopsis tangshen
  Coix lacryma-jobi ( Yokuinin , I I Jen Chiu , Tranengras , Lagrimas De San Pedro , Chi Shih , Gurlu , I Chu Tzu , Gavedhu , Hui Hui Mi , Job'S Tear , Zyuzu-Dama , Kan Mi , I I Jen , Yi Yi Ren , Larmes De Job , Graines Chapelet , T'U I Mi , Hato-Mugi , Hatomugi , Chieh Li )
  Cyperus rotundus ( Muskezamin , Woeta , Hsiang Fu Tzu , So Ken Chiu , Tage-tage , Musta , Mustaka , Topalak , Roekoet teki , So Ts'Ao , Teki , Boeai , Souchet , Mutha , Hama-Suge , Hsiang Fu , Mota )
  Dioscorea bulbifera ( Yam , Niga-Kashu , Huang Yao Zi )
  Euchresta japonica ( Shan Dou Gen , Miyama-Tobera )
  Guaiacum officinale ( Lignum Vitae , Gaiac Franc , Gaiac Officinel , Bois Saint , Guayak Agaci , Guaiacum , Gaiac )
  Hedyotis diffusa ( Bai Hua She She Cao )
  Imperata cylindrica ( Mah Chow Kin , Hilalang , Ilalang , Tigaya , Kambengang , Alang-alang , Pai Mao , Mao Ken , Alalang , Lalang , Mao Chen , Bai Mao Gen )
  Isatis tinctoria ( Woad , Ban Lan Gen , Ch'Ing Tai , Tien Hua )
  Juglans regia ( Ch'Iang T'Ao , Jawiz , Guz , Ceviz Agaci , Hu T'Ao , Qoz , Joz , Hei T'Ao , Hu Tao , Nogal )