U Breath PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 11
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Acorus calamus ( Calomo Aromatico , Seki-Sho , Calmus , Sweet Flag , Vacha , Kaliraga , Calamo Aromatico , Bach , Sho-Bu , Acorus , Doringo , Djerango , Kalmoes , Acore Vrai , Jeringau , Agri Turki , Azakegeri , Calamus , Jariangau , Sarango , Ganoeak , Jerangau , Vaj , Kalmus , Acoro Aromatico , Shui Ch'Ang Pu , Ch'Ang P'U Chiu , Kalmos )
  Echinochloa crusgalli ( Attorlothe , Pai , Shui Pai , Han Pai , Ya Chao Pai , Lung Chao Su , Wu Ho )
  Leptospermum ericoides
  Lycopodium japonicum ( Ch'Ien Nien Po , Yu Po , Wan Nien Sung )
  Nandina domestica ( Nan Chu , Nan T'Ien Chu , Siro-Nanten )
  Oryza sativa ( Rice , Arroz , No , Timman , T'U , Chaltook , Perinj , Pirinc , Ruz , Riz , Tao , Nasi , Saki , Keng , Hsien )
  Polygala reinii ( Pa Chi T'Ien , Pu Tiao Ts'Ao )
  Polygonum orientale ( Shui Hung Hua Zi , Oke-Tade , Hung Ts'Ao )
  Scirpus tuberosus ( Fu Tzu , Pi Chi Fen , Ti Li , Pi Ch'I , Wu Yu )
  Vigna unguiculata ( Chiang Tou , Pois Inconnu )
  Vitis bryoniaefolia ( Yeh P'U T'Ao , Ying Yu , Shan P'U T'Ao )