U Bite(Lizard) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 3
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Alternanthera sessilis ( Keremak , Keramah , Matean , Bayem keramah )
  Aristolochia indica
  Musa paradisiaca ( Fo Shou Chiao , Ya Chiao , Bananier , Mei Jen Chiao , Plantain , Kan Chiao , Moz , Banane Corne , Banana , Rulo , Bananeira De S Tome , Chiao Yu , Cambur , Figue , Platano , Horse Banana , Shui Chiao , Chi Tzu Chiao , Pan Chiao , Niu Ju Chiao , Tan P'Ing Chiao , Banane Grosse Botte )