U Bite(Lizard) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 3
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Alternanthera sessilis ( Keramah , Bayem keramah , Keremak , Matean )
  Aristolochia indica
  Musa paradisiaca ( Figue , Fo Shou Chiao , Banane Corne , Banane Grosse Botte , Chi Tzu Chiao , Bananier , Pan Chiao , Bananeira De S Tome , Moz , Chiao Yu , Banana , Plantain , Ya Chiao , Shui Chiao , Mei Jen Chiao , Rulo , Cambur , Kan Chiao , Niu Ju Chiao , Tan P'Ing Chiao , Horse Banana , Platano )