U Bite(Lizard) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 3
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Alternanthera sessilis ( Keramah , Keremak , Matean , Bayem keramah )
  Aristolochia indica
  Musa paradisiaca ( Tan P'Ing Chiao , Banane Corne , Figue , Kan Chiao , Horse Banana , Plantain , Moz , Fo Shou Chiao , Bananier , Banane Grosse Botte , Pan Chiao , Shui Chiao , Mei Jen Chiao , Platano , Chi Tzu Chiao , Rulo , Niu Ju Chiao , Cambur , Banana , Chiao Yu , Ya Chiao , Bananeira De S Tome )