U Bacteriostat PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 5
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Gossypium hirsutum ( Qoten , Algodon Morado , Pamuk , Pamu , Loka )
  Hemidesmus indicus ( Carivas )
  Musa paradisiaca ( Horse Banana , Kan Chiao , Bananier , Banana , Bananeira De S Tome , Cambur , Fo Shou Chiao , Figue , Moz , Rulo , Tan P'Ing Chiao , Platano , Niu Ju Chiao , Ya Chiao , Chiao Yu , Banane Grosse Botte , Chi Tzu Chiao , Banane Corne , Shui Chiao , Plantain , Mei Jen Chiao , Pan Chiao )
  Nelumbo nucifera ( Shih Lien Tzu , Lien Shih , I , Lien Ou , Lotus,Blue , Ho Yeh , Hung Pai Lien Hua , Ho , Lien I , Lien , Chieh Fen , Fu Ch'U , Hsia , Ou , Han T'Ao , Kaya , Lotus Bean , Fo Tso Hsu , Hasu , Ho Lien Hua , Mi , Ch'Ieh , Lien Tzu , Ti , Lien Tzu Hsin , Lien Hua , Ou Fen )
  Plantago major ( Oba-Ko , Sangkubah , Buyuk Sinirliot , Ekur anjing (Dog tail) , Plantain , Tarkuz , Lisan Al Hamal , Sangka buwah , Sangkuwah , Llanten , Ch'E Ch'Ien , Llanten Mayor , Sei Ohr Re , Gechi Qulaghi , Sembung otot , Daum sejumbok , Wegerlich , Arnoglossa , Suri pandak , Otot ototan , Bazir Dam Bil , Meloh kiloh )