U Bacteriostat PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 5
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Gossypium hirsutum ( Qoten , Pamu , Algodon Morado , Loka , Pamuk )
  Hemidesmus indicus ( Carivas )
  Musa paradisiaca ( Banana , Moz , Bananier , Ya Chiao , Horse Banana , Mei Jen Chiao , Tan P'Ing Chiao , Rulo , Cambur , Bananeira De S Tome , Platano , Niu Ju Chiao , Pan Chiao , Fo Shou Chiao , Banane Corne , Plantain , Shui Chiao , Chiao Yu , Banane Grosse Botte , Figue , Kan Chiao , Chi Tzu Chiao )
  Nelumbo nucifera ( Kaya , Hsia , Ho Lien Hua , Hasu , Ho Yeh , Lien , I , Fu Ch'U , Shih Lien Tzu , Lien Tzu , Lotus Bean , Lien I , Ti , Han T'Ao , Lien Shih , Mi , Fo Tso Hsu , Ou Fen , Hung Pai Lien Hua , Lien Hua , Lien Ou , Lien Tzu Hsin , Ou , Lotus,Blue , Chieh Fen , Ho , Ch'Ieh )
  Plantago major ( Otot ototan , Meloh kiloh , Llanten Mayor , Tarkuz , Sembung otot , Wegerlich , Suri pandak , Arnoglossa , Ekur anjing (Dog tail) , Plantain , Ch'E Ch'Ien , Buyuk Sinirliot , Sei Ohr Re , Bazir Dam Bil , Oba-Ko , Daum sejumbok , Sangka buwah , Sangkubah , Sangkuwah , Llanten , Lisan Al Hamal , Gechi Qulaghi )