U Bactericide PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 255
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Acacia catechu ( Acacie Au Cachou , Khair , Amaraja , Kadaram , Acacia Di Cachou , Pegu Katechu , Hai Erh Ch'A , Katechu Akazie , Katesu , Wu Tieh Ni , Erh Ch'A )
  Acalypha wilkesiana
  Aglaia odoratissima
  Ailanthus altissima ( Gok Aghaji , Ch'U , Lisan At Tair , Ch'Ou Ch'Uang Shu Ken , Niwa-Urusi )
  Alectra parasitica
  Alisma plantago-aquatica ( Alisma , Damasonium )
  Allium cepa ( Cebolla Macho , Pyaz , Z'Oignon , Basal , Cebola , Bawang puteh , Soghan , Hu Ts'Ung , Cabolla , Onion , Zwibeln , Onion,Red , Oignon , Sogan , Bawang , Tama-Negi , Cebolla , Bawang merah )
  Allium odorum
  Allium sativum ( Ail , Bawang puteh , Lai , Cropleek , Samersaq , Sarimsak , Sir , Suan , Hsiao Suan , Rosina , Thum , Ajo , Lasan , Garlic , Ail De Cuisine , Bawang Poetih )
  Alpinia officinarum ( Galangal , Man Chiang , Kao Liang Chiang , Liang Chiang , Kucuk Galanga )
  Ambrosia cumanensis
  Andrographis paniculata ( Bidara , Sambilata , Nain Chanvandi , Kariyat , Vizra Ufar , Sadilata , Carmantina , Takila )
  Aphelandra squarrosa
  Arctium lappa ( Arqityon , Kewe , Gobo , Burdock , Burdock Blood , Ta Li Tzu , Waisar , Wu Shih , Bardana , Niu Ts'Ai , Kuang Mu Hsiang , Lampazo Mayor , Dulavratotu , Niu P'Ang Tzu , Shu Nien )
  Arisaema triphyllum ( Arum , Indian Onion , Indian Turnip , Aronknolle )
  Aristolochia chapmaniana
  Artemisia annua ( Huang Hua Hao , Ts'Ao Hao , Ch'Ou Hao , Kuso-Ninzin )
  Artemisia capillaris ( Yin Ch'En Hao , In Chen , Shih Yin Ch'En , Yin Ch'En , Yin Ch'En Chiu , Kawara-Yomogi )
  Astragalus membranaceus ( Huang Qi )
  Begonia sp