U Bactericide PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 255
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Acacia catechu ( Hai Erh Ch'A , Pegu Katechu , Kadaram , Wu Tieh Ni , Acacia Di Cachou , Amaraja , Katechu Akazie , Acacie Au Cachou , Erh Ch'A , Katesu , Khair )
  Acalypha wilkesiana
  Aglaia odoratissima
  Ailanthus altissima ( Niwa-Urusi , Lisan At Tair , Ch'Ou Ch'Uang Shu Ken , Ch'U , Gok Aghaji )
  Alectra parasitica
  Alisma plantago-aquatica ( Alisma , Damasonium )
  Allium cepa ( Cebolla Macho , Hu Ts'Ung , Sogan , Cebolla , Bawang , Tama-Negi , Bawang merah , Oignon , Onion,Red , Basal , Pyaz , Zwibeln , Cabolla , Soghan , Cebola , Z'Oignon , Onion , Bawang puteh )
  Allium odorum
  Allium sativum ( Rosina , Sir , Garlic , Bawang Poetih , Sarimsak , Suan , Lasan , Ajo , Samersaq , Hsiao Suan , Cropleek , Thum , Ail , Lai , Bawang puteh , Ail De Cuisine )
  Alpinia officinarum ( Galangal , Kao Liang Chiang , Kucuk Galanga , Liang Chiang , Man Chiang )
  Ambrosia cumanensis
  Andrographis paniculata ( Sadilata , Bidara , Vizra Ufar , Nain Chanvandi , Takila , Carmantina , Sambilata , Kariyat )
  Aphelandra squarrosa
  Arctium lappa ( Shu Nien , Niu P'Ang Tzu , Lampazo Mayor , Bardana , Dulavratotu , Kuang Mu Hsiang , Waisar , Burdock , Kewe , Arqityon , Niu Ts'Ai , Ta Li Tzu , Wu Shih , Burdock Blood , Gobo )
  Arisaema triphyllum ( Indian Turnip , Arum , Aronknolle , Indian Onion )
  Aristolochia chapmaniana
  Artemisia annua ( Ch'Ou Hao , Huang Hua Hao , Kuso-Ninzin , Ts'Ao Hao )
  Artemisia capillaris ( Shih Yin Ch'En , In Chen , Yin Ch'En Hao , Kawara-Yomogi , Yin Ch'En Chiu , Yin Ch'En )
  Astragalus membranaceus ( Huang Qi )
  Begonia sp