U Bactericide PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 255
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Acacia catechu ( Wu Tieh Ni , Khair , Acacie Au Cachou , Pegu Katechu , Katesu , Katechu Akazie , Hai Erh Ch'A , Kadaram , Acacia Di Cachou , Erh Ch'A , Amaraja )
  Acalypha wilkesiana
  Aglaia odoratissima
  Ailanthus altissima ( Lisan At Tair , Niwa-Urusi , Ch'Ou Ch'Uang Shu Ken , Gok Aghaji , Ch'U )
  Alectra parasitica
  Alisma plantago-aquatica ( Damasonium , Alisma )
  Allium cepa ( Zwibeln , Onion,Red , Sogan , Cebola , Bawang merah , Hu Ts'Ung , Cebolla , Tama-Negi , Z'Oignon , Bawang puteh , Oignon , Bawang , Onion , Cebolla Macho , Pyaz , Soghan , Basal , Cabolla )
  Allium odorum
  Allium sativum ( Samersaq , Ajo , Sarimsak , Suan , Ail , Garlic , Sir , Ail De Cuisine , Hsiao Suan , Rosina , Bawang Poetih , Thum , Bawang puteh , Lasan , Cropleek , Lai )
  Alpinia officinarum ( Kucuk Galanga , Man Chiang , Galangal , Liang Chiang , Kao Liang Chiang )
  Ambrosia cumanensis
  Andrographis paniculata ( Bidara , Sadilata , Sambilata , Kariyat , Vizra Ufar , Nain Chanvandi , Takila , Carmantina )
  Aphelandra squarrosa
  Arctium lappa ( Bardana , Niu P'Ang Tzu , Arqityon , Waisar , Gobo , Kuang Mu Hsiang , Kewe , Burdock , Niu Ts'Ai , Wu Shih , Ta Li Tzu , Dulavratotu , Burdock Blood , Lampazo Mayor , Shu Nien )
  Arisaema triphyllum ( Aronknolle , Indian Onion , Indian Turnip , Arum )
  Aristolochia chapmaniana
  Artemisia annua ( Kuso-Ninzin , Huang Hua Hao , Ch'Ou Hao , Ts'Ao Hao )
  Artemisia capillaris ( Shih Yin Ch'En , Yin Ch'En Chiu , Kawara-Yomogi , In Chen , Yin Ch'En , Yin Ch'En Hao )
  Astragalus membranaceus ( Huang Qi )
  Begonia sp