U Bactericide PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 255
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Acacia catechu ( Erh Ch'A , Hai Erh Ch'A , Katesu , Kadaram , Acacia Di Cachou , Amaraja , Wu Tieh Ni , Katechu Akazie , Khair , Pegu Katechu , Acacie Au Cachou )
  Acalypha wilkesiana
  Aglaia odoratissima
  Ailanthus altissima ( Gok Aghaji , Niwa-Urusi , Ch'U , Lisan At Tair , Ch'Ou Ch'Uang Shu Ken )
  Alectra parasitica
  Alisma plantago-aquatica ( Alisma , Damasonium )
  Allium cepa ( Bawang , Cabolla , Z'Oignon , Onion,Red , Sogan , Zwibeln , Basal , Hu Ts'Ung , Soghan , Cebolla Macho , Pyaz , Cebolla , Tama-Negi , Oignon , Bawang merah , Bawang puteh , Onion , Cebola )
  Allium odorum
  Allium sativum ( Suan , Hsiao Suan , Ajo , Garlic , Lasan , Cropleek , Rosina , Thum , Sir , Bawang Poetih , Sarimsak , Bawang puteh , Ail De Cuisine , Lai , Ail , Samersaq )
  Alpinia officinarum ( Galangal , Kao Liang Chiang , Kucuk Galanga , Man Chiang , Liang Chiang )
  Ambrosia cumanensis
  Andrographis paniculata ( Nain Chanvandi , Bidara , Carmantina , Vizra Ufar , Sadilata , Takila , Sambilata , Kariyat )
  Aphelandra squarrosa
  Arctium lappa ( Wu Shih , Bardana , Niu P'Ang Tzu , Lampazo Mayor , Burdock , Gobo , Ta Li Tzu , Dulavratotu , Waisar , Arqityon , Burdock Blood , Shu Nien , Kewe , Kuang Mu Hsiang , Niu Ts'Ai )
  Arisaema triphyllum ( Indian Onion , Indian Turnip , Aronknolle , Arum )
  Aristolochia chapmaniana
  Artemisia annua ( Kuso-Ninzin , Ts'Ao Hao , Ch'Ou Hao , Huang Hua Hao )
  Artemisia capillaris ( Yin Ch'En Chiu , Yin Ch'En Hao , Kawara-Yomogi , In Chen , Shih Yin Ch'En , Yin Ch'En )
  Astragalus membranaceus ( Huang Qi )
  Begonia sp