U Bactericide PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 255
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Acacia catechu ( Acacia Di Cachou , Erh Ch'A , Acacie Au Cachou , Khair , Hai Erh Ch'A , Pegu Katechu , Katesu , Wu Tieh Ni , Katechu Akazie , Kadaram , Amaraja )
  Acalypha wilkesiana
  Aglaia odoratissima
  Ailanthus altissima ( Gok Aghaji , Niwa-Urusi , Ch'Ou Ch'Uang Shu Ken , Ch'U , Lisan At Tair )
  Alectra parasitica
  Alisma plantago-aquatica ( Alisma , Damasonium )
  Allium cepa ( Tama-Negi , Hu Ts'Ung , Cebolla , Cabolla , Onion,Red , Onion , Z'Oignon , Zwibeln , Cebolla Macho , Bawang puteh , Bawang merah , Sogan , Oignon , Soghan , Pyaz , Cebola , Basal , Bawang )
  Allium odorum
  Allium sativum ( Sarimsak , Rosina , Bawang puteh , Hsiao Suan , Cropleek , Ajo , Sir , Lai , Ail De Cuisine , Bawang Poetih , Suan , Thum , Ail , Samersaq , Garlic , Lasan )
  Alpinia officinarum ( Liang Chiang , Kao Liang Chiang , Kucuk Galanga , Man Chiang , Galangal )
  Ambrosia cumanensis
  Andrographis paniculata ( Nain Chanvandi , Sambilata , Sadilata , Takila , Carmantina , Kariyat , Vizra Ufar , Bidara )
  Aphelandra squarrosa
  Arctium lappa ( Gobo , Dulavratotu , Burdock Blood , Kuang Mu Hsiang , Burdock , Wu Shih , Bardana , Niu P'Ang Tzu , Shu Nien , Niu Ts'Ai , Ta Li Tzu , Kewe , Lampazo Mayor , Arqityon , Waisar )
  Arisaema triphyllum ( Indian Onion , Arum , Indian Turnip , Aronknolle )
  Aristolochia chapmaniana
  Artemisia annua ( Ts'Ao Hao , Ch'Ou Hao , Huang Hua Hao , Kuso-Ninzin )
  Artemisia capillaris ( Yin Ch'En Chiu , Yin Ch'En , Yin Ch'En Hao , Kawara-Yomogi , In Chen , Shih Yin Ch'En )
  Astragalus membranaceus ( Huang Qi )
  Begonia sp