U Antivinous PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 26
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Brassica chinensis ( Pai Ts'Ai )
  Brassica rapa ( Shalgham , Turnip , Shelem , Yu T'Sai , Yun T'Ai , Abura-Na , Man Ching , Wu Ching )
  Canarium album ( Kan Lan , Lu Lan , Ch'Ing Kuo )
  Canarium pimela ( Wu Lan )
  Chrysanthemum sinense ( Chu Hua Chiu , Chu Hua , Chii Hua )
  Cinchona sp ( Chin Chi Lo , Quina , Cinchona )
  Citrus grandis ( Chu Luan , Pummelo , Chadiquier , Yu , Ch'Ou Ch'Eng , Toronja , Hu Kan , Hind Limon Agaci , Chadeque , T'Iao , Pamplemousse )
  Cucumis melo ( Shao Kua , Bluwak , Blewek , Hsiang Kua , Kalak , Melon , Gendura , Melons , Kan Kua , Kua Tzu Jen , Yueh Kua , T'Ien Kua Ti , Bataiaikh , Qawoon , Acur )
  Cydonia oblonga ( Membrillo , Mala Citonia , Ayva Agaci , Wen Po , Quince , Sfarjal , Haiwah , Haiwa , Marumero )
  Diospyros embryopteris ( Indian Persimmon , Pei Shih , Ch'I Shih )
  Diospyros kaki ( Hung Shih , Kasemek , Kaki , Shih , Juan Tsao , Pai Shih )
  Erianthus officinarum ( Kan Che , Sugarcane , Seker Kamisi , Canne A Sucre , Qasab As Sukker , Hung T'Ang , Sha T'Ang , Pai Sha T'Ang , Ikshu , Shih Mi , Cana De Azucar , Qamish Shaker , Tebu gagak , Molasses , Tebu lanjong )
  Ginkgo biloba ( Icho , Yin Hsing , Ityo , Yin Kuo , Pai Kuo )
  Glycine max ( Ta Tou Shih , Ta Tou , Shu , Tou Huang , Soya Fasulyasi , Shih Tou , Shih Yu , Soybean , Tou Fu , Chiang Yu , Jen Shu , Ta Tou Huang Chuen , Hei Tou , Huang Tou , Tou Yu , Chiang , Jung Shu )
  Hovenia dulcis ( Chih Chu , Chih Tsao , Mu Mi , Chi Kou , Mi Chih Kou , Mu Hsing )
  Imperata cylindrica ( Pai Mao , Ilalang , Mah Chow Kin , Tigaya , Hilalang , Bai Mao Gen , Mao Chen , Alang-alang , Mao Ken , Alalang , Lalang , Kambengang )
  Lablab purpureus ( Pien Tou , E Mei Tou , Yen Li Tou , Hyacinth Bean )
  Morus alba ( Lampoeng , Kitaoe , Tut , Sang Shen Kao , Hsun , Sang Shen Chiu , Shen , Ti Sang , Lu Sang , Dut Agaci , Morera , Tuth , T'An , I Sang , Chi Sang , Pai Sang , Sang Ken Pai P'I , Tu , Nu Sang , Mures , Chin Sang , Mora , Sang Shen Tzu , Shan Sang , Sang Pi , Sang , Ching Sang , Tukki , Besaran , Ma-Guwa )
  Oenanthe stolonifera ( Shui Chin , Ch'In Ts'Ai , K'U Chin )
  Pyrus chinensis ( Ming Cha , Mu Li , Ming Li )