U Antivinous PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 26
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Brassica chinensis ( Pai Ts'Ai )
  Brassica rapa ( Shalgham , Wu Ching , Man Ching , Turnip , Yu T'Sai , Shelem , Yun T'Ai , Abura-Na )
  Canarium album ( Lu Lan , Kan Lan , Ch'Ing Kuo )
  Canarium pimela ( Wu Lan )
  Chrysanthemum sinense ( Chu Hua Chiu , Chii Hua , Chu Hua )
  Cinchona sp ( Cinchona , Quina , Chin Chi Lo )
  Citrus grandis ( Chadiquier , Pamplemousse , Hu Kan , Ch'Ou Ch'Eng , Yu , Toronja , Chadeque , T'Iao , Hind Limon Agaci , Chu Luan , Pummelo )
  Cucumis melo ( Blewek , Kalak , Melons , Acur , Kan Kua , Bluwak , Kua Tzu Jen , Melon , Shao Kua , Bataiaikh , T'Ien Kua Ti , Qawoon , Hsiang Kua , Yueh Kua , Gendura )
  Cydonia oblonga ( Haiwa , Quince , Marumero , Haiwah , Membrillo , Mala Citonia , Wen Po , Ayva Agaci , Sfarjal )
  Diospyros embryopteris ( Pei Shih , Ch'I Shih , Indian Persimmon )
  Diospyros kaki ( Kasemek , Hung Shih , Kaki , Juan Tsao , Pai Shih , Shih )
  Erianthus officinarum ( Qamish Shaker , Qasab As Sukker , Cana De Azucar , Pai Sha T'Ang , Tebu gagak , Hung T'Ang , Seker Kamisi , Sugarcane , Molasses , Shih Mi , Canne A Sucre , Ikshu , Kan Che , Tebu lanjong , Sha T'Ang )
  Ginkgo biloba ( Icho , Yin Hsing , Ityo , Pai Kuo , Yin Kuo )
  Glycine max ( Shih Yu , Ta Tou , Soybean , Soya Fasulyasi , Jen Shu , Chiang , Shih Tou , Ta Tou Shih , Hei Tou , Jung Shu , Ta Tou Huang Chuen , Tou Fu , Tou Yu , Shu , Huang Tou , Tou Huang , Chiang Yu )
  Hovenia dulcis ( Mi Chih Kou , Chih Tsao , Mu Hsing , Chi Kou , Mu Mi , Chih Chu )
  Imperata cylindrica ( Alang-alang , Tigaya , Ilalang , Bai Mao Gen , Lalang , Mao Ken , Hilalang , Mah Chow Kin , Pai Mao , Alalang , Mao Chen , Kambengang )
  Lablab purpureus ( Yen Li Tou , Pien Tou , E Mei Tou , Hyacinth Bean )
  Morus alba ( Sang Ken Pai P'I , I Sang , Tuth , Tut , Ching Sang , Chi Sang , Lampoeng , Dut Agaci , Ma-Guwa , Sang Shen Chiu , Lu Sang , Kitaoe , Pai Sang , Morera , Mora , Sang Shen Tzu , Shen , Chin Sang , Shan Sang , Sang , Hsun , Sang Pi , Mures , Besaran , Tu , T'An , Tukki , Sang Shen Kao , Nu Sang , Ti Sang )
  Oenanthe stolonifera ( Shui Chin , Ch'In Ts'Ai , K'U Chin )
  Pyrus chinensis ( Ming Li , Ming Cha , Mu Li )