U Antivinous PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 26
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Brassica chinensis ( Pai Ts'Ai )
  Brassica rapa ( Shalgham , Wu Ching , Yu T'Sai , Shelem , Yun T'Ai , Man Ching , Abura-Na , Turnip )
  Canarium album ( Lu Lan , Kan Lan , Ch'Ing Kuo )
  Canarium pimela ( Wu Lan )
  Chrysanthemum sinense ( Chu Hua Chiu , Chu Hua , Chii Hua )
  Cinchona sp ( Cinchona , Chin Chi Lo , Quina )
  Citrus grandis ( Toronja , Chadeque , Hind Limon Agaci , Chadiquier , T'Iao , Chu Luan , Pummelo , Hu Kan , Yu , Pamplemousse , Ch'Ou Ch'Eng )
  Cucumis melo ( Kua Tzu Jen , Qawoon , Gendura , Yueh Kua , Hsiang Kua , Kan Kua , Melon , Melons , Shao Kua , Bluwak , Kalak , T'Ien Kua Ti , Blewek , Bataiaikh , Acur )
  Cydonia oblonga ( Wen Po , Quince , Membrillo , Haiwa , Ayva Agaci , Marumero , Haiwah , Sfarjal , Mala Citonia )
  Diospyros embryopteris ( Pei Shih , Indian Persimmon , Ch'I Shih )
  Diospyros kaki ( Pai Shih , Kasemek , Juan Tsao , Shih , Hung Shih , Kaki )
  Erianthus officinarum ( Seker Kamisi , Qasab As Sukker , Shih Mi , Kan Che , Qamish Shaker , Tebu gagak , Canne A Sucre , Hung T'Ang , Pai Sha T'Ang , Molasses , Cana De Azucar , Ikshu , Sugarcane , Sha T'Ang , Tebu lanjong )
  Ginkgo biloba ( Pai Kuo , Yin Kuo , Icho , Yin Hsing , Ityo )
  Glycine max ( Ta Tou Huang Chuen , Soya Fasulyasi , Shu , Huang Tou , Jen Shu , Shih Tou , Tou Huang , Soybean , Chiang , Ta Tou Shih , Hei Tou , Shih Yu , Chiang Yu , Jung Shu , Ta Tou , Tou Fu , Tou Yu )
  Hovenia dulcis ( Mi Chih Kou , Chih Tsao , Mu Mi , Mu Hsing , Chih Chu , Chi Kou )
  Imperata cylindrica ( Tigaya , Pai Mao , Hilalang , Mah Chow Kin , Mao Ken , Lalang , Alalang , Alang-alang , Ilalang , Kambengang , Bai Mao Gen , Mao Chen )
  Lablab purpureus ( Yen Li Tou , Hyacinth Bean , Pien Tou , E Mei Tou )
  Morus alba ( Ching Sang , Besaran , Tukki , Sang Shen Kao , Mora , Sang , Sang Shen Chiu , Ti Sang , Shen , Tu , Sang Pi , Tut , Ma-Guwa , Sang Ken Pai P'I , I Sang , T'An , Nu Sang , Lampoeng , Chi Sang , Dut Agaci , Lu Sang , Sang Shen Tzu , Chin Sang , Pai Sang , Morera , Hsun , Tuth , Shan Sang , Mures , Kitaoe )
  Oenanthe stolonifera ( K'U Chin , Ch'In Ts'Ai , Shui Chin )
  Pyrus chinensis ( Mu Li , Ming Li , Ming Cha )