U Antivinous PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 26
    CSV   Excel   PDF

  Show All 12Next
  Click on column headings to sort the list on the column
  Plant
  Brassica chinensis ( Pai Ts'Ai )
  Brassica rapa ( Shelem , Wu Ching , Man Ching , Abura-Na , Turnip , Shalgham , Yun T'Ai , Yu T'Sai )
  Canarium album ( Ch'Ing Kuo , Kan Lan , Lu Lan )
  Canarium pimela ( Wu Lan )
  Chrysanthemum sinense ( Chii Hua , Chu Hua Chiu , Chu Hua )
  Cinchona sp ( Cinchona , Chin Chi Lo , Quina )
  Citrus grandis ( Yu , T'Iao , Chadiquier , Chu Luan , Ch'Ou Ch'Eng , Toronja , Chadeque , Pummelo , Hind Limon Agaci , Pamplemousse , Hu Kan )
  Cucumis melo ( Kalak , Bataiaikh , Yueh Kua , Bluwak , Shao Kua , Kua Tzu Jen , Kan Kua , Melons , Qawoon , Acur , Hsiang Kua , Blewek , Gendura , Melon , T'Ien Kua Ti )
  Cydonia oblonga ( Ayva Agaci , Mala Citonia , Sfarjal , Membrillo , Marumero , Haiwah , Wen Po , Haiwa , Quince )
  Diospyros embryopteris ( Pei Shih , Indian Persimmon , Ch'I Shih )
  Diospyros kaki ( Pai Shih , Shih , Kasemek , Juan Tsao , Hung Shih , Kaki )
  Erianthus officinarum ( Canne A Sucre , Qamish Shaker , Pai Sha T'Ang , Tebu gagak , Ikshu , Kan Che , Qasab As Sukker , Cana De Azucar , Seker Kamisi , Tebu lanjong , Shih Mi , Hung T'Ang , Sha T'Ang , Molasses , Sugarcane )
  Ginkgo biloba ( Icho , Ityo , Yin Kuo , Yin Hsing , Pai Kuo )
  Glycine max ( Jen Shu , Ta Tou Huang Chuen , Shih Yu , Tou Fu , Shu , Tou Yu , Chiang , Hei Tou , Shih Tou , Ta Tou Shih , Soya Fasulyasi , Tou Huang , Huang Tou , Chiang Yu , Ta Tou , Soybean , Jung Shu )
  Hovenia dulcis ( Mu Mi , Mi Chih Kou , Chih Tsao , Mu Hsing , Chi Kou , Chih Chu )
  Imperata cylindrica ( Pai Mao , Alalang , Lalang , Mao Chen , Ilalang , Mah Chow Kin , Tigaya , Mao Ken , Alang-alang , Kambengang , Bai Mao Gen , Hilalang )
  Lablab purpureus ( Yen Li Tou , Hyacinth Bean , E Mei Tou , Pien Tou )
  Morus alba ( Dut Agaci , Ching Sang , Chin Sang , Ti Sang , Sang Shen Chiu , Lampoeng , Nu Sang , Sang , Morera , Chi Sang , Sang Shen Tzu , Tut , I Sang , Tukki , Sang Shen Kao , Shan Sang , Besaran , Sang Pi , Hsun , Sang Ken Pai P'I , Ma-Guwa , Lu Sang , Kitaoe , Pai Sang , Shen , T'An , Mora , Tu , Tuth , Mures )
  Oenanthe stolonifera ( Ch'In Ts'Ai , Shui Chin , K'U Chin )
  Pyrus chinensis ( Ming Li , Ming Cha , Mu Li )