U Antivinous PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 26
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Brassica chinensis ( Pai Ts'Ai )
  Brassica rapa ( Turnip , Man Ching , Abura-Na , Yu T'Sai , Wu Ching , Shalgham , Shelem , Yun T'Ai )
  Canarium album ( Ch'Ing Kuo , Lu Lan , Kan Lan )
  Canarium pimela ( Wu Lan )
  Chrysanthemum sinense ( Chu Hua , Chii Hua , Chu Hua Chiu )
  Cinchona sp ( Quina , Chin Chi Lo , Cinchona )
  Citrus grandis ( Chadiquier , Chadeque , Pummelo , Chu Luan , Ch'Ou Ch'Eng , Hind Limon Agaci , Toronja , T'Iao , Pamplemousse , Yu , Hu Kan )
  Cucumis melo ( Kalak , T'Ien Kua Ti , Melon , Qawoon , Shao Kua , Acur , Bluwak , Blewek , Hsiang Kua , Kua Tzu Jen , Kan Kua , Bataiaikh , Yueh Kua , Gendura , Melons )
  Cydonia oblonga ( Membrillo , Haiwa , Ayva Agaci , Wen Po , Marumero , Haiwah , Sfarjal , Mala Citonia , Quince )
  Diospyros embryopteris ( Pei Shih , Ch'I Shih , Indian Persimmon )
  Diospyros kaki ( Pai Shih , Kasemek , Kaki , Shih , Hung Shih , Juan Tsao )
  Erianthus officinarum ( Canne A Sucre , Tebu lanjong , Molasses , Pai Sha T'Ang , Hung T'Ang , Kan Che , Cana De Azucar , Ikshu , Shih Mi , Sugarcane , Qamish Shaker , Qasab As Sukker , Sha T'Ang , Seker Kamisi , Tebu gagak )
  Ginkgo biloba ( Yin Hsing , Icho , Pai Kuo , Ityo , Yin Kuo )
  Glycine max ( Chiang , Jen Shu , Soya Fasulyasi , Ta Tou Shih , Ta Tou , Chiang Yu , Soybean , Shih Yu , Tou Yu , Huang Tou , Jung Shu , Shu , Tou Fu , Shih Tou , Ta Tou Huang Chuen , Tou Huang , Hei Tou )
  Hovenia dulcis ( Chi Kou , Chih Tsao , Mu Mi , Mu Hsing , Mi Chih Kou , Chih Chu )
  Imperata cylindrica ( Pai Mao , Lalang , Tigaya , Alang-alang , Kambengang , Alalang , Mao Chen , Bai Mao Gen , Mah Chow Kin , Hilalang , Ilalang , Mao Ken )
  Lablab purpureus ( Yen Li Tou , Pien Tou , E Mei Tou , Hyacinth Bean )
  Morus alba ( Chi Sang , Morera , T'An , Ti Sang , Lu Sang , Ma-Guwa , Hsun , Tu , Sang Pi , Ching Sang , Sang Shen Kao , Tut , Nu Sang , Shan Sang , Dut Agaci , Mora , Sang , Pai Sang , Kitaoe , Sang Ken Pai P'I , I Sang , Mures , Sang Shen Chiu , Lampoeng , Sang Shen Tzu , Shen , Chin Sang , Tukki , Tuth , Besaran )
  Oenanthe stolonifera ( Shui Chin , K'U Chin , Ch'In Ts'Ai )
  Pyrus chinensis ( Ming Cha , Ming Li , Mu Li )