U Antivinous PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 26
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Brassica chinensis ( Pai Ts'Ai )
  Brassica rapa ( Shalgham , Wu Ching , Abura-Na , Turnip , Yun T'Ai , Man Ching , Yu T'Sai , Shelem )
  Canarium album ( Lu Lan , Ch'Ing Kuo , Kan Lan )
  Canarium pimela ( Wu Lan )
  Chrysanthemum sinense ( Chu Hua Chiu , Chii Hua , Chu Hua )
  Cinchona sp ( Cinchona , Chin Chi Lo , Quina )
  Citrus grandis ( Hind Limon Agaci , Toronja , Pummelo , Chadeque , T'Iao , Pamplemousse , Hu Kan , Chadiquier , Chu Luan , Ch'Ou Ch'Eng , Yu )
  Cucumis melo ( Melons , Shao Kua , T'Ien Kua Ti , Yueh Kua , Kalak , Bataiaikh , Qawoon , Hsiang Kua , Bluwak , Melon , Gendura , Kua Tzu Jen , Kan Kua , Acur , Blewek )
  Cydonia oblonga ( Haiwah , Mala Citonia , Membrillo , Quince , Wen Po , Ayva Agaci , Haiwa , Marumero , Sfarjal )
  Diospyros embryopteris ( Pei Shih , Ch'I Shih , Indian Persimmon )
  Diospyros kaki ( Hung Shih , Kaki , Kasemek , Shih , Pai Shih , Juan Tsao )
  Erianthus officinarum ( Pai Sha T'Ang , Molasses , Tebu gagak , Tebu lanjong , Shih Mi , Cana De Azucar , Canne A Sucre , Qamish Shaker , Sugarcane , Sha T'Ang , Seker Kamisi , Kan Che , Hung T'Ang , Qasab As Sukker , Ikshu )
  Ginkgo biloba ( Yin Kuo , Yin Hsing , Ityo , Icho , Pai Kuo )
  Glycine max ( Ta Tou , Huang Tou , Soya Fasulyasi , Hei Tou , Chiang , Soybean , Shih Yu , Jen Shu , Ta Tou Huang Chuen , Tou Huang , Ta Tou Shih , Jung Shu , Shu , Tou Fu , Tou Yu , Chiang Yu , Shih Tou )
  Hovenia dulcis ( Chih Tsao , Chi Kou , Mu Hsing , Chih Chu , Mu Mi , Mi Chih Kou )
  Imperata cylindrica ( Mah Chow Kin , Alang-alang , Tigaya , Ilalang , Mao Ken , Lalang , Alalang , Bai Mao Gen , Hilalang , Pai Mao , Kambengang , Mao Chen )
  Lablab purpureus ( Pien Tou , Hyacinth Bean , E Mei Tou , Yen Li Tou )
  Morus alba ( Tut , Chin Sang , Sang Shen Tzu , Sang , T'An , Pai Sang , Ching Sang , Nu Sang , Besaran , Kitaoe , Ma-Guwa , Sang Ken Pai P'I , Dut Agaci , Ti Sang , Shen , Lampoeng , Tu , Mures , Hsun , Tukki , Morera , Shan Sang , Tuth , Sang Pi , I Sang , Sang Shen Kao , Mora , Lu Sang , Sang Shen Chiu , Chi Sang )
  Oenanthe stolonifera ( Shui Chin , Ch'In Ts'Ai , K'U Chin )
  Pyrus chinensis ( Mu Li , Ming Cha , Ming Li )