U Antivinous PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 26
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Brassica chinensis ( Pai Ts'Ai )
  Brassica rapa ( Abura-Na , Shalgham , Turnip , Shelem , Wu Ching , Man Ching , Yu T'Sai , Yun T'Ai )
  Canarium album ( Ch'Ing Kuo , Kan Lan , Lu Lan )
  Canarium pimela ( Wu Lan )
  Chrysanthemum sinense ( Chu Hua , Chii Hua , Chu Hua Chiu )
  Cinchona sp ( Cinchona , Quina , Chin Chi Lo )
  Citrus grandis ( Yu , Hu Kan , Chu Luan , Pamplemousse , T'Iao , Hind Limon Agaci , Pummelo , Chadeque , Ch'Ou Ch'Eng , Toronja , Chadiquier )
  Cucumis melo ( Blewek , Bataiaikh , Gendura , Kan Kua , T'Ien Kua Ti , Shao Kua , Bluwak , Yueh Kua , Kua Tzu Jen , Qawoon , Hsiang Kua , Melons , Kalak , Acur , Melon )
  Cydonia oblonga ( Haiwah , Membrillo , Wen Po , Quince , Mala Citonia , Marumero , Haiwa , Ayva Agaci , Sfarjal )
  Diospyros embryopteris ( Ch'I Shih , Pei Shih , Indian Persimmon )
  Diospyros kaki ( Kaki , Pai Shih , Kasemek , Shih , Juan Tsao , Hung Shih )
  Erianthus officinarum ( Tebu lanjong , Pai Sha T'Ang , Shih Mi , Cana De Azucar , Tebu gagak , Canne A Sucre , Qasab As Sukker , Kan Che , Qamish Shaker , Hung T'Ang , Molasses , Seker Kamisi , Sha T'Ang , Ikshu , Sugarcane )
  Ginkgo biloba ( Ityo , Yin Hsing , Pai Kuo , Icho , Yin Kuo )
  Glycine max ( Shih Yu , Huang Tou , Tou Fu , Jen Shu , Jung Shu , Ta Tou , Soya Fasulyasi , Shih Tou , Tou Huang , Shu , Ta Tou Shih , Chiang Yu , Tou Yu , Chiang , Hei Tou , Ta Tou Huang Chuen , Soybean )
  Hovenia dulcis ( Mu Hsing , Chi Kou , Chih Tsao , Chih Chu , Mu Mi , Mi Chih Kou )
  Imperata cylindrica ( Lalang , Hilalang , Bai Mao Gen , Kambengang , Alalang , Ilalang , Mah Chow Kin , Mao Chen , Mao Ken , Alang-alang , Tigaya , Pai Mao )
  Lablab purpureus ( Yen Li Tou , Pien Tou , Hyacinth Bean , E Mei Tou )
  Morus alba ( Ti Sang , Nu Sang , Morera , Ching Sang , Chin Sang , Tu , Sang , Ma-Guwa , Hsun , Mures , Sang Shen Kao , Chi Sang , Sang Shen Chiu , I Sang , Sang Ken Pai P'I , Shen , Dut Agaci , T'An , Tut , Pai Sang , Lu Sang , Mora , Kitaoe , Lampoeng , Shan Sang , Besaran , Sang Shen Tzu , Tukki , Tuth , Sang Pi )
  Oenanthe stolonifera ( Ch'In Ts'Ai , Shui Chin , K'U Chin )
  Pyrus chinensis ( Ming Li , Ming Cha , Mu Li )