U Virility PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 20
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Atractylis chinensis ( Ts'Ang Shu )
  Brasenia peltata ( Shun , Chu Shun , Hsien Mao Chiu , Shun Ts'Ai , Shui K'Uei )
  Carissa edulis
  Curculigo ensifolia
  Cyperus rotundus ( Topalak , Hsiang Fu , Hsiang Fu Tzu , So Ts'Ao , Muskezamin , So Ken Chiu , Woeta , Mota , Hama-Suge , Boeai , Mutha , Tage-tage , Teki , Mustaka , Souchet , Roekoet teki , Musta )
  Dioscorea quinqueloba ( Shu Yu Chiu , Kuo Shan Lung , Shan Pei Hsieh )
  Ficus pumila ( Kuei Man T'Ou , Sop , Pi Li , Mu Lien , Mu Man T'Ou )
  Foeniculum vulgare ( Adas pedas , Adas londa , Rezene , Hui Hsiang Chiu , Fennel , Uikyo , Shbint , Finocchio Forte , L'Anis , Tzu Mo , Comino , Tzu Mu Lo , Hsiao Hui Hsiang , Karasu-Uikyo , Shamar , Adas landi , Raziyane , Anis Vert , Ama-Uikyo , Shih Lo , Anis , Kaneer Razbana , La Nuit , Hinojo )
  Gastrodia elata ( T'Ien Ma , Ch'Ih Chien , Huan T'Ung Tzu , Onino-Yagara )
  Helichrysum caespititium
  Leonurus sibiricus ( Mehaziki , Yeh T'Ien Ma , T'Ui , Tebing agu , I Mu , Ginjean , Ch'Ung Wei )
  Nandina domestica ( Nan T'Ien Chu , Nan Chu , Siro-Nanten )
  Nelumbo nucifera ( Ou , Hasu , Kaya , Han T'Ao , Hsia , Ho Lien Hua , Chieh Fen , Ch'Ieh , Lotus,Blue , Lien Tzu Hsin , Lotus Bean , Lien Hua , Ti , Ho Yeh , Hung Pai Lien Hua , Fo Tso Hsu , Ho , Lien I , Lien Tzu , Lien Ou , I , Lien , Ou Fen , Shih Lien Tzu , Fu Ch'U , Lien Shih , Mi )
  Paliurus ramosissimus ( Pai Chi )
  Phoenix dactylifera ( Datil , Khurma , Dattier , Hurma Agaci , Tamur , Palma Datil , Wu Lou Zi , Dattes , Date )
  Prunus pseudocerasus ( Yai Mi , Han T'Ao , Ying T'Ao )
  Rubus thunbergii ( Piao , P'Eng Lei )
  Setaria italica ( Huang Liang Mi , Pai Liang Mi , Shu , Liang , Ku Tzu , Ch'Ing Liang Mi , Hsiao Mi )
  Solanum nigrum ( Lao Ya Yen Ching Ts'Ao , Black Nightshade , Solatro Nero , Alaman , L'Homme , Morelle Noir , Gurkamai , Terong meranti , Long Kui , T'Ien Ch'Ieh Tzu , E'Nab Ath Tha'Lab , Lung K'Uei , Lanment , Yerba Mora , Inu-Hozuki , Lanman Noir , Morelle Noire , Nightshade,Black , Manman Lanman , Lanman , Ranti , T'Ien P'Ao Ts'Ao , E'Nab Adh Dhib , Enab Ez Zhib , Morete , Hierba Mora , Ituzumu )
  Zanthoxylum sp ( Hercules Club , Chin Chiao , Chu Chiao , Prickly Ash , Chiao , Ti Chiao , Kou Chiao , Frassino Spinoso , Chiao Po Chiu , Clava Erculea , Wan Chiao , Toothhache Tree )