U Virility PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 20
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Atractylis chinensis ( Ts'Ang Shu )
  Brasenia peltata ( Shun Ts'Ai , Chu Shun , Shun , Hsien Mao Chiu , Shui K'Uei )
  Carissa edulis
  Curculigo ensifolia
  Cyperus rotundus ( Mustaka , Mota , Muskezamin , Souchet , Hsiang Fu Tzu , Roekoet teki , Hama-Suge , Teki , Musta , Topalak , Tage-tage , So Ken Chiu , Woeta , So Ts'Ao , Mutha , Boeai , Hsiang Fu )
  Dioscorea quinqueloba ( Shu Yu Chiu , Kuo Shan Lung , Shan Pei Hsieh )
  Ficus pumila ( Mu Lien , Kuei Man T'Ou , Pi Li , Mu Man T'Ou , Sop )
  Foeniculum vulgare ( Kaneer Razbana , Adas landi , Raziyane , Anis , Rezene , L'Anis , Karasu-Uikyo , Shbint , Ama-Uikyo , Shih Lo , Shamar , Adas londa , Hui Hsiang Chiu , Tzu Mo , Anis Vert , Fennel , Comino , Uikyo , La Nuit , Tzu Mu Lo , Finocchio Forte , Hinojo , Adas pedas , Hsiao Hui Hsiang )
  Gastrodia elata ( Ch'Ih Chien , T'Ien Ma , Onino-Yagara , Huan T'Ung Tzu )
  Helichrysum caespititium
  Leonurus sibiricus ( Tebing agu , I Mu , Mehaziki , Yeh T'Ien Ma , T'Ui , Ginjean , Ch'Ung Wei )
  Nandina domestica ( Siro-Nanten , Nan T'Ien Chu , Nan Chu )
  Nelumbo nucifera ( Fu Ch'U , Hsia , Ti , Ch'Ieh , Hung Pai Lien Hua , Ho , Ou Fen , Lien Ou , Kaya , Lien I , Han T'Ao , Lien , Ho Yeh , I , Chieh Fen , Lotus Bean , Lien Tzu , Mi , Shih Lien Tzu , Ou , Lien Shih , Lien Tzu Hsin , Lien Hua , Hasu , Ho Lien Hua , Lotus,Blue , Fo Tso Hsu )
  Paliurus ramosissimus ( Pai Chi )
  Phoenix dactylifera ( Dattes , Khurma , Dattier , Tamur , Palma Datil , Wu Lou Zi , Datil , Hurma Agaci , Date )
  Prunus pseudocerasus ( Yai Mi , Ying T'Ao , Han T'Ao )
  Rubus thunbergii ( P'Eng Lei , Piao )
  Setaria italica ( Ku Tzu , Hsiao Mi , Shu , Huang Liang Mi , Ch'Ing Liang Mi , Liang , Pai Liang Mi )
  Solanum nigrum ( Lanman , Ranti , Lanman Noir , Lao Ya Yen Ching Ts'Ao , Inu-Hozuki , Yerba Mora , T'Ien P'Ao Ts'Ao , Alaman , E'Nab Ath Tha'Lab , Enab Ez Zhib , T'Ien Ch'Ieh Tzu , Ituzumu , Manman Lanman , Lung K'Uei , E'Nab Adh Dhib , Nightshade,Black , Lanment , Black Nightshade , Hierba Mora , Gurkamai , Morete , Morelle Noir , Long Kui , Terong meranti , Solatro Nero , Morelle Noire , L'Homme )
  Zanthoxylum sp ( Chiao , Toothhache Tree , Prickly Ash , Clava Erculea , Ti Chiao , Chin Chiao , Kou Chiao , Frassino Spinoso , Chiao Po Chiu , Chu Chiao , Wan Chiao , Hercules Club )