U Virility PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 20
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Atractylis chinensis ( Ts'Ang Shu )
  Brasenia peltata ( Chu Shun , Hsien Mao Chiu , Shun Ts'Ai , Shun , Shui K'Uei )
  Carissa edulis
  Curculigo ensifolia
  Cyperus rotundus ( Hsiang Fu , Mota , Muskezamin , Hsiang Fu Tzu , Woeta , Boeai , Teki , Mustaka , Topalak , Mutha , So Ts'Ao , Musta , Tage-tage , Hama-Suge , Souchet , So Ken Chiu , Roekoet teki )
  Dioscorea quinqueloba ( Shu Yu Chiu , Shan Pei Hsieh , Kuo Shan Lung )
  Ficus pumila ( Mu Man T'Ou , Sop , Pi Li , Mu Lien , Kuei Man T'Ou )
  Foeniculum vulgare ( Comino , Tzu Mo , Shbint , Fennel , Finocchio Forte , La Nuit , Adas landi , Shamar , L'Anis , Adas londa , Tzu Mu Lo , Karasu-Uikyo , Anis Vert , Hinojo , Raziyane , Anis , Shih Lo , Hsiao Hui Hsiang , Kaneer Razbana , Hui Hsiang Chiu , Rezene , Adas pedas , Ama-Uikyo , Uikyo )
  Gastrodia elata ( Onino-Yagara , Ch'Ih Chien , Huan T'Ung Tzu , T'Ien Ma )
  Helichrysum caespititium
  Leonurus sibiricus ( Ginjean , Mehaziki , T'Ui , Ch'Ung Wei , Tebing agu , Yeh T'Ien Ma , I Mu )
  Nandina domestica ( Siro-Nanten , Nan T'Ien Chu , Nan Chu )
  Nelumbo nucifera ( I , Lien , Lien Tzu , Lien Hua , Lien I , Mi , Ou , Han T'Ao , Ti , Lien Tzu Hsin , Hung Pai Lien Hua , Kaya , Ho Lien Hua , Lotus,Blue , Hsia , Lien Ou , Shih Lien Tzu , Ho Yeh , Lien Shih , Fu Ch'U , Hasu , Chieh Fen , Ch'Ieh , Fo Tso Hsu , Lotus Bean , Ho , Ou Fen )
  Paliurus ramosissimus ( Pai Chi )
  Phoenix dactylifera ( Datil , Tamur , Wu Lou Zi , Palma Datil , Date , Dattes , Khurma , Dattier , Hurma Agaci )
  Prunus pseudocerasus ( Ying T'Ao , Han T'Ao , Yai Mi )
  Rubus thunbergii ( Piao , P'Eng Lei )
  Setaria italica ( Liang , Ku Tzu , Huang Liang Mi , Shu , Hsiao Mi , Ch'Ing Liang Mi , Pai Liang Mi )
  Solanum nigrum ( Lanman , T'Ien P'Ao Ts'Ao , Hierba Mora , Ituzumu , Morete , Morelle Noir , Enab Ez Zhib , Alaman , Lanman Noir , Long Kui , E'Nab Ath Tha'Lab , L'Homme , Solatro Nero , Black Nightshade , Morelle Noire , Manman Lanman , T'Ien Ch'Ieh Tzu , Terong meranti , Nightshade,Black , Lao Ya Yen Ching Ts'Ao , Gurkamai , E'Nab Adh Dhib , Inu-Hozuki , Lung K'Uei , Yerba Mora , Ranti , Lanment )
  Zanthoxylum sp ( Clava Erculea , Chin Chiao , Frassino Spinoso , Kou Chiao , Ti Chiao , Chiao , Chu Chiao , Hercules Club , Wan Chiao , Prickly Ash , Toothhache Tree , Chiao Po Chiu )