U Virility PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 20
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Atractylis chinensis ( Ts'Ang Shu )
  Brasenia peltata ( Shui K'Uei , Hsien Mao Chiu , Chu Shun , Shun Ts'Ai , Shun )
  Carissa edulis
  Curculigo ensifolia
  Cyperus rotundus ( Topalak , Hsiang Fu , Hsiang Fu Tzu , So Ken Chiu , Muskezamin , Teki , Musta , Hama-Suge , Woeta , Tage-tage , Boeai , Roekoet teki , So Ts'Ao , Mota , Souchet , Mustaka , Mutha )
  Dioscorea quinqueloba ( Shan Pei Hsieh , Kuo Shan Lung , Shu Yu Chiu )
  Ficus pumila ( Kuei Man T'Ou , Mu Man T'Ou , Pi Li , Sop , Mu Lien )
  Foeniculum vulgare ( Tzu Mu Lo , Ama-Uikyo , Hui Hsiang Chiu , La Nuit , Finocchio Forte , Shbint , Shih Lo , Uikyo , Adas pedas , Raziyane , Adas londa , Tzu Mo , Karasu-Uikyo , Fennel , Hinojo , Hsiao Hui Hsiang , Anis Vert , Shamar , Adas landi , L'Anis , Rezene , Comino , Anis , Kaneer Razbana )
  Gastrodia elata ( Ch'Ih Chien , Huan T'Ung Tzu , Onino-Yagara , T'Ien Ma )
  Helichrysum caespititium
  Leonurus sibiricus ( T'Ui , I Mu , Yeh T'Ien Ma , Ch'Ung Wei , Tebing agu , Mehaziki , Ginjean )
  Nandina domestica ( Nan T'Ien Chu , Nan Chu , Siro-Nanten )
  Nelumbo nucifera ( Ho Lien Hua , Lien I , Fu Ch'U , Lotus Bean , Mi , Hasu , Ou Fen , Chieh Fen , Lien Tzu , Lien Tzu Hsin , Shih Lien Tzu , Lien , Lien Hua , Ho Yeh , Hsia , Ou , Hung Pai Lien Hua , Kaya , Fo Tso Hsu , Ch'Ieh , Lien Shih , Lotus,Blue , Ho , Han T'Ao , I , Ti , Lien Ou )
  Paliurus ramosissimus ( Pai Chi )
  Phoenix dactylifera ( Dattes , Hurma Agaci , Wu Lou Zi , Datil , Date , Palma Datil , Dattier , Tamur , Khurma )
  Prunus pseudocerasus ( Yai Mi , Ying T'Ao , Han T'Ao )
  Rubus thunbergii ( P'Eng Lei , Piao )
  Setaria italica ( Pai Liang Mi , Ch'Ing Liang Mi , Ku Tzu , Liang , Huang Liang Mi , Shu , Hsiao Mi )
  Solanum nigrum ( Solatro Nero , Inu-Hozuki , Lao Ya Yen Ching Ts'Ao , Morelle Noire , L'Homme , Black Nightshade , Morelle Noir , Lung K'Uei , E'Nab Adh Dhib , Gurkamai , Alaman , Ituzumu , Terong meranti , Hierba Mora , Lanman , Yerba Mora , Ranti , Enab Ez Zhib , T'Ien P'Ao Ts'Ao , E'Nab Ath Tha'Lab , Lanman Noir , Morete , Lanment , Long Kui , T'Ien Ch'Ieh Tzu , Manman Lanman , Nightshade,Black )
  Zanthoxylum sp ( Prickly Ash , Frassino Spinoso , Chiao Po Chiu , Hercules Club , Clava Erculea , Wan Chiao , Ti Chiao , Chu Chiao , Toothhache Tree , Chiao , Chin Chiao , Kou Chiao )