U Tumor(Nose) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 18
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Angelica sinensis ( Dan Gui , Dang Gui )
  Gardenia jasminoides ( Kuti-Nasi , Ko-Kuti-Nasi , Zhi Zi )
  Hedyotis diffusa ( Bai Hua She She Cao )
  Imperata cylindrica ( Lalang , Kambengang , Bai Mao Gen , Tigaya , Pai Mao , Mao Ken , Mao Chen , Mah Chow Kin , Alang-alang , Ilalang , Hilalang , Alalang )
  Lobelia chinensis ( Ban Bian Lian )
  Magnolia liliflora ( Xin Yi , Mokuren(Si-Mokuren) )
  Mentha arvensis ( Bo He , Hakka , Fan Ho , Betch Di Coq , Po Ho )
  Mentha haplocalyx ( Bo He )
  Momordica cochinchinensis ( Fan Muh Pu , Mu Pie Tzu , Teruah , Mu Bie Zi , Mu Pieh Tzu , Turu-Reisi , Mu Hsieh )
  Neostenanthera bakuana
  Neostenanthera gabonesnsis
  Rehmannia glutinosa ( Ti Huang , Kaikei-Zio , Sheng Ti Huang , Sheng Di , Akaya-Zio , Shu Ti Huang , Ti Huang Chiu )
  Salvadora persica ( Misvak , Mustard Tree , Ark , Chhota Pilu , Toothhbrush Tree )
  Taraxacum mongolicum ( Pu Gong Ying )
  Tribulus terrestris ( Tzu , Abrojo , Pai Chi Li , Tu Chi Li , Gokshura , Chih Hsing , Ji Li , Chi Li , Sha Yuan Chi Li , Kon Jarah , Hasach , Gotub )
  Vitex rotundifolia ( Hamago , Man Jing Zi )
  Xanthium sibiricum ( Cang Er Zi )
  Xanthium strumarium ( Ts'Ang Erh , Erh Tang , Lizzaij , Yang Fu Lai , Kucuk Siracaotu , Buah anjang , Gatico , Cadillo , Cang Er Zi , Ona-Momi , Chuan Erh , Hsi Erh )