U Tumor(Nose) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 18
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Angelica sinensis ( Dan Gui , Dang Gui )
  Gardenia jasminoides ( Kuti-Nasi , Zhi Zi , Ko-Kuti-Nasi )
  Hedyotis diffusa ( Bai Hua She She Cao )
  Imperata cylindrica ( Lalang , Mao Chen , Alalang , Ilalang , Mao Ken , Tigaya , Kambengang , Mah Chow Kin , Pai Mao , Bai Mao Gen , Alang-alang , Hilalang )
  Lobelia chinensis ( Ban Bian Lian )
  Magnolia liliflora ( Xin Yi , Mokuren(Si-Mokuren) )
  Mentha arvensis ( Fan Ho , Bo He , Po Ho , Betch Di Coq , Hakka )
  Mentha haplocalyx ( Bo He )
  Momordica cochinchinensis ( Mu Pie Tzu , Teruah , Mu Hsieh , Mu Bie Zi , Mu Pieh Tzu , Fan Muh Pu , Turu-Reisi )
  Neostenanthera bakuana
  Neostenanthera gabonesnsis
  Rehmannia glutinosa ( Kaikei-Zio , Shu Ti Huang , Sheng Di , Ti Huang , Ti Huang Chiu , Akaya-Zio , Sheng Ti Huang )
  Salvadora persica ( Misvak , Toothhbrush Tree , Mustard Tree , Ark , Chhota Pilu )
  Taraxacum mongolicum ( Pu Gong Ying )
  Tribulus terrestris ( Kon Jarah , Sha Yuan Chi Li , Gotub , Abrojo , Ji Li , Tzu , Hasach , Pai Chi Li , Gokshura , Tu Chi Li , Chi Li , Chih Hsing )
  Vitex rotundifolia ( Hamago , Man Jing Zi )
  Xanthium sibiricum ( Cang Er Zi )
  Xanthium strumarium ( Lizzaij , Buah anjang , Ona-Momi , Hsi Erh , Cadillo , Erh Tang , Cang Er Zi , Chuan Erh , Yang Fu Lai , Ts'Ang Erh , Kucuk Siracaotu , Gatico )