U Tumor(Nose) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 18
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Angelica sinensis ( Dang Gui , Dan Gui )
  Gardenia jasminoides ( Ko-Kuti-Nasi , Zhi Zi , Kuti-Nasi )
  Hedyotis diffusa ( Bai Hua She She Cao )
  Imperata cylindrica ( Bai Mao Gen , Mah Chow Kin , Ilalang , Tigaya , Kambengang , Hilalang , Alang-alang , Pai Mao , Mao Chen , Mao Ken , Lalang , Alalang )
  Lobelia chinensis ( Ban Bian Lian )
  Magnolia liliflora ( Xin Yi , Mokuren(Si-Mokuren) )
  Mentha arvensis ( Po Ho , Betch Di Coq , Fan Ho , Hakka , Bo He )
  Mentha haplocalyx ( Bo He )
  Momordica cochinchinensis ( Teruah , Mu Pie Tzu , Fan Muh Pu , Turu-Reisi , Mu Bie Zi , Mu Pieh Tzu , Mu Hsieh )
  Neostenanthera bakuana
  Neostenanthera gabonesnsis
  Rehmannia glutinosa ( Ti Huang , Sheng Ti Huang , Akaya-Zio , Shu Ti Huang , Sheng Di , Kaikei-Zio , Ti Huang Chiu )
  Salvadora persica ( Misvak , Chhota Pilu , Ark , Toothhbrush Tree , Mustard Tree )
  Taraxacum mongolicum ( Pu Gong Ying )
  Tribulus terrestris ( Sha Yuan Chi Li , Hasach , Gotub , Chih Hsing , Tzu , Abrojo , Chi Li , Pai Chi Li , Tu Chi Li , Kon Jarah , Ji Li , Gokshura )
  Vitex rotundifolia ( Hamago , Man Jing Zi )
  Xanthium sibiricum ( Cang Er Zi )
  Xanthium strumarium ( Yang Fu Lai , Erh Tang , Gatico , Buah anjang , Ona-Momi , Lizzaij , Ts'Ang Erh , Hsi Erh , Cadillo , Chuan Erh , Kucuk Siracaotu , Cang Er Zi )