U Tumor(Lung) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 35
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Angelica sinensis ( Dang Gui , Dan Gui )
  Aquilaria agallocha ( Chi Ku Hsiang , Aguru , Lignum Aloes , Chan Hsiang , Ma T'I Hsiang , Ch'En Hsiang , Chen Xiang , Huang Shu Hsiang , Ch'Ing Kuei Hsiang )
  Asarum sagittarioides ( Shan Ci Gu )
  Astragalus henryi ( Huang Qi )
  Astragalus membranaceus ( Huang Qi )
  Astragalus mongholicus ( Huang Qi )
  Brucea javanica ( Embalau betina , Malur , Sarai pusur , Dadih-dadih , Hempedu beruang (Bear gall) , Melada pahit (Bitter pepper) , Lada pahit (Bitter pepper) , Tambur bui , Kwalot , Ya Dan Zi , Lada barau , Sikalur )
  Codonopsis lanceolata ( Turu-Ninzin , Shan Hai Luo )
  Cordyline fruticosa ( Senjuang , Andong , Tunjung , Jejuang , Jenjuang , Daun juang-juang , Daoen nagasi , Tie Shu Ye , Laklak , Lenjuang )
  Cremastra variabilis ( Shan Ci Gu )
  Cycas revoluta ( Ch'Ien Nien Tsao , Tie Shu Ye , Wan Sui Tsao , Penawar djambe , Wu Lou Tzu , Sotetu )
  Fritillaria cirrhosa ( Bei Mu )
  Fritillaria delavayi ( Bei Mu )
  Fritillaria thunbergii ( Amigasa-Yuri , Dai Bei Mu , Bei Mu )
  Gardenia jasminoides ( Zhi Zi , Kuti-Nasi , Ko-Kuti-Nasi )
  Hedyotis diffusa ( Bai Hua She She Cao )
  Houttuynia cordata ( Chu Ts'Ai , Ch'I , Yu Xing Cao , Doku-Dami , Zyuyaku , Yu Hsing Ts'Ao , Dokudami )
  Inula helenium ( Chin Ch'Ien Hua , Helenio , Chin Ch'Ien Chu , Enula , Helenium , Hsuan Fu Hua , O-Oguruma , Induzotu , Mu Xiang )
  Liriope graminifolia ( Mai Dong )
  Morus alba ( Sang Pi , Mures , Pai Sang , Chin Sang , Lampoeng , Hsun , Sang Shen Chiu , Tuth , Tut , Nu Sang , Shen , Lu Sang , Besaran , Ching Sang , I Sang , Dut Agaci , Tu , Mora , Sang Shen Kao , Sang Shen Tzu , Tukki , Sang Ken Pai P'I , Shan Sang , Sang , Kitaoe , Ma-Guwa , Morera , T'An , Ti Sang , Chi Sang )