U Tumor(Lung) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 35
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Angelica sinensis ( Dan Gui , Dang Gui )
  Aquilaria agallocha ( Chi Ku Hsiang , Ma T'I Hsiang , Chen Xiang , Ch'Ing Kuei Hsiang , Chan Hsiang , Huang Shu Hsiang , Ch'En Hsiang , Aguru , Lignum Aloes )
  Asarum sagittarioides ( Shan Ci Gu )
  Astragalus henryi ( Huang Qi )
  Astragalus membranaceus ( Huang Qi )
  Astragalus mongholicus ( Huang Qi )
  Brucea javanica ( Dadih-dadih , Kwalot , Malur , Lada pahit (Bitter pepper) , Hempedu beruang (Bear gall) , Sarai pusur , Ya Dan Zi , Lada barau , Tambur bui , Embalau betina , Sikalur , Melada pahit (Bitter pepper) )
  Codonopsis lanceolata ( Shan Hai Luo , Turu-Ninzin )
  Cordyline fruticosa ( Jejuang , Senjuang , Jenjuang , Daoen nagasi , Tunjung , Laklak , Andong , Daun juang-juang , Tie Shu Ye , Lenjuang )
  Cremastra variabilis ( Shan Ci Gu )
  Cycas revoluta ( Wu Lou Tzu , Ch'Ien Nien Tsao , Wan Sui Tsao , Sotetu , Tie Shu Ye , Penawar djambe )
  Fritillaria cirrhosa ( Bei Mu )
  Fritillaria delavayi ( Bei Mu )
  Fritillaria thunbergii ( Bei Mu , Amigasa-Yuri , Dai Bei Mu )
  Gardenia jasminoides ( Ko-Kuti-Nasi , Kuti-Nasi , Zhi Zi )
  Hedyotis diffusa ( Bai Hua She She Cao )
  Houttuynia cordata ( Chu Ts'Ai , Ch'I , Doku-Dami , Dokudami , Zyuyaku , Yu Xing Cao , Yu Hsing Ts'Ao )
  Inula helenium ( Chin Ch'Ien Chu , Hsuan Fu Hua , Helenio , Enula , Helenium , O-Oguruma , Chin Ch'Ien Hua , Induzotu , Mu Xiang )
  Liriope graminifolia ( Mai Dong )
  Morus alba ( Ma-Guwa , Sang Shen Kao , Morera , I Sang , Tukki , Sang Pi , Hsun , Chin Sang , Sang Ken Pai P'I , Dut Agaci , Nu Sang , Mora , Lu Sang , Tu , Tuth , Shen , Sang Shen Tzu , Chi Sang , Sang , Shan Sang , Besaran , Sang Shen Chiu , Ti Sang , Kitaoe , Lampoeng , T'An , Pai Sang , Mures , Tut , Ching Sang )