U Tumor(Lung) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 35
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Angelica sinensis ( Dang Gui , Dan Gui )
  Aquilaria agallocha ( Ch'Ing Kuei Hsiang , Chi Ku Hsiang , Chen Xiang , Ch'En Hsiang , Lignum Aloes , Huang Shu Hsiang , Chan Hsiang , Ma T'I Hsiang , Aguru )
  Asarum sagittarioides ( Shan Ci Gu )
  Astragalus henryi ( Huang Qi )
  Astragalus membranaceus ( Huang Qi )
  Astragalus mongholicus ( Huang Qi )
  Brucea javanica ( Hempedu beruang (Bear gall) , Melada pahit (Bitter pepper) , Malur , Sikalur , Ya Dan Zi , Tambur bui , Lada pahit (Bitter pepper) , Embalau betina , Kwalot , Sarai pusur , Lada barau , Dadih-dadih )
  Codonopsis lanceolata ( Shan Hai Luo , Turu-Ninzin )
  Cordyline fruticosa ( Daun juang-juang , Laklak , Tunjung , Jejuang , Tie Shu Ye , Daoen nagasi , Andong , Jenjuang , Senjuang , Lenjuang )
  Cremastra variabilis ( Shan Ci Gu )
  Cycas revoluta ( Penawar djambe , Wan Sui Tsao , Ch'Ien Nien Tsao , Sotetu , Tie Shu Ye , Wu Lou Tzu )
  Fritillaria cirrhosa ( Bei Mu )
  Fritillaria delavayi ( Bei Mu )
  Fritillaria thunbergii ( Bei Mu , Amigasa-Yuri , Dai Bei Mu )
  Gardenia jasminoides ( Kuti-Nasi , Ko-Kuti-Nasi , Zhi Zi )
  Hedyotis diffusa ( Bai Hua She She Cao )
  Houttuynia cordata ( Zyuyaku , Dokudami , Ch'I , Doku-Dami , Chu Ts'Ai , Yu Xing Cao , Yu Hsing Ts'Ao )
  Inula helenium ( Enula , Mu Xiang , Chin Ch'Ien Chu , Helenio , Chin Ch'Ien Hua , Induzotu , Hsuan Fu Hua , Helenium , O-Oguruma )
  Liriope graminifolia ( Mai Dong )
  Morus alba ( Sang Pi , Shen , Chin Sang , Tut , T'An , I Sang , Tuth , Mures , Chi Sang , Hsun , Kitaoe , Ti Sang , Ching Sang , Tu , Dut Agaci , Sang Shen Tzu , Tukki , Sang Shen Kao , Besaran , Mora , Nu Sang , Ma-Guwa , Sang , Sang Ken Pai P'I , Lu Sang , Sang Shen Chiu , Pai Sang , Shan Sang , Morera , Lampoeng )