U Tumor(Lung) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 35
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Angelica sinensis ( Dang Gui , Dan Gui )
  Aquilaria agallocha ( Chan Hsiang , Aguru , Ma T'I Hsiang , Ch'Ing Kuei Hsiang , Chi Ku Hsiang , Lignum Aloes , Huang Shu Hsiang , Chen Xiang , Ch'En Hsiang )
  Asarum sagittarioides ( Shan Ci Gu )
  Astragalus henryi ( Huang Qi )
  Astragalus membranaceus ( Huang Qi )
  Astragalus mongholicus ( Huang Qi )
  Brucea javanica ( Malur , Kwalot , Sikalur , Sarai pusur , Lada pahit (Bitter pepper) , Dadih-dadih , Melada pahit (Bitter pepper) , Lada barau , Hempedu beruang (Bear gall) , Ya Dan Zi , Tambur bui , Embalau betina )
  Codonopsis lanceolata ( Shan Hai Luo , Turu-Ninzin )
  Cordyline fruticosa ( Daoen nagasi , Tie Shu Ye , Daun juang-juang , Jenjuang , Jejuang , Andong , Senjuang , Laklak , Tunjung , Lenjuang )
  Cremastra variabilis ( Shan Ci Gu )
  Cycas revoluta ( Tie Shu Ye , Wan Sui Tsao , Ch'Ien Nien Tsao , Penawar djambe , Sotetu , Wu Lou Tzu )
  Fritillaria cirrhosa ( Bei Mu )
  Fritillaria delavayi ( Bei Mu )
  Fritillaria thunbergii ( Dai Bei Mu , Bei Mu , Amigasa-Yuri )
  Gardenia jasminoides ( Ko-Kuti-Nasi , Zhi Zi , Kuti-Nasi )
  Hedyotis diffusa ( Bai Hua She She Cao )
  Houttuynia cordata ( Yu Xing Cao , Zyuyaku , Ch'I , Dokudami , Doku-Dami , Yu Hsing Ts'Ao , Chu Ts'Ai )
  Inula helenium ( O-Oguruma , Chin Ch'Ien Hua , Induzotu , Chin Ch'Ien Chu , Enula , Helenium , Helenio , Hsuan Fu Hua , Mu Xiang )
  Liriope graminifolia ( Mai Dong )
  Morus alba ( Chin Sang , Tuth , I Sang , Sang Shen Tzu , Tukki , Tut , Dut Agaci , Sang Shen Kao , Hsun , Ma-Guwa , Pai Sang , Kitaoe , Chi Sang , Ching Sang , Lu Sang , Sang Pi , Sang Ken Pai P'I , Tu , Shen , Mures , Morera , T'An , Nu Sang , Ti Sang , Besaran , Sang Shen Chiu , Mora , Shan Sang , Lampoeng , Sang )