U Tumor(Lung) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 35
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Angelica sinensis ( Dan Gui , Dang Gui )
  Aquilaria agallocha ( Ma T'I Hsiang , Aguru , Lignum Aloes , Chen Xiang , Huang Shu Hsiang , Chan Hsiang , Chi Ku Hsiang , Ch'En Hsiang , Ch'Ing Kuei Hsiang )
  Asarum sagittarioides ( Shan Ci Gu )
  Astragalus henryi ( Huang Qi )
  Astragalus membranaceus ( Huang Qi )
  Astragalus mongholicus ( Huang Qi )
  Brucea javanica ( Lada pahit (Bitter pepper) , Ya Dan Zi , Hempedu beruang (Bear gall) , Lada barau , Sikalur , Malur , Dadih-dadih , Sarai pusur , Tambur bui , Kwalot , Embalau betina , Melada pahit (Bitter pepper) )
  Codonopsis lanceolata ( Turu-Ninzin , Shan Hai Luo )
  Cordyline fruticosa ( Laklak , Daun juang-juang , Tunjung , Jejuang , Andong , Daoen nagasi , Senjuang , Tie Shu Ye , Jenjuang , Lenjuang )
  Cremastra variabilis ( Shan Ci Gu )
  Cycas revoluta ( Sotetu , Penawar djambe , Wu Lou Tzu , Wan Sui Tsao , Tie Shu Ye , Ch'Ien Nien Tsao )
  Fritillaria cirrhosa ( Bei Mu )
  Fritillaria delavayi ( Bei Mu )
  Fritillaria thunbergii ( Dai Bei Mu , Amigasa-Yuri , Bei Mu )
  Gardenia jasminoides ( Kuti-Nasi , Ko-Kuti-Nasi , Zhi Zi )
  Hedyotis diffusa ( Bai Hua She She Cao )
  Houttuynia cordata ( Yu Hsing Ts'Ao , Doku-Dami , Ch'I , Dokudami , Zyuyaku , Yu Xing Cao , Chu Ts'Ai )
  Inula helenium ( Chin Ch'Ien Chu , Mu Xiang , Chin Ch'Ien Hua , Induzotu , Enula , Helenio , O-Oguruma , Helenium , Hsuan Fu Hua )
  Liriope graminifolia ( Mai Dong )
  Morus alba ( Hsun , Shan Sang , Chin Sang , Dut Agaci , Chi Sang , Tuth , Ma-Guwa , Tukki , Tut , Nu Sang , Mora , Mures , I Sang , Ti Sang , Sang Shen Tzu , Shen , Kitaoe , Morera , Lampoeng , Lu Sang , Tu , Ching Sang , Besaran , T'An , Sang Shen Kao , Sang , Pai Sang , Sang Pi , Sang Ken Pai P'I , Sang Shen Chiu )