U Tumor(Lung) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 35
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Angelica sinensis ( Dan Gui , Dang Gui )
  Aquilaria agallocha ( Ma T'I Hsiang , Lignum Aloes , Ch'En Hsiang , Aguru , Chi Ku Hsiang , Chen Xiang , Huang Shu Hsiang , Ch'Ing Kuei Hsiang , Chan Hsiang )
  Asarum sagittarioides ( Shan Ci Gu )
  Astragalus henryi ( Huang Qi )
  Astragalus membranaceus ( Huang Qi )
  Astragalus mongholicus ( Huang Qi )
  Brucea javanica ( Tambur bui , Lada pahit (Bitter pepper) , Kwalot , Sikalur , Sarai pusur , Melada pahit (Bitter pepper) , Malur , Hempedu beruang (Bear gall) , Lada barau , Dadih-dadih , Embalau betina , Ya Dan Zi )
  Codonopsis lanceolata ( Turu-Ninzin , Shan Hai Luo )
  Cordyline fruticosa ( Andong , Tunjung , Jejuang , Daoen nagasi , Tie Shu Ye , Laklak , Jenjuang , Daun juang-juang , Senjuang , Lenjuang )
  Cremastra variabilis ( Shan Ci Gu )
  Cycas revoluta ( Sotetu , Tie Shu Ye , Wan Sui Tsao , Wu Lou Tzu , Penawar djambe , Ch'Ien Nien Tsao )
  Fritillaria cirrhosa ( Bei Mu )
  Fritillaria delavayi ( Bei Mu )
  Fritillaria thunbergii ( Amigasa-Yuri , Dai Bei Mu , Bei Mu )
  Gardenia jasminoides ( Kuti-Nasi , Ko-Kuti-Nasi , Zhi Zi )
  Hedyotis diffusa ( Bai Hua She She Cao )
  Houttuynia cordata ( Ch'I , Chu Ts'Ai , Dokudami , Yu Xing Cao , Yu Hsing Ts'Ao , Zyuyaku , Doku-Dami )
  Inula helenium ( Chin Ch'Ien Hua , Helenium , O-Oguruma , Mu Xiang , Helenio , Enula , Hsuan Fu Hua , Chin Ch'Ien Chu , Induzotu )
  Liriope graminifolia ( Mai Dong )
  Morus alba ( Lu Sang , Sang Shen Chiu , Besaran , Ma-Guwa , Sang Shen Tzu , T'An , Hsun , Tuth , Pai Sang , Morera , Tut , Chin Sang , Sang Shen Kao , Shan Sang , Mures , Tu , Mora , Lampoeng , Sang , Shen , I Sang , Ching Sang , Nu Sang , Dut Agaci , Sang Ken Pai P'I , Ti Sang , Kitaoe , Sang Pi , Tukki , Chi Sang )