U Tendon PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 6
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Calystegia sepium ( Hsu Chin Keu , Correhuela Mayor , Tun Ch'Ang Ts'Ao , Hsuan Hua )
  Dipsacus japonicus ( Ch'Uan Hsu Tuan , Hsu Tuan )
  Mercurialis leiocarpa ( T'Ou Ku Ts'Ao )
  Nandina domestica ( Nan Chu , Nan T'Ien Chu , Siro-Nanten )
  Pinus sp ( Pine , Sung Hsiang , Sung Huang , Sung Yeh Chiu , Sung Chieh Chiu , Sung Hua , Sung Chieh )
  Rehmannia glutinosa ( Sheng Di , Ti Huang Chiu , Ti Huang , Akaya-Zio , Kaikei-Zio , Sheng Ti Huang , Shu Ti Huang )