U Syphilis(3) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 4
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Acanthopanax spinosum ( Wu Chia P'I Chiu , Wu Chia P'I , Wu Chia )
  Cocos nucifera ( Drakht I Badinja , Cocotier , Kelapa , Coqueiro , Nyiur , Cocotero , Palma De Coco , Niyu , Cocoyeur , Kelambir , Kechambil , Mata De Coco , Jeho , Cocoye , Coco , Hsu Yu , Kerambir , Yueh Wang T'Ou , Kerambil , Yeh Tzu , Yeh Chung Chiu , Ipai , Noix De Coco , Nyor , Kalapa )
  Smilax pseudochina ( T'U Fu Ling P'Ien , Tz'U Chu Ling , T'U Fu Ling , Shan Ti Li , Leng Fan T'Uan , Yu Yu Liang )
  Tabernaemontana corymbosa ( Djelotong Badak )