U Syphilis(3) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 4
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Acanthopanax spinosum ( Wu Chia , Wu Chia P'I , Wu Chia P'I Chiu )
  Cocos nucifera ( Drakht I Badinja , Kelambir , Kechambil , Kerambil , Mata De Coco , Cocotero , Cocotier , Hsu Yu , Coco , Cocoyeur , Niyu , Kelapa , Cocoye , Yueh Wang T'Ou , Kalapa , Yeh Chung Chiu , Nyor , Kerambir , Coqueiro , Palma De Coco , Nyiur , Noix De Coco , Jeho , Yeh Tzu , Ipai )
  Smilax pseudochina ( Leng Fan T'Uan , Yu Yu Liang , T'U Fu Ling , Shan Ti Li , T'U Fu Ling P'Ien , Tz'U Chu Ling )
  Tabernaemontana corymbosa ( Djelotong Badak )