U Sweating PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 8
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Anemarrhena asphodeloides ( Chih Mu , Lien Mu , Ti Shen , Huo Mu )
  Atractylis ovata ( Ts'Ang Shu , Shu Chiu )
  Dioscorea batatas
  Ephedra sinica ( Sima-Mao , Ma Huang )
  Notopterygium incisum
  Panax ginseng ( Shen Ts'Ao , Jen Shen , Jen Shen Chiu , Shen Lu , Otane-Ninzin , Ren Shen )
  Pilostigma thoningii
  Pueraria lobata ( Kuzu , Geh Gen , Ko Pu , Kung Pu , Ko Fen )