U Schistosomiasis PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 5
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Croton tiglium ( Hazu , Badau , Kroton Agaci , Penchahar , Chengkian , Pa Tou , Simalakian , Cheraken , Chemkian )
  Euphorbia sieboldiana ( Kan Sui )
  Scutellaria barbata ( Ban Zhi Lian )
  Wikstroemia indica ( Liao Ge Wang )
  Wikstroemia viridiflora