U Retinitis PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 4
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Celosia argentea ( No-Geito , L. , K'Un Lun Ts'Ao , Bayam merah (Red spinach) , Ts'Ing Hsiang Tsu , Ts'Ao Chueh Ming , Yeh Chi Kuan , Ch'Ing Hsiang )
  Fagopyrum esculentum ( Wu Mai , T'Ien Ch'Iao , Hua Ch'Iao , Ch'Iao Mai , Qamh Al Baqar )
  Fagopyrum tataricum ( Ku Ch'Iao )
  Scoparia dulcis ( Ginje jepun , Teh makao (Macao tea) , Cha padang (Opening tea) , Ginje menir , Balai Doux , Bunyiga , Pokok kelambu (Gray plant) , Cancharagua , Pokok delis , Mastuerzo )