U Pyrosis PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 6
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Alpinia officinarum ( Kucuk Galanga , Liang Chiang , Galangal , Kao Liang Chiang , Man Chiang )
  Elettaria cardamomum ( Krako , Tou K'Ou , Cardamom , Ts'Ao Kuo , Kakule , Pai Tou K'Ou )
  Panicum miliaceum ( Busa , Millet , P'Ei , Men , Tzu , Chi , Shu , Akdari , Chu , Ch'I )
  Piper longum ( Uzun Biber , Pepper,Long , Pi P'O Mu , Long Pepper , Pi Po )
  Pterocarpus erinaceus ( African Kino , Ven )
  Pyrus japonica ( Cha Tzu , Mu T'Ao )