U Pyrosis PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 6
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Alpinia officinarum ( Kucuk Galanga , Liang Chiang , Man Chiang , Kao Liang Chiang , Galangal )
  Elettaria cardamomum ( Ts'Ao Kuo , Kakule , Tou K'Ou , Krako , Cardamom , Pai Tou K'Ou )
  Panicum miliaceum ( Men , Millet , Ch'I , Busa , Tzu , Shu , Akdari , P'Ei , Chu , Chi )
  Piper longum ( Long Pepper , Pepper,Long , Uzun Biber , Pi P'O Mu , Pi Po )
  Pterocarpus erinaceus ( African Kino , Ven )
  Pyrus japonica ( Cha Tzu , Mu T'Ao )