U Preventitive(Abortifacient) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 5
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Cupressus sempervirens ( Cipres , Cypress , Cipreste , Selvi )
  Dipsacus japonicus ( Hsu Tuan , Ch'Uan Hsu Tuan )
  Glycine max ( Shu , Soybean , Ta Tou Shih , Tou Huang , Jung Shu , Ta Tou , Tou Fu , Jen Shu , Huang Tou , Chiang , Ta Tou Huang Chuen , Shih Yu , Soya Fasulyasi , Tou Yu , Chiang Yu , Hei Tou , Shih Tou )
  Psoralea corylifolia ( Cot Chu , Ku Tzu , Pu Ku Chih , Pha Cot Chi , P'O Ku Chih )
  Vigna radiata ( Hung Ton , Hung Tou , Ch'Ih Hsiao Tou , Ch'Ih Hsiao Ton )