U Polyuria PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 28
    CSV  Excel  PDF

  Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Alisma plantago ( Shui Hsieh , Mang Yu , Yu , Cobandudugu , Yu Sun , Chi Hsieh , Tse Hsieh , Hsieh , Ku Hsieh )
  Cannabis sativa ( Hint Keneviri , Kenevir , Huang Ma , Bhang , Ta Ma , Hemp,Indian , Ma Fen , Han Ma , Mariguana , Tchene , Bangue , Ganja , Qunnab , Ma Jen Chiu , Canamo , Huo Ma , Hemp , Canamo Indio )
  Catharanthus roseus ( Soldier'S Palm , Cangrejera , Flor Boba , Fleurs Des Roches , Dominica , A'In Al Bazzun , Periwinkle , Rattanjot , Fleur Des Meres , Mujer Vegana , Libertine , Chawa Pshila , Catalana , Gezayir Benefshesi , Coneja , Adorna Patio , Madagascar Periwinkle )
  Clematis montana
  Cornus officinalis ( Shu Suan Tsao , Shan Chu Yu , Sanshu , Jou Tsao )
  Cuscuta chinensis
  Dioscorea sativa ( Ch'Uan Pei Hsieh )
  Dipsacus japonicus ( Hsu Tuan , Ch'Uan Hsu Tuan )
  Eucommia ulmoides ( Mien Ya , Totyu , Tu Chung , Mu Mien )
  Euryale ferox ( Ch'Ien Shih , Chi T'Ou )
  Grifolia umbellata
  Hocquartia manshuriensis
  Lycopus lucidus ( Siro-Ne , Tse Lan )
  Magnolia hypoleuca ( Fou Lan Lo Le , Chu Che , Hou P'O )
  Monochasma savatieri ( Lu Jung Chiu )
  Morinda officinalis
  Paeonia albiflora ( Chin Shao Yao , Shao Yao , Bai Shao , Syakuyaku )
  Panax ginseng ( Jen Shen Chiu , Otane-Ninzin , Ren Shen , Shen Ts'Ao , Jen Shen , Shen Lu )
  Peucedanum japonicum ( Fang K'Uei , Ganti )
  Plantago asiatica ( Oba-Ko )