U Perspiration PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 14
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Anogeissus latifolia
  Cinnamomum aromaticum ( Liu Kuei , Kuei , Hsiao Kuei , Chiao Chih Kuei , An Pien Kuei )
  Curcuma domestica ( Safron Du Pays , Kurkuma Uzum , Haridra , Yu Chin , Safran Des Indes , Turmeric , Ukon , Safran Du Pays , Safran De St Domingue , Olena )
  Dendrobium sp
  Dimocarpus longan ( Li Chih Nu , Lung Yen , I Chih )
  Eucommia ulmoides ( Tu Chung , Mu Mien , Totyu , Mien Ya )
  Gelsemium elegans ( Liman , Tuan Ch'Ang Ts'Ao , Lan Ch'Ang Ts'Ao , Kou Wen , Hu Wan Ch'Iang , Tu Ken , Ta Ch'A Yeh T'Eng )
  Mercurialis leiocarpa ( T'Ou Ku Ts'Ao )
  Morus alba ( Pai Sang , Kitaoe , Tut , Ti Sang , Lampoeng , Sang Shen Tzu , I Sang , Shan Sang , Morera , Sang Shen Kao , Ma-Guwa , Tu , Dut Agaci , Hsun , Chin Sang , T'An , Chi Sang , Tukki , Mora , Besaran , Mures , Sang Ken Pai P'I , Ching Sang , Nu Sang , Lu Sang , Tuth , Sang Pi , Sang , Sang Shen Chiu , Shen )
  Myrica rubra ( Yang Mei , Chiu Tzu )
  Salvia officinalis ( Sarubia , Tibbi Adacayi , Salvia , Sage )
  Salvia sclarea ( Cleere Eye , Amaro , Tuylu Adacayi , Clary Sage )
  Thuja orientalis ( Po Shih , Po Tzu , Pien Po , Po Hsiang Sui , Po Tzu Jen , Po , Po Yeh Chiu , Nioi-Hiba )
  Triticum aestivum ( Mai Fu , Wheat , Mien Chin , Fou Mai , Lai , Pai Mien , Mai Fu Tzu , Hui Mien , Man Tou , Hsiao Mai , Trigo , Mo Mo , Mien Fen , Mai Ch'Ao , Bugday , Ka Shih Tso , Frumint , Cheng Ping , Mien )