U Perspiration PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 14
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Anogeissus latifolia
  Cinnamomum aromaticum ( An Pien Kuei , Chiao Chih Kuei , Hsiao Kuei , Kuei , Liu Kuei )
  Curcuma domestica ( Safran Du Pays , Ukon , Kurkuma Uzum , Safron Du Pays , Haridra , Yu Chin , Turmeric , Safran Des Indes , Olena , Safran De St Domingue )
  Dendrobium sp
  Dimocarpus longan ( I Chih , Lung Yen , Li Chih Nu )
  Eucommia ulmoides ( Tu Chung , Mien Ya , Mu Mien , Totyu )
  Gelsemium elegans ( Ta Ch'A Yeh T'Eng , Tuan Ch'Ang Ts'Ao , Hu Wan Ch'Iang , Tu Ken , Liman , Lan Ch'Ang Ts'Ao , Kou Wen )
  Mercurialis leiocarpa ( T'Ou Ku Ts'Ao )
  Morus alba ( Dut Agaci , Shen , Tuth , Tut , Shan Sang , Morera , Sang Shen Chiu , Ma-Guwa , Tu , Kitaoe , Lu Sang , Sang , Sang Shen Kao , Sang Ken Pai P'I , Mora , Mures , T'An , Chi Sang , Besaran , I Sang , Lampoeng , Nu Sang , Pai Sang , Ti Sang , Sang Shen Tzu , Chin Sang , Sang Pi , Hsun , Tukki , Ching Sang )
  Myrica rubra ( Yang Mei , Chiu Tzu )
  Salvia officinalis ( Sage , Sarubia , Salvia , Tibbi Adacayi )
  Salvia sclarea ( Tuylu Adacayi , Amaro , Cleere Eye , Clary Sage )
  Thuja orientalis ( Po Tzu Jen , Po Shih , Po Yeh Chiu , Nioi-Hiba , Po Hsiang Sui , Pien Po , Po , Po Tzu )
  Triticum aestivum ( Hsiao Mai , Bugday , Hui Mien , Mo Mo , Mien Fen , Trigo , Wheat , Fou Mai , Frumint , Ka Shih Tso , Mai Ch'Ao , Cheng Ping , Lai , Mai Fu Tzu , Mien Chin , Man Tou , Mai Fu , Mien , Pai Mien )