U Ornament PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 12
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Bletilla striata ( Siran , Si-Ran , Pai Chi )
  Camellia japonica ( Tz'U Ch'A , Ch'A Chin T'Iao , Tubaki , Yabu-Tubaki , Ch'A Hua )
  Campsis grandiflora ( Ling Hsiao Hua , Tzu Wei , Ling T'Iao , Nozen-Katura , Nozen-Kazura )
  Fritillaria thunbergii ( Amigasa-Yuri , Dai Bei Mu , Bei Mu )
  Hamamelis japonica ( Mansaku , Okera , Omoto )
  Lycium chinense ( Yang Ju , Hsien Jen Chang , T'Ien Ts'Ai , Kuko , Kou Chi Chien , Kou Chi Chiu , Ti Ku P'I , Kou Chi )
  Magnolia stellata ( Side-Kobusi )
  Nuphar japonicum ( Shui Li Tzu , P'Ing P'Eng Ts'Ao , Kawa-Hone(Kohone) , P'Ing , Shui Su )
  Prunus mume ( Ume , Wu Mei , Mei , Pai Mei , Ch'Ing Mei )
  Prunus persica ( Tao Ren , Seftali Agaci , Pecher , T'Ao P'I Chiu , Melocotonero , Sheftali , Peach , Khokh , Pesco , Momo )
  Prunus yedoensis ( Somei-Yosino )
  Sedum alboroseum ( Pa Pao Erh , Benkei-So )