U Nephrosis PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 3
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Aralia elata ( Tara-No-Ki )
  Catalpa ovata ( Ki-Sasage )
  Orthosiphon spiralis