U Lymphadenitis PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 11
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Acanthus ilicifolius ( Daruju , Lao Shu Le )
  Curcuma zedoaria ( Kunchur , Seduer , Zhu , Temu puteh , Temu kuning (Yellow temu) , Zurumbad , E Zhu )
  Forsythia suspensa ( San Lien , Chu Ken , Lien Ts'Ao , Lien , Han Lien Tzu , Rengyo , I Ch'Iao , Li Ch'Ang , Lan Hua , Lien Ch'Iao , Lien Yao )
  Hedyotis diffusa ( Bai Hua She She Cao )
  Livistona chinensis ( Pu Kui )
  Lonicera japonica ( Chin Yin T'Eng , Sui-Kazura , Chin Yin Hua , Yin Hua , Jen Tung Chiu , Jen Tung , Jen Tung Kao )
  Oldenlandia corymbosa ( Parpata , Mille Graines , Bai Hua She She Cao , Siku-siku , Lysimaque , Siku dengan )
  Polygonum multiflorum ( Ho Shou Wu , She Chien Ts'Ao , Ho Chou Wu , Turu-Dokudami )
  Rubus alceaefolius ( Da Ye She Pao Le )
  Scutellaria barbata ( Ban Zhi Lian )
  Wikstroemia indica ( Liao Ge Wang )