U Lymphadenitis PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 11
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Acanthus ilicifolius ( Daruju , Lao Shu Le )
  Curcuma zedoaria ( Temu kuning (Yellow temu) , Temu puteh , Zurumbad , Seduer , E Zhu , Zhu , Kunchur )
  Forsythia suspensa ( Lien Ts'Ao , Lien Yao , Han Lien Tzu , Lien Ch'Iao , Chu Ken , Lan Hua , San Lien , Rengyo , Li Ch'Ang , Lien , I Ch'Iao )
  Hedyotis diffusa ( Bai Hua She She Cao )
  Livistona chinensis ( Pu Kui )
  Lonicera japonica ( Jen Tung , Chin Yin T'Eng , Sui-Kazura , Jen Tung Chiu , Chin Yin Hua , Yin Hua , Jen Tung Kao )
  Oldenlandia corymbosa ( Lysimaque , Bai Hua She She Cao , Mille Graines , Siku-siku , Siku dengan , Parpata )
  Polygonum multiflorum ( Ho Chou Wu , Ho Shou Wu , She Chien Ts'Ao , Turu-Dokudami )
  Rubus alceaefolius ( Da Ye She Pao Le )
  Scutellaria barbata ( Ban Zhi Lian )
  Wikstroemia indica ( Liao Ge Wang )