U Lymphadenitis PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 11
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Acanthus ilicifolius ( Lao Shu Le , Daruju )
  Curcuma zedoaria ( Zurumbad , Zhu , E Zhu , Kunchur , Seduer , Temu kuning (Yellow temu) , Temu puteh )
  Forsythia suspensa ( Lien Yao , Rengyo , Li Ch'Ang , Chu Ken , Han Lien Tzu , Lien Ts'Ao , Lien , I Ch'Iao , Lan Hua , San Lien , Lien Ch'Iao )
  Hedyotis diffusa ( Bai Hua She She Cao )
  Livistona chinensis ( Pu Kui )
  Lonicera japonica ( Jen Tung Kao , Chin Yin Hua , Chin Yin T'Eng , Jen Tung , Sui-Kazura , Yin Hua , Jen Tung Chiu )
  Oldenlandia corymbosa ( Siku-siku , Mille Graines , Siku dengan , Parpata , Bai Hua She She Cao , Lysimaque )
  Polygonum multiflorum ( Ho Shou Wu , Turu-Dokudami , She Chien Ts'Ao , Ho Chou Wu )
  Rubus alceaefolius ( Da Ye She Pao Le )
  Scutellaria barbata ( Ban Zhi Lian )
  Wikstroemia indica ( Liao Ge Wang )