U Lymphadenitis PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 11
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Acanthus ilicifolius ( Daruju , Lao Shu Le )
  Curcuma zedoaria ( Zhu , Kunchur , Zurumbad , Seduer , E Zhu , Temu kuning (Yellow temu) , Temu puteh )
  Forsythia suspensa ( I Ch'Iao , San Lien , Lien Yao , Lan Hua , Li Ch'Ang , Lien Ts'Ao , Rengyo , Lien , Chu Ken , Han Lien Tzu , Lien Ch'Iao )
  Hedyotis diffusa ( Bai Hua She She Cao )
  Livistona chinensis ( Pu Kui )
  Lonicera japonica ( Chin Yin T'Eng , Sui-Kazura , Chin Yin Hua , Yin Hua , Jen Tung Kao , Jen Tung , Jen Tung Chiu )
  Oldenlandia corymbosa ( Siku-siku , Mille Graines , Parpata , Siku dengan , Bai Hua She She Cao , Lysimaque )
  Polygonum multiflorum ( She Chien Ts'Ao , Turu-Dokudami , Ho Chou Wu , Ho Shou Wu )
  Rubus alceaefolius ( Da Ye She Pao Le )
  Scutellaria barbata ( Ban Zhi Lian )
  Wikstroemia indica ( Liao Ge Wang )