U Lubricative PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 5
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Abelmoschus manihot ( Kastuli , Tororo-Aoi )
  Althaea officinalis ( Khitmi , Khatmah , Altea , Marshmallow , Mallow,Wild , Malvavisco , Usubeni-Tati-Aoi , Hatmi , Ghasul , Iviscus )
  Cremastra appendiculata ( Saihai-Ran )
  Malva rotundifolia ( Common Mallow , Mallow,Round , Malva , Hai-Aoi )
  Malva sylvestris ( Zeni-Aoi , High Mallow , Ebegumeci , Malva )