U Lubricative PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 5
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Abelmoschus manihot ( Kastuli , Tororo-Aoi )
  Althaea officinalis ( Malvavisco , Altea , Ghasul , Iviscus , Khatmah , Usubeni-Tati-Aoi , Mallow,Wild , Hatmi , Khitmi , Marshmallow )
  Cremastra appendiculata ( Saihai-Ran )
  Malva rotundifolia ( Hai-Aoi , Malva , Common Mallow , Mallow,Round )
  Malva sylvestris ( High Mallow , Malva , Ebegumeci , Zeni-Aoi )