U Lubricative PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 5
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Abelmoschus manihot ( Tororo-Aoi , Kastuli )
  Althaea officinalis ( Hatmi , Mallow,Wild , Marshmallow , Khatmah , Ghasul , Khitmi , Usubeni-Tati-Aoi , Altea , Iviscus , Malvavisco )
  Cremastra appendiculata ( Saihai-Ran )
  Malva rotundifolia ( Common Mallow , Malva , Mallow,Round , Hai-Aoi )
  Malva sylvestris ( Malva , Zeni-Aoi , Ebegumeci , High Mallow )