U Lubricative PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 5
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Abelmoschus manihot ( Kastuli , Tororo-Aoi )
  Althaea officinalis ( Ghasul , Hatmi , Khitmi , Marshmallow , Iviscus , Malvavisco , Altea , Mallow,Wild , Usubeni-Tati-Aoi , Khatmah )
  Cremastra appendiculata ( Saihai-Ran )
  Malva rotundifolia ( Common Mallow , Malva , Hai-Aoi , Mallow,Round )
  Malva sylvestris ( Malva , Ebegumeci , Zeni-Aoi , High Mallow )