U Antidote(Aconite) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 3
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Cannabis sativa ( Ganja , Hemp , Mariguana , Ma Fen , Huo Ma , Ma Jen Chiu , Canamo , Bhang , Ta Ma , Bangue , Tchene , Kenevir , Han Ma , Canamo Indio , Huang Ma , Qunnab , Hint Keneviri , Hemp,Indian )
  Glycine max ( Ta Tou Shih , Ta Tou Huang Chuen , Jen Shu , Shu , Huang Tou , Tou Huang , Hei Tou , Tou Yu , Shih Tou , Tou Fu , Soybean , Soya Fasulyasi , Jung Shu , Shih Yu , Ta Tou , Chiang Yu , Chiang )
  Ziziphus vulgaris ( Liang Tsao , Nan Tsao , Kan Tsao , Tsao , Mei Tsao , Sanebuto-Natume , Ta Tsao , Pei Tsao )