U Antidote(Aconite) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 3
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Cannabis sativa ( Canamo , Ta Ma , Mariguana , Bhang , Kenevir , Hint Keneviri , Canamo Indio , Tchene , Ma Jen Chiu , Ganja , Hemp,Indian , Huo Ma , Hemp , Huang Ma , Ma Fen , Bangue , Han Ma , Qunnab )
  Glycine max ( Jen Shu , Tou Fu , Soya Fasulyasi , Shih Yu , Hei Tou , Chiang Yu , Shu , Huang Tou , Ta Tou , Jung Shu , Ta Tou Shih , Tou Huang , Shih Tou , Soybean , Chiang , Ta Tou Huang Chuen , Tou Yu )
  Ziziphus vulgaris ( Sanebuto-Natume , Liang Tsao , Kan Tsao , Ta Tsao , Pei Tsao , Nan Tsao , Mei Tsao , Tsao )