U Antidote(Aconite) PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 3
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Cannabis sativa ( Ta Ma , Canamo Indio , Hint Keneviri , Mariguana , Han Ma , Ganja , Ma Jen Chiu , Kenevir , Canamo , Qunnab , Bangue , Huang Ma , Ma Fen , Hemp , Huo Ma , Tchene , Bhang , Hemp,Indian )
  Glycine max ( Shih Tou , Soya Fasulyasi , Tou Huang , Ta Tou , Hei Tou , Tou Yu , Chiang Yu , Ta Tou Huang Chuen , Shu , Tou Fu , Soybean , Shih Yu , Chiang , Jen Shu , Ta Tou Shih , Huang Tou , Jung Shu )
  Ziziphus vulgaris ( Pei Tsao , Liang Tsao , Tsao , Ta Tsao , Mei Tsao , Kan Tsao , Sanebuto-Natume , Nan Tsao )