U Lactorrhea PDF

Back to previous

  Data Views

  Total Plants: 2
    CSV  Excel  PDF

  Click on column headings to sort table by that column
  Plant
  Scrophularia oldhami ( Yeh Chih Ma , Hsuan Shen , Hei Shen , Gomanoha-Gusa , Yuan Shen )
  Zanthoxylum piperitum ( Chiao Mu , Shu Chiao , Asakura-Zansho , Yama-Asakura-Zansho , Ch'Uan Chiao , Nan Chiao )