Data Views

Total Plants: 30
  CSV  Excel  PDF

12Next
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Betula alba ( Qayin Aghaji , Bouleau , Shajarat Al Talmul , Husagaci , Qush Aghaji , Hua Mu )
Bidens tripartita ( Water Agrimony , Qinnab Maiy , Tel Maiy , Sukeneviri , Lang Pa Ts'Ao )
Cannabis sativa ( Qunnab , Ma Jen Chiu , Mariguana , Ganja , Bangue , Han Ma , Tchene , Canamo Indio , Canamo , Kenevir , Ma Fen , Hemp,Indian , Ta Ma , Bhang , Huo Ma , Hint Keneviri , Hemp , Huang Ma )
Cocos nucifera ( Kechambil , Noix De Coco , Cocotero , Nyor , Niyu , Jeho , Cocotier , Kalapa , Hsu Yu , Nyiur , Yueh Wang T'Ou , Coqueiro , Yeh Tzu , Kerambir , Yeh Chung Chiu , Palma De Coco , Cocoyeur , Ipai , Drakht I Badinja , Kelambir , Kerambil , Coco , Mata De Coco , Cocoye , Kelapa )
Davallia tenuifolia ( Shih Ma Tsung , Kwei Li , Shih I , Shih T'Ai , Shih Hua , Wu Chiu , Shih Hsu )
Hibiscus rosa-sinensis ( Bussoge , Fu Sang , Jih Chi , China Rose , Khatmah Siniyah , Cin Gulu , Ru Sang , Cayena , Feuilles Choublak , Woro-wari , Gumamela , Shoe-Black , Chu Chin , Bunga raya (Big flower) , Ch'Ih Chin , Rose Of China )
Juglans regia ( Ceviz Agaci , Qoz , Joz , Hu Tao , Hu T'Ao , Ch'Iang T'Ao , Jawiz , Guz , Nogal , Hei T'Ao )
Juglans sieboldiana ( Shan Hu T'Ao )
Ligustrum lucidum ( Nu Chen , Nu Chen P'I Chiu , To-Nezumi-Moti )
Marsdenia tinctoria ( Akar tarum (Climbing indigo) , Aka sanum , Tarum hutan , Aka taman )
Morus alba ( Dut Agaci , Ma-Guwa , Sang Shen Kao , Lu Sang , Ti Sang , Ching Sang , Nu Sang , Sang , Shan Sang , Chin Sang , Sang Pi , T'An , I Sang , Chi Sang , Sang Shen Chiu , Mures , Hsun , Shen , Besaran , Tu , Morera , Lampoeng , Pai Sang , Tut , Tuth , Mora , Sang Shen Tzu , Kitaoe , Sang Ken Pai P'I , Tukki )
Nardostachys jatamansi ( Mansi , Kan Sung Hsiang , K'U Mi Ch'E , Hint Sumbulu , Jatamansi , Nard )
Nelumbo nucifera ( Ou Fen , Mi , I , Lien Tzu , Kaya , Hsia , Han T'Ao , Hasu , Ti , Ou , Ho Yeh , Lien Shih , Hung Pai Lien Hua , Lien Tzu Hsin , Lien I , Lotus Bean , Fu Ch'U , Ho , Lien , Fo Tso Hsu , Ch'Ieh , Ho Lien Hua , Lien Hua , Chieh Fen , Lien Ou , Shih Lien Tzu , Lotus,Blue )
Pachycereus marginatus
Paris quadrifolia ( Einbeere , Herb Paris , Oneberry , Uva De Raposa , Wang Sun , Tilki Uzumu )
Paulownia imperialis ( P'Ao T'Ung , T'Ung , Huang T'Ung , Pai T'Ung , I T'Ung , Jung T'Ung )
Polygonum multiflorum ( Ho Shou Wu , Ho Chou Wu , She Chien Ts'Ao , Turu-Dokudami )
Pyrus chinensis ( Ming Cha , Mu Li , Ming Li )
Saussurea auriculata ( Kuang Mu Hsiang , Costus )
Saussurea lappa ( Costus , Kushta , Mu Xiang , Patchak , Kust , Quang Mu Xiang )