Data Views

Total Plants: 30
  CSV  Excel  PDF

12Next
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Betula alba ( Husagaci , Bouleau , Hua Mu , Shajarat Al Talmul , Qush Aghaji , Qayin Aghaji )
Bidens tripartita ( Water Agrimony , Qinnab Maiy , Tel Maiy , Lang Pa Ts'Ao , Sukeneviri )
Cannabis sativa ( Huang Ma , Qunnab , Hemp,Indian , Ma Fen , Ganja , Tchene , Bhang , Canamo , Canamo Indio , Ta Ma , Huo Ma , Kenevir , Ma Jen Chiu , Bangue , Mariguana , Han Ma , Hemp , Hint Keneviri )
Cocos nucifera ( Niyu , Jeho , Nyiur , Yeh Chung Chiu , Kalapa , Ipai , Yueh Wang T'Ou , Kelapa , Hsu Yu , Kelambir , Kechambil , Nyor , Coco , Cocotero , Cocoyeur , Kerambir , Yeh Tzu , Kerambil , Palma De Coco , Drakht I Badinja , Cocotier , Cocoye , Noix De Coco , Mata De Coco , Coqueiro )
Davallia tenuifolia ( Shih T'Ai , Shih Hua , Kwei Li , Shih Hsu , Shih Ma Tsung , Wu Chiu , Shih I )
Hibiscus rosa-sinensis ( Chu Chin , Rose Of China , Feuilles Choublak , Shoe-Black , Ch'Ih Chin , Khatmah Siniyah , Jih Chi , Bussoge , Cayena , Gumamela , Fu Sang , Ru Sang , Cin Gulu , China Rose , Woro-wari , Bunga raya (Big flower) )
Juglans regia ( Hu T'Ao , Ch'Iang T'Ao , Jawiz , Hu Tao , Nogal , Hei T'Ao , Ceviz Agaci , Guz , Joz , Qoz )
Juglans sieboldiana ( Shan Hu T'Ao )
Ligustrum lucidum ( Nu Chen P'I Chiu , To-Nezumi-Moti , Nu Chen )
Marsdenia tinctoria ( Aka taman , Aka sanum , Akar tarum (Climbing indigo) , Tarum hutan )
Morus alba ( Nu Sang , Sang Ken Pai P'I , Kitaoe , I Sang , Morera , Pai Sang , Ching Sang , Sang , Mures , Ti Sang , Shen , Hsun , Tuth , Sang Shen Chiu , Tukki , Lu Sang , Tut , Ma-Guwa , Dut Agaci , Tu , Chin Sang , Lampoeng , Shan Sang , Sang Shen Tzu , Sang Pi , Besaran , Mora , Sang Shen Kao , Chi Sang , T'An )
Nardostachys jatamansi ( Jatamansi , Nard , Hint Sumbulu , Kan Sung Hsiang , K'U Mi Ch'E , Mansi )
Nelumbo nucifera ( I , Han T'Ao , Hsia , Ti , Shih Lien Tzu , Mi , Chieh Fen , Lien Hua , Fu Ch'U , Lien Tzu Hsin , Hung Pai Lien Hua , Lotus Bean , Ou , Kaya , Ho Lien Hua , Lien , Ho , Ch'Ieh , Fo Tso Hsu , Lien Tzu , Lien Ou , Lien Shih , Ho Yeh , Lien I , Hasu , Ou Fen , Lotus,Blue )
Pachycereus marginatus
Paris quadrifolia ( Einbeere , Oneberry , Tilki Uzumu , Uva De Raposa , Herb Paris , Wang Sun )
Paulownia imperialis ( I T'Ung , Huang T'Ung , Pai T'Ung , Jung T'Ung , P'Ao T'Ung , T'Ung )
Polygonum multiflorum ( Ho Shou Wu , Turu-Dokudami , She Chien Ts'Ao , Ho Chou Wu )
Pyrus chinensis ( Ming Li , Ming Cha , Mu Li )
Saussurea auriculata ( Kuang Mu Hsiang , Costus )
Saussurea lappa ( Mu Xiang , Quang Mu Xiang , Costus , Kushta , Patchak , Kust )