Data Views

Total Plants: 30
  CSV  Excel  PDF

12Next
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Betula alba ( Qush Aghaji , Bouleau , Hua Mu , Qayin Aghaji , Shajarat Al Talmul , Husagaci )
Bidens tripartita ( Sukeneviri , Lang Pa Ts'Ao , Tel Maiy , Water Agrimony , Qinnab Maiy )
Cannabis sativa ( Bhang , Canamo , Ganja , Hint Keneviri , Huang Ma , Canamo Indio , Ma Jen Chiu , Hemp,Indian , Ma Fen , Ta Ma , Kenevir , Bangue , Huo Ma , Tchene , Hemp , Qunnab , Han Ma , Mariguana )
Cocos nucifera ( Coco , Niyu , Kelambir , Kechambil , Jeho , Nyor , Cocoyeur , Nyiur , Palma De Coco , Yeh Chung Chiu , Cocotier , Cocotero , Kerambil , Hsu Yu , Kerambir , Kelapa , Yeh Tzu , Drakht I Badinja , Mata De Coco , Ipai , Kalapa , Yueh Wang T'Ou , Noix De Coco , Cocoye , Coqueiro )
Davallia tenuifolia ( Shih I , Shih Hua , Shih Hsu , Shih Ma Tsung , Wu Chiu , Kwei Li , Shih T'Ai )
Hibiscus rosa-sinensis ( Gumamela , Rose Of China , Khatmah Siniyah , Woro-wari , Chu Chin , Cayena , Shoe-Black , Bunga raya (Big flower) , Bussoge , China Rose , Fu Sang , Ru Sang , Feuilles Choublak , Ch'Ih Chin , Jih Chi , Cin Gulu )
Juglans regia ( Jawiz , Qoz , Hei T'Ao , Hu T'Ao , Ch'Iang T'Ao , Joz , Hu Tao , Ceviz Agaci , Guz , Nogal )
Juglans sieboldiana ( Shan Hu T'Ao )
Ligustrum lucidum ( Nu Chen P'I Chiu , To-Nezumi-Moti , Nu Chen )
Marsdenia tinctoria ( Aka sanum , Tarum hutan , Aka taman , Akar tarum (Climbing indigo) )
Morus alba ( Dut Agaci , Sang Pi , Tukki , Shan Sang , Sang Ken Pai P'I , Morera , Lu Sang , Chin Sang , Nu Sang , Sang , Tu , Ching Sang , Sang Shen Tzu , Mures , Shen , Kitaoe , Pai Sang , I Sang , Tuth , Ma-Guwa , T'An , Besaran , Hsun , Lampoeng , Chi Sang , Sang Shen Kao , Tut , Ti Sang , Sang Shen Chiu , Mora )
Nardostachys jatamansi ( Nard , K'U Mi Ch'E , Hint Sumbulu , Kan Sung Hsiang , Mansi , Jatamansi )
Nelumbo nucifera ( Shih Lien Tzu , Lien , Chieh Fen , Ch'Ieh , Hung Pai Lien Hua , Mi , Hasu , Han T'Ao , Ho , Lien Tzu Hsin , I , Lien Shih , Ti , Hsia , Lien Ou , Ou , Lotus Bean , Ou Fen , Ho Lien Hua , Lien Tzu , Lien Hua , Fo Tso Hsu , Ho Yeh , Kaya , Lien I , Lotus,Blue , Fu Ch'U )
Pachycereus marginatus
Paris quadrifolia ( Herb Paris , Uva De Raposa , Tilki Uzumu , Oneberry , Einbeere , Wang Sun )
Paulownia imperialis ( I T'Ung , Huang T'Ung , Jung T'Ung , P'Ao T'Ung , T'Ung , Pai T'Ung )
Polygonum multiflorum ( She Chien Ts'Ao , Ho Chou Wu , Turu-Dokudami , Ho Shou Wu )
Pyrus chinensis ( Ming Cha , Mu Li , Ming Li )
Saussurea auriculata ( Costus , Kuang Mu Hsiang )
Saussurea lappa ( Kust , Mu Xiang , Quang Mu Xiang , Kushta , Patchak , Costus )