Data Views

Total Plants: 30
  CSV  Excel  PDF

12Next
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Betula alba ( Husagaci , Bouleau , Qush Aghaji , Hua Mu , Shajarat Al Talmul , Qayin Aghaji )
Bidens tripartita ( Lang Pa Ts'Ao , Water Agrimony , Qinnab Maiy , Sukeneviri , Tel Maiy )
Cannabis sativa ( Bangue , Ma Jen Chiu , Tchene , Hemp , Ganja , Huo Ma , Qunnab , Hint Keneviri , Ma Fen , Bhang , Canamo Indio , Hemp,Indian , Mariguana , Han Ma , Huang Ma , Canamo , Kenevir , Ta Ma )
Cocos nucifera ( Nyiur , Yeh Tzu , Coqueiro , Jeho , Nyor , Yueh Wang T'Ou , Palma De Coco , Kalapa , Yeh Chung Chiu , Ipai , Kerambil , Kelapa , Cocotier , Kelambir , Hsu Yu , Cocoyeur , Drakht I Badinja , Kerambir , Mata De Coco , Cocoye , Cocotero , Kechambil , Niyu , Coco , Noix De Coco )
Davallia tenuifolia ( Shih Hsu , Shih T'Ai , Shih Hua , Shih Ma Tsung , Kwei Li , Shih I , Wu Chiu )
Hibiscus rosa-sinensis ( Shoe-Black , Ru Sang , Bunga raya (Big flower) , Feuilles Choublak , China Rose , Woro-wari , Chu Chin , Khatmah Siniyah , Ch'Ih Chin , Gumamela , Jih Chi , Bussoge , Fu Sang , Cin Gulu , Rose Of China , Cayena )
Juglans regia ( Nogal , Guz , Qoz , Joz , Hei T'Ao , Ceviz Agaci , Hu T'Ao , Hu Tao , Ch'Iang T'Ao , Jawiz )
Juglans sieboldiana ( Shan Hu T'Ao )
Ligustrum lucidum ( To-Nezumi-Moti , Nu Chen , Nu Chen P'I Chiu )
Marsdenia tinctoria ( Aka taman , Tarum hutan , Aka sanum , Akar tarum (Climbing indigo) )
Morus alba ( Sang , Shen , Ma-Guwa , Lampoeng , Dut Agaci , Sang Ken Pai P'I , Hsun , Tu , Pai Sang , Ti Sang , I Sang , Ching Sang , Besaran , Sang Shen Chiu , Tut , Chi Sang , Kitaoe , Sang Shen Tzu , Sang Pi , Lu Sang , Shan Sang , Nu Sang , Mora , Morera , Mures , Tuth , Chin Sang , T'An , Sang Shen Kao , Tukki )
Nardostachys jatamansi ( Kan Sung Hsiang , Mansi , K'U Mi Ch'E , Nard , Jatamansi , Hint Sumbulu )
Nelumbo nucifera ( Lotus,Blue , Kaya , Ho Lien Hua , Lotus Bean , Ti , Ho Yeh , Fo Tso Hsu , Han T'Ao , Shih Lien Tzu , Lien Shih , Hasu , Chieh Fen , Ou Fen , Ou , Fu Ch'U , Ho , Lien Tzu Hsin , Hung Pai Lien Hua , Lien Ou , Mi , Lien Hua , Hsia , Lien I , I , Lien , Lien Tzu , Ch'Ieh )
Pachycereus marginatus
Paris quadrifolia ( Wang Sun , Tilki Uzumu , Einbeere , Oneberry , Uva De Raposa , Herb Paris )
Paulownia imperialis ( Huang T'Ung , I T'Ung , Jung T'Ung , T'Ung , Pai T'Ung , P'Ao T'Ung )
Polygonum multiflorum ( She Chien Ts'Ao , Ho Shou Wu , Ho Chou Wu , Turu-Dokudami )
Pyrus chinensis ( Mu Li , Ming Li , Ming Cha )
Saussurea auriculata ( Kuang Mu Hsiang , Costus )
Saussurea lappa ( Kust , Costus , Kushta , Patchak , Mu Xiang , Quang Mu Xiang )