Data Views

Total Plants: 23
  CSV  Excel  PDF

12Next
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Acanthopanax spinosum ( Wu Chia , Wu Chia P'I , Wu Chia P'I Chiu )
Alpinia officinarum ( Kao Liang Chiang , Kucuk Galanga , Liang Chiang , Man Chiang , Galangal )
Aquilaria agallocha ( Ch'En Hsiang , Ma T'I Hsiang , Aguru , Chan Hsiang , Chen Xiang , Ch'Ing Kuei Hsiang , Chi Ku Hsiang , Huang Shu Hsiang , Lignum Aloes )
Brassica integrifolia
Brickellia veronicaefolia
Canscora diffusa
Cedrela mexicana
Correa alba
Corydalis ambigua ( Yen Hu So , Ezo-Engosaku , Hsuan Hu So )
Cyperus rotundus ( Roekoet teki , Hsiang Fu , Topalak , Teki , Mota , Hsiang Fu Tzu , Mutha , Mustaka , Woeta , So Ts'Ao , Hama-Suge , Boeai , Muskezamin , Musta , So Ken Chiu , Tage-tage , Souchet )
Dryobalanops aromatica ( Dryobalanops , Chin Chiao Nao , Mei Hua P'Ien , Ping P'Ien , Kapur , Kapurun , Ts'Ang Lung Nao , Su Nao , P'O Lu Hsiang , Mi Nao , Ch'Ing Ping P'Ien , Bing Pian , Pokok kapur burus (Baru campho , Camphora , Ni Ping P'Ien )
Elettaria cardamomum ( Krako , Ts'Ao Kuo , Tou K'Ou , Cardamom , Pai Tou K'Ou , Kakule )
Euphorbia tirucalli ( Tikel balung , Pencil Tree , Kayu urip , Kayu patah tulang (Frac. wood) , Paching tawa , Tulang-tulang , Mentulang , Milkbush )
Foeniculum vulgare ( Adas londa , Karasu-Uikyo , Kaneer Razbana , Rezene , Hsiao Hui Hsiang , Adas pedas , Tzu Mo , L'Anis , Adas landi , Comino , Anis Vert , Fennel , Shamar , Uikyo , Hui Hsiang Chiu , Ama-Uikyo , La Nuit , Hinojo , Anis , Finocchio Forte , Shih Lo , Tzu Mu Lo , Shbint , Raziyane )
Hyoscyamus niger ( Black Henbane , Hiyosu , Giusguiamo , Henbane , Henbane,Black , Sukran , Banotu , Altercum , Hunabra-So , Banj Barry , Jusquiame )
Leucosyke capitellata
Litchi chinensis ( Li Chih , Li Chih Ho , Reisi , Litchi , Quenepe Chinois , Li Chi Tzu )
Parthenium hysterophorus ( Feuilles Bouton , Escobita Amarga , Absynthe Batarde , Baille Lame , Escoba De Puerco , Balai Amer , Parthene Multifide , Absinthe Marron , Friega Platos , Yerba Amarga , Escoba Amarga )
Piper longum ( Long Pepper , Uzun Biber , Pi Po , Pi P'O Mu , Pepper,Long )
Piper retrofractum ( Lada panjang (Long pepper) , Vahl , Chabe alas , Chabai jawa (Java long pepper) , Chabean , Longpepper,Java , Javanese Long Pepper , Chabe sula )