Data Views

Total Plants: 81
  CSV  Excel  PDF

Previous12345Next
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Corydalis ambigua ( Hsuan Hu So , Ezo-Engosaku , Yen Hu So )
Croton tiglium ( Chengkian , Kroton Agaci , Cheraken , Badau , Pa Tou , Hazu , Chemkian , Simalakian , Penchahar )
Cyperus esculentus ( Hsiang Fu , Teki , Hsiang Fu Tzu , Juncia Avellanada , Rumput haliya hitam )
Dianthus superbus ( Kawara-Nadesiko , Ezo-Kawara-Nadesiko , Ch'U Mai )
Diospyros kaki ( Juan Tsao , Hung Shih , Pai Shih , Kasemek , Shih , Kaki )
Elettaria cardamomum ( Tou K'Ou , Krako , Cardamom , Ts'Ao Kuo , Kakule , Pai Tou K'Ou )
Elsholtzia cristata ( Hsiang Ju )
Equisetum hyemale ( Tokusa , Mu Tsei , Buyuk Atkuyrugu , Shavegrass )
Fagopyrum cymosum ( Turu-Dokudami )
Fagopyrum esculentum ( Hua Ch'Iao , Qamh Al Baqar , Wu Mai , T'Ien Ch'Iao , Ch'Iao Mai )
Foeniculum vulgare ( Anis Vert , Tzu Mu Lo , Raziyane , Hsiao Hui Hsiang , Adas londa , Uikyo , Kaneer Razbana , Hui Hsiang Chiu , Fennel , Shih Lo , L'Anis , Tzu Mo , Karasu-Uikyo , Shbint , Ama-Uikyo , Finocchio Forte , Adas pedas , Rezene , Comino , Hinojo , La Nuit , Anis , Shamar , Adas landi )
Fraxinus pubinervus ( K'U Li , Ch'In P'I , Chin P'I )
Gardenia florida ( Mu Tan , Huang Chih Tzu , Chih Tzu , Chien Chi , Hung Chih Tzu , Shan Hei Chih , Hsien Chi , Shan Chih Tzu , Yueh Tao )
Gentiana scabra ( Ling Yu , Rindo , Lung Tan )
Ginkgo biloba ( Yin Hsing , Pai Kuo , Yin Kuo , Icho , Ityo )
Humulus japonicus ( Lai Mei Ts'Ao , Lu Ts'Ao , Lei Ts'Ao )
Hyphaene thebaica
Indigofera tinctoria ( Lan Mien , Indigo , Tien Hua , Civitagaci , Nilini , Ta Ch'Ing , Mu Lan , Ch'Ing Ko Fen , Ch'Ing Tai , Lan Ts'Ao )
Iris ensata ( T'Ieh Sao Chou , Li Shih )
Leonurus sibiricus ( T'Ui , I Mu , Mehaziki , Yeh T'Ien Ma , Ch'Ung Wei , Ginjean , Tebing agu )