Data Views

Total Plants: 24
  CSV  Excel  PDF

12Next
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Ailanthus altissima ( Niwa-Urusi , Ch'U , Ch'Ou Ch'Uang Shu Ken , Lisan At Tair , Gok Aghaji )
Aleurites fordii ( Jabilla Extranjera , Tung )
Alisma plantago-aquatica ( Alisma , Damasonium )
Anemarrhena asphodeloides ( Lien Mu , Huo Mu , Ti Shen , Chih Mu )
Bacopa monniera ( Barbin Barri , Pa Ch T'Ien , Brambhi , Pu Tiao Ts'Ao )
Cedrela chinense
Cuscuta japonica ( Nenasi-Kazura )
Cynanchum stratum
Dipsacus japonicus ( Hsu Tuan , Ch'Uan Hsu Tuan )
Juglans regia ( Nogal , Qoz , Joz , Ceviz Agaci , Ch'Iang T'Ao , Hu Tao , Hei T'Ao , Hu T'Ao , Guz , Jawiz )
Lycium chinense ( Kou Chi Chiu , Yang Ju , Kuko , Kou Chi Chien , T'Ien Ts'Ai , Kou Chi , Ti Ku P'I , Hsien Jen Chang )
Morinda officinalis
Nelumbo nucifera ( Lotus Bean , Kaya , Lien , Ch'Ieh , Fo Tso Hsu , Ho Yeh , Hasu , Ti , Fu Ch'U , Lotus,Blue , Ou , Lien I , Shih Lien Tzu , Lien Ou , I , Ho Lien Hua , Lien Tzu , Hsia , Lien Hua , Lien Shih , Lien Tzu Hsin , Ho , Chieh Fen , Mi , Hung Pai Lien Hua , Han T'Ao , Ou Fen )
Ocimum gratissimum ( Selaseh jambi , Grand Fombasin , Folle Basin , Basilic A Petites Fleurs , Atiayo , Basilic Grandes Feuilles , Ramtulsi , Fombasin , Vriadhatulasi )
Orobanche sp ( Rape,English )
Psoralea corylifolia ( Pu Ku Chih , Cot Chu , Ku Tzu , P'O Ku Chih , Pha Cot Chi )
Rehmannia glutinosa ( Kaikei-Zio , Sheng Di , Ti Huang , Akaya-Zio , Ti Huang Chiu , Sheng Ti Huang , Shu Ti Huang )
Rosa laevigata ( Chin Ying Tsu , Naniwa-Ibara )
Schisandra chinensis ( Wu Wei Zi , Tyosen-Gomisi )
Schisandra sphenanthera