Data Views

Total Plants: 24
  CSV  Excel  PDF

12Next
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Ailanthus altissima ( Niwa-Urusi , Ch'U , Lisan At Tair , Ch'Ou Ch'Uang Shu Ken , Gok Aghaji )
Aleurites fordii ( Tung , Jabilla Extranjera )
Alisma plantago-aquatica ( Damasonium , Alisma )
Anemarrhena asphodeloides ( Lien Mu , Ti Shen , Chih Mu , Huo Mu )
Bacopa monniera ( Pa Ch T'Ien , Pu Tiao Ts'Ao , Brambhi , Barbin Barri )
Cedrela chinense
Cuscuta japonica ( Nenasi-Kazura )
Cynanchum stratum
Dipsacus japonicus ( Hsu Tuan , Ch'Uan Hsu Tuan )
Juglans regia ( Ch'Iang T'Ao , Jawiz , Ceviz Agaci , Nogal , Guz , Qoz , Hu T'Ao , Joz , Hu Tao , Hei T'Ao )
Lycium chinense ( Kou Chi , Kuko , Yang Ju , Kou Chi Chien , Hsien Jen Chang , Ti Ku P'I , Kou Chi Chiu , T'Ien Ts'Ai )
Morinda officinalis
Nelumbo nucifera ( Ho Yeh , Chieh Fen , Mi , Lotus Bean , Ho Lien Hua , Ou Fen , Ch'Ieh , Lien Tzu , Lien Shih , Han T'Ao , Fo Tso Hsu , Ou , Fu Ch'U , Lien I , Shih Lien Tzu , Kaya , Lien Ou , Lien Hua , Hasu , Lien Tzu Hsin , Lotus,Blue , Ho , Lien , I , Ti , Hung Pai Lien Hua , Hsia )
Ocimum gratissimum ( Folle Basin , Vriadhatulasi , Basilic Grandes Feuilles , Basilic A Petites Fleurs , Ramtulsi , Atiayo , Grand Fombasin , Fombasin , Selaseh jambi )
Orobanche sp ( Rape,English )
Psoralea corylifolia ( Pha Cot Chi , Cot Chu , P'O Ku Chih , Pu Ku Chih , Ku Tzu )
Rehmannia glutinosa ( Ti Huang , Sheng Ti Huang , Akaya-Zio , Ti Huang Chiu , Sheng Di , Kaikei-Zio , Shu Ti Huang )
Rosa laevigata ( Chin Ying Tsu , Naniwa-Ibara )
Schisandra chinensis ( Wu Wei Zi , Tyosen-Gomisi )
Schisandra sphenanthera