Data Views

Total Plants: 96
  CSV  Excel  PDF

Previous12345Next
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Cucumis melo ( Qawoon , Melons , Shao Kua , Hsiang Kua , T'Ien Kua Ti , Bataiaikh , Bluwak , Gendura , Melon , Kua Tzu Jen , Kan Kua , Yueh Kua , Kalak , Blewek , Acur )
Cyathula capitata
Dictamnus albus ( Pai Shan , Dictamo Blanco , Chin Ch'Iao Erh Chiao , Gazelotu , Dittany , Pai Hsien )
Dolichos lablab ( Kara-kara , Kekara , Kachang kara , Katchang bado , Lablab , Huzi-Mame )
Dryobalanops aromatica ( Mi Nao , Kapur , Pokok kapur burus (Baru campho , Ni Ping P'Ien , Ts'Ang Lung Nao , Bing Pian , Camphora , Mei Hua P'Ien , Kapurun , Su Nao , Dryobalanops , Ch'Ing Ping P'Ien , Chin Chiao Nao , P'O Lu Hsiang , Ping P'Ien )
Duchesnea indica ( She Mei )
Elephantopus scaber ( Lengua De Vaca , Tupak sulaiman (SDolomon's sea , Elefantenfuss , Tabac Marron , Tapak leman , Tapak Liman , Gobhi , Urat tutup bumi , Ti Tan T'Ou , Go Jihva , Tutup bumi (Bung of the earth) )
Erigeron canadensis ( Mawi Pire Otu , Kanaryaotu , Canada Fleabane , Thwail Ath Theeb )
Ervatamia cylindrocarpa ( Tandok-tandok , Lelada (Peppery) )
Garcinia mangostana ( Manggis , Mangostan Agaci , L. )
Glycine max ( Tou Huang , Shu , Shih Tou , Huang Tou , Tou Fu , Jen Shu , Soya Fasulyasi , Chiang , Tou Yu , Chiang Yu , Jung Shu , Ta Tou Shih , Shih Yu , Soybean , Hei Tou , Ta Tou Huang Chuen , Ta Tou )
Glycosmis pentaphylla
Grewia microcos
Gymnocladus chinensis ( Fei Tsao Tou , Fei Tsao Chia , Fei Tsao Tzu , Fei Tsao Ho , Fei Tsao T'O )
Heliotropium indicum ( Crete Coq , Hathi Sundhane , Crete Coq D'Inde , Verbena Cimarrona , Crete-Coq , Herbe A Malingres , Herbe A Cataractes , Ti-Jeannite , Herbe A Verrues , Cadillo , Uler-uleran , Rumput oleh (Sleep-induc. gras , Rabo De Alacran , Moco De Pavo , Crete De Coq , Crete Simple )
Hypericum humifusum
Impatiens capensis
Jacaranda coerulea
Jasminum rottlerianum
Jatropha curcas ( Jarak , Medicinier Beni , Tuba , Purging Nut , Jarak budeg , Nanyo-Aburagi , Grand Medicinier , Feuilles Medecinier , Pinon De La India , Jarak belanda , Pinon , Physic Nut )