Data Views

Total Plants: 86
  CSV  Excel  PDF

Previous12345Next
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Gaultheria cumingiana
Glycine max ( Ta Tou , Tou Huang , Jung Shu , Tou Fu , Ta Tou Shih , Soybean , Soya Fasulyasi , Chiang Yu , Chiang , Hei Tou , Shih Yu , Jen Shu , Tou Yu , Shih Tou , Shu , Huang Tou , Ta Tou Huang Chuen )
Gynura segetum
Haematoxylum campechianum ( Palo De Campeche , Campeche , Kampes Agaci , Campechier , Logwood , Bois Campeche )
Impatiens balsamina ( Belle Zamie , Ji Xing Zi , Beijo De Frade , Hosen-Ka , Feng Hsien , Kina Cicegi )
Justicia procumbens ( Ch'Ih Yen Lao Mu Ts'Ao , Chio Chuang )
Lactuca sativa ( Laitue Pour Tisane , Marul , Chicoree Des Jardins , Laitue , Wo Chu , Lechuga , Laitue Alimentaire , Wo Chu Tzu , Lettuce , Kahu , Khass , Abu , Tzu Chu )
Leonurus heterophyllus
Lindera benzoin
Luffa aegyptiaca ( Pu Kua , Serviette Des Pauvres , Musu , Man Kua , T'Ien Ssu Kua , Leaf , T'Ien Lo , Ssu Kua , Lifka , Torchon , Servilleta Del Pobre , Liane Torchon )
Lycopus lucidus ( Tse Lan , Siro-Ne )
Macleaya cordata ( Takeni-Gusa )
Mangifera indica ( Merpelam , Pelem , Mamuang , An Lo Kuo , Anbah , Manguier , Manga Agaci , Mango , Manga , Mangot , Mangga , Mangot Fil )
Melastoma dodecandrum
Millettia reticulata
Morus alba ( Tut , Tu , Besaran , Hsun , Lampoeng , Sang Shen Kao , Mures , Ching Sang , Sang , Pai Sang , Shan Sang , Morera , T'An , Kitaoe , Chi Sang , Chin Sang , Nu Sang , Mora , Ma-Guwa , Sang Pi , Dut Agaci , Shen , Tuth , I Sang , Ti Sang , Sang Shen Tzu , Tukki , Lu Sang , Sang Ken Pai P'I , Sang Shen Chiu )
Musa paradisiaca ( Banane Grosse Botte , Banane Corne , Kan Chiao , Pan Chiao , Shui Chiao , Cambur , Niu Ju Chiao , Figue , Tan P'Ing Chiao , Rulo , Chiao Yu , Platano , Horse Banana , Bananier , Bananeira De S Tome , Chi Tzu Chiao , Banana , Plantain , Mei Jen Chiao , Moz , Fo Shou Chiao , Ya Chiao )
Nelumbo nucifera ( Lotus Bean , Shih Lien Tzu , Lien , Chieh Fen , Mi , Ch'Ieh , Ho Yeh , I , Lien Ou , Ti , Lien Tzu Hsin , Ho Lien Hua , Lotus,Blue , Han T'Ao , Hasu , Fu Ch'U , Lien Hua , Ou , Hung Pai Lien Hua , Hsia , Ho , Ou Fen , Lien Tzu , Kaya , Lien Shih , Lien I , Fo Tso Hsu )
Ocimum basilicum ( Lo Le , Basil , Selaseh jantan , Ai K'Ang , Basilicon , Raihana , Chiu Ts'Eng T'A , Albahaca , Raihan Al Malik , I Tzu Ts'Ao , Rainan , Me-Boki , Selasih , Basilic , Hsiang Ts'Ai , Selaseh hitam , Chahchabram , Selaseh , Feslegen )
Parabarium micranthus