Data Views

Total Plants: 32
  CSV  Excel  PDF

Previous12
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Ligusticum acutilobum
Menispermum dauricum ( Shan Dou Gen )
Nelumbo nucifera ( Lien , Han T'Ao , Hsia , Chieh Fen , Fo Tso Hsu , Hasu , Shih Lien Tzu , Lotus,Blue , I , Ho Yeh , Lien Hua , Lotus Bean , Mi , Lien Shih , Ou Fen , Ch'Ieh , Hung Pai Lien Hua , Ho Lien Hua , Ho , Ou , Lien Tzu Hsin , Lien Tzu , Ti , Lien Ou , Fu Ch'U , Kaya , Lien I )
Paeonia albiflora ( Shao Yao , Syakuyaku , Chin Shao Yao , Bai Shao )
Paeonia lactiflora ( Bai Shao )
Phellodendron amurense ( Huang Po , Amur Cork Tree , Miyama-Kihada , Po Mu , Oba-No-Kihada , Hiroha-No-Kihada , Kihada , T'An Huan )
Polystichum falcatum
Rheum officinale ( Cin Ravendi , Kelembak , Ta Huang , Medicinel Rhubarb , Huang Liang , Da Huang , Chiang Chun )
Salvia miltiorrhiza ( Dan Sen , Wu Shen , Tan Shen )
Scutellaria baicalensis ( Baikal Skullcap , Huang Qin )
Scutellaria barbata ( Ban Zhi Lian )
Sophora subprostrata ( Shan Dou Gen )